روژین داریوش همدانی

روژین داریوش همدانی

رتبه ۱۱ رشته تجربی کنکور سراسری سال ۹۳، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران