آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖
امين اوحدي

امين اوحدي

نقره ی کشوری المپیاد زیست شناسی دوره ١٩، دانشجوي پزشكي دانشگاه تهران، مدرس المپياد زيست مدارس حلی و فرزانگان