فاطمه علیمرادی

فاطمه علیمرادی

طلای کشوری 98 برنز جهانی 2020 دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف