نیما امینی

نیما امینی

دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف، برنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال 1393.