امين اوحدي

امين اوحدي

نقره ی کشوری المپیاد زیست شناسی دوره ١٩، دانشجوي پزشكي دانشگاه تهران، مدرس المپياد زيست مدارس حلی و فرزانگان