زهرا امین زاده

زهرا امین زاده

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی، مدال نقره المپیاد زیست ۹۴، تدریس المپیاد زیست از سال ۹۵ در مدارس برتر