نمره کف قبولی المپیاد چیست؟ با چه نمره ای در المپیاد قبول می شویم؟

برچسب: آزمون آنلاین فیزیک هفتم

آزمون

اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین فیزیک پایه هفتم با...

نمایش
انرژی و تبدیل‌های آن 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین فیزیک پایه هفتم با...

نمایش
گرما و بهینه سازی مصرف انرژی 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین فیزیک پایه هفتم با...

نمایش
گرما و بهینه سازی مصرف انرژی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین فیزیک پایه هفتم با...

نمایش
منابع انرژی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین فیزیک پایه هفتم با...

نمایش