بهار باطنی

بهار باطنی

دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران، دارنده مدال نقره ی المپیاد کامپیوتر سال 94