نفیسه سجادی

نفیسه سجادی

فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران