مریم برازنده

مریم برازنده

دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی و شیمی محض دانشگاه صنعتی شریف، برنده مدال نقره کشوری سال 1391.