علی آیت الله رفسنجانی

علی آیت الله رفسنجانی

دانشجوی دکترای فیزیک در دانشگاه صنعتی شریف، عضو انجمن ملی نخبگان، حافظ کل قرآن کریم، نفر اول رشته فیزیک در دانشگاه شریف