آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖

برچسب: آزمون آنلاین

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم شیمی پایه دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم شیمی پایه دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم شیمی پایه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم شیمی پایه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول شیمی پایه دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول شیمی پایه دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول شیمی پایه دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول شیمی پایه دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول شیمی پایه دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول شیمی پایه دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول شیمی پایه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول شیمی پایه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 16)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 17

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 17)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 18

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 18)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 19

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 19)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 20

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 20)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 16)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 15)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 14)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 13)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 12)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 11)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 22

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 22)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 21

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 21)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم فیزیک پایه دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فیزیک پایه دهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فیزیک پایه دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک دهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک دهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک دهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 19

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 19)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 18

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 18)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 17

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 17)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 16)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 20

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 20)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم فیزیک پایه دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم فیزیک پایه دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم فیزیک پایه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم فیزیک پایه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فیزیک پایه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فیزیک پایه دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فیزیک پایه دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فیزیک پایه دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فیزیک پایه دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فیزیک پایه دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فیزیک پایه دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فیزیک پایه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل سوم شیمی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل سوم شیمی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل سوم شیمی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل سوم شیمی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل سوم شیمی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 8

دانلود نمونه سوال فصل دوم شیمی پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 7

دانلود نمونه سوال فصل دوم شیمی پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 6

دانلود نمونه سوال فصل دوم شیمی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل دوم شیمی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل دوم شیمی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل دوم شیمی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل دوم شیمی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دوم شیمی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل اول شیمی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول شیمی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل اول شیمی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل اول شیمی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل چهارم فیزیک پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل سوم فیزیک پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل سوم فیزیک پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل دوم فیزیک پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل دوم فیزیک پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل دوم فیزیک پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دوم فیزیک پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل اول فیزیک پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل اول فیزیک پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل:

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل اول فیزیک پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول فیزیک پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم هندسه پایه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم هندسه پایه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول هندسه پایه دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول هندسه پایه دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول هندسه پایه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول هندسه پایه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 17

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 17)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 16)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل سوم هندسه پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دوم هندسه پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول هندسه پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل اول هندسه پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم علوم پایه هشتم- شماره 1

دانلود نمونه سوال میان ترم نوبت دوم علوم پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم علوم پایه هشتم- شماره 4

دانلود نمونه سوال میان ترم نوبت دوم علوم پایه هشتم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول علوم پایه هشتم- شماره 1

دانلود نمونه سوال میان ترم نوبت اول علوم پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول علوم هشتم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم پایه هشتم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول علوم هشتم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم پایه هشتم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول علوم هشتم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم پایه هشتم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول علوم هشتم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم پایه هشتم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول علوم هشتم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم پایه هشتم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول علوم هشتم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم پایه هشتم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پانزدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل پانزدهم علوم پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهاردهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل چهاردهم علوم پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهاردهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل چهاردهم علوم پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سیزدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل سیزدهم علوم پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل دوازدهم علوم پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دوازدهم علوم پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل یازدهم علوم پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل یازدهم علوم پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دهم علوم پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل دهم علوم پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هشتم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل هشتم علوم پایه هشتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هفتم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل هفتم علوم پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل ششم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل ششم علوم پایه هشتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل ششم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل ششم علوم پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل ششم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل ششم علوم پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنجم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل پنجم علوم پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل چهارم علوم پایه هشتم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل چهارم علوم پایه هشتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل چهارم علوم پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل چهارم علوم پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل سوم علوم پایه هشتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل سوم علوم پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل سوم علوم پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل دوم علوم پایه هشتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دوم علوم پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 6

دانلود نمونه سوال فصل اول علوم پایه هشتم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل اول علوم پایه هشتم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل اول علوم پایه هشتم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول علوم پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل اول علوم پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم علوم نهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم علوم پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم علوم نهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم علوم پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم علوم نهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم علوم پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول علوم نهم - شماره 2

آزمون میان ترم نوبت اول علوم نهم - (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول علوم نهم - شماره 3

آزمون میان ترم نوبت اول علوم نهم - (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول علوم نهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول علوم نهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول علوم نهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم پایه نهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول علوم نهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم پایه نهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول علوم نهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم پایه نهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول علوم نهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم پایه نهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول علوم نهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پانزدهم- شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل پانزدهم علوم پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پانزدهم- شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل پانزدهم علوم پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهاردهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل چهاردهم علوم پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهاردهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل چهاردهم علوم پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهاردهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل چهاردهم علوم پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوازدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل دوازدهم علوم پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سیزدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل سیزدهم علوم پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل دهم علوم پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل دهم علوم پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل نهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل نهم علوم پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل نهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل نهم علوم پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل نهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل نهم علوم پایه نهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل نهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال فصل نهم علوم پایه نهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل نهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال فصل نهم علوم پایه نهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل نهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال فصل نهم علوم پایه نهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل نهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال فصل نهم علوم پایه نهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل نهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال فصل نهم علوم پایه نهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل نهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال فصل نهم علوم پایه نهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل نهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال فصل نهم علوم پایه نهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هشتم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل هشتم علوم پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنجم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل پنجم علوم پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل سوم علوم پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل سوم علوم پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل دوم علوم پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل اول علوم پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل اول علوم پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل اول علوم پایه نهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول زیست شناسی دهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول زیست شناسی دهم - شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 16)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول زیست شناسی دهم - شماره 18

دانلود نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 18)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول زیست شناسی دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول زیست شناسی دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول زیست شناسی دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول زیست شناسی دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس شانزدهم فارسی یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس شانزدهم فارسی یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس هفدهم فارسی یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس هفدهم فارسی یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس هجدهم فارسی یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس هجدهم فارسی یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس پانزدهم فارسی یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس پانزدهم فارسی یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس چهاردهم فارسی یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس چهاردهم فارسی یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوازدهم فارسی یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس دوازدهم فارسی یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس یازدهم فارسی یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس یازدهم فارسی یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس نهم فارسی یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس نهم فارسی یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس پنجم فارسی یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس پنجم فارسی یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس سوم فارسی یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس سوم فارسی یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فارسی یازدهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول فارسی پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فارسی یازدهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول فارسی پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فارسی یازدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول فارسی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فارسی یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول فارسی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فارسی یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول فارسی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارم فیزیک پایه یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل چهارم فیزیک پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارم فیزیک پایه یازدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل چهارم فیزیک پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم فیزیک پایه یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل سوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم فیزیک - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم فیزیک - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فیزیک - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول فیزیک پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک پایه یازدهم- شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک پایه یازدهم- شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک پایه یازدهم- شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک پایه یازدهم- شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک پایه یازدهم- شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک پایه یازدهم- شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک پایه یازدهم- شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه یازدهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک پایه یازدهم- شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه یازدهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک پایه یازدهم- شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه یازدهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک پایه یازدهم- شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه یازدهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک پایه یازدهم- شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه یازدهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک پایه یازدهم- شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه یازدهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک پایه یازدهم- شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه یازدهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول عربی پایه یازدهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال درس اول عربی پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس یازدهم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس دهم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس نهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس نهم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس نهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس نهم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس نهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس نهم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس ششم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس ششم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس پنجم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس پنجم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس پنجم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس پنجم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس پنجم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس پنجم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس چهارم - شماره 5

دانلود نمونه سوال درس چهارم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس سوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس سوم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس دوم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم - شماره 4

دانلود نمونه سوال درس دوم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم - شماره 5

دانلود نمونه سوال درس دوم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 4

دانلود نمونه سوال درس اول دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس اول دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم دین و زندگی - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم دین و زندگی - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول دین و زندگی - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول دین و زندگی - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول دین و زندگی - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول دین و زندگی - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول دین و زندگی - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول آمار و احتمال یازدهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت اول آمار و احتمال یازدهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول آمار و احتمال یازدهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت اول آمار و احتمال یازدهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل سوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل سوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل اول آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی تجربی یازدهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی تجربی یازدهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی تجربی یازدهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی تجربی یازدهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی تجربی یازدهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی تجربی یازدهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی تجربی یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی تجربی یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هفتم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل هفتم ریاضی تجربی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هفتم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل هفتم ریاضی تجربی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل ششم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل ششم ریاضی تجربی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل ششم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل ششم ریاضی تجربی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل ششم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل ششم ریاضی تجربی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنجم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل پنجم ریاضی تجربی پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل سوم ریاضی تجربی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل سوم ریاضی تجربی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل سوم ریاضی تجربی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی تجربی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی تجربی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی تجربی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل چهارم حسابان پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل چهارم حسابان پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل چهارم حسابان پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل سوم حسابان پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل سوم حسابان پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل اول حسابان پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول حسابان پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل اول حسابان پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول حسابان - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول حسابان پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول حسابان - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول حسابان پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول حسابان - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول حسابان پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول حسابان - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول حسابان پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم حسابان - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم حسابان - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم حسابان - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم حسابان - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل:

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم حسابان - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم هندسه - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم هندسه - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل:

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم هندسه - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول هندسه - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول هندسه پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول هندسه - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول هندسه پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول هندسه - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول هندسه پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول هندسه پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل اول هندسه پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 16)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک پایه یازدهم- شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک پایه یازدهم- شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک پایه یازدهم- شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک پایه یازدهم- شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک پایه یازدهم- شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک پایه یازدهم- شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک پایه یازدهم- شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک پایه یازدهم- شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک پایه یازدهم- شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک پایه یازدهم- شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک پایه یازدهم- شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک پایه یازدهم- شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم- شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم- شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم دین و زندگی پایه یازدهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم دین و زندگی پایه یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 16)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 17

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 17)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 18

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 18)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 16)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم دین و زندگی دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 17

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 17)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 18

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 18)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 19

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 19)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 20

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 20)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 21

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 21)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 5)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 6)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 7)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 8)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 9)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 10)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 11)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 12)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 12)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 13)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 15)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 16)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 17

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 17)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 18

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 18)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 19

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 19)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 20

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 20)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 21

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 21)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 22

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 22)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 23

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 23)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 24

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 24)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 25

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 25)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی نهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی نهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی نهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی نهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی نهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی نهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی نهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی نهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی نهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی نهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم علوم نهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم علوم پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی نوبت دوم عربی - شماره 14

دانلود نمونه سوال فصل ترم دوم پایه نهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی نوبت دوم عربی - شماره 15

دانلود نمونه سوال فصل ترم دوم پایه نهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
آزمون ورودی هفتم تیزهوشان 1401-1402

آزمون ورودی هفتم تیزهوشان 1401-1402

سوالات و پاسخ نامه آزمون ورودی هفتم تیزهوشان (سمپاد) 1401-1402

حجم فایل: 3 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله دوم المپیاد ریاضی سال 1401

سوالات مرحله دوم المپیاد ریاضی سال 1401

دانلود سوالات مرحله دوم چهلمین دوره المپیاد ریاضی سال 1401

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی پایه نهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پانزده - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل پانزده علوم تجربی پایه هفتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پانزده - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل پانزده علوم تجربی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارده - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل چهارده علوم تجربی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سیزده - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل سیزده علوم تجربی پایه هفتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سیزده - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل سیزده علوم تجربی پایه هفتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوازده - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دوازده علوم تجربی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل یازده - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل یازده علوم تجربی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل نه - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل نهم علوم تجربی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهار - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل چهار علوم تجربی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل سوم علوم تجربی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل سوم علوم تجربی پایه هفتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل سوم علوم تجربی پایه هفتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل سوم علوم تجربی پایه هفتم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دوم علوم تجربی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل دوم علوم تجربی پایه هفتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل دوم علوم تجربی پایه هفتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل اول علوم تجربی پایه هفتم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل اول علوم تجربی پایه هفتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول علوم تجربی پایه هفتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی هشتم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه هشتم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی هشتم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه هشتم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی هشتم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه هشتم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی هشتم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه هشتم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی هشتم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه هشتم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی هشتم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه هشتم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی هشتم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه هشتم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی هشتم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه هشتم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی هشتم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه هشتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی هشتم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی هشتم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی هشتم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه هشتم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی هشتم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه هشتم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی هشتم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه هشتم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی هشتم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه هشتم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی هشتم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه هشتم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی هشتم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه هشتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی هشتم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی هشتم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی هشتم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه هشتم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی هشتم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه هشتم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی هشتم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه هشتم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 6

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه هشتم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه هشتم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه هشتم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه هشتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی پایه هشتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی پایه هشتم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی پایه هشتم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی - شماره 6

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی پایه هشتم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی - شماره 7

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی پایه هشتم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی - شماره 8

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی پایه هشتم (شماره 8)

حجم فایل:

دانلود

آزمون فصل یک - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی پایه هشتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل یک - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هشت - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل هشت ریاضی پایه هشتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هشت - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل هشت ریاضی پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هشت - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل هشت ریاضی پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هفت - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل هفت ریاضی پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل شش - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل شش ریاضی پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل:

دانلود

آزمون فصل شش - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل شش ریاضی پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل:

دانلود

آزمون فصل هفت - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل هفت ریاضی پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل شش - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل شش ریاضی پایه هشتم (شماره 3)

حجم فایل:

دانلود

آزمون فصل شش - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل شش ریاضی پایه هشتم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنج - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل پنج ریاضی پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنج - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل پنج ریاضی پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنج - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل پنج ریاضی پایه هشتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهار - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل چهار ریاضی پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهار - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل چهار ریاضی پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سه - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل سوم ریاضی پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سه - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل سوم ریاضی پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سه - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل سوم ریاضی پایه هشتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سه - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل سوم ریاضی پایه هشتم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دو - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دو - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل نهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل نه ریاضی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی هفتم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس پانزدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس پانزدهم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس پانزدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس پانزدهم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس چهاردهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس چهاردهم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس چهاردهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس چهاردهم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس سیزدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس سیزدهم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس سیزدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس سیزدهم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس دوازدهم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس دوازدهم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس یازدهم پیام های آسمانی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس یازدهم پیام های آسمانی پایه هفتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس یازدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس یازدهم پیام های آسمانی پایه هفتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس دهم پیام های آسمانی پایه هفتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس دهم پیام های آسمانی پایه هفتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس دهم پیام های آسمانی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس نهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس نهم پیام های آسمانی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس نهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس نهم پیام های آسمانی پایه هفتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس نهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس نهم پیام های آسمانی پایه هفتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس هشتم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس هشتم پیام های آسمانی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس هشتم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس هشتم پیام های آسمانی پایه هفتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس هفتم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس هفتم پیام های آسمانی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس ششم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس ششم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس ششم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس ششم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس پنجم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس پنجم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس پنجم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس پنجم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس چهارم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس چهارم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس چهارم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس چهارم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس چهارم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس چهارم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس سوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس سوم پیام های آسمانی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس سوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس سوم پیام های آسمانی پایه هفتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس سوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس سوم پیام های آسمانی پایه هفتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس اول پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس اول پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول پیام های آسمانی - شماره 7

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول پیام های آسمانی پایه هفتم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول پیام های آسمانی - شماره 6

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول پیام های آسمانی پایه هفتم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول پیام های آسمانی - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول پیام های آسمانی پایه هفتم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول پیام های آسمانی - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول پیام های آسمانی پایه هفتم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول پیام های آسمانی - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول پیام های آسمانی پایه هفتم (شماره 3

حجم فایل: 4 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول پیام های آسمانی - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول پیام های آسمانی پایه هفتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول پیام های آسمانی - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول پیام های آسمانی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول پیام های آسمانی - شماره 8

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول پیام های آسمانی پایه هفتم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 17

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 17)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 16)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هفتم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول پیام های آسمانی هفتم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول پیام های آسمانی پایه هفتم (شماره 2)

حجم فایل: 3 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول پیام های آسمانی هفتم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول پیام های آسمانی پایه هفتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد زیست شناسی سال 1400

سوالات مرحله اول المپیاد زیست شناسی سال 1400

دانلود سوالات مرحله اول بیست و پنجمین دوره المپیاد زیست شناسی سال 1400

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ادبی سال 1400

سوالات مرحله اول المپیاد ادبی سال 1400

دانلود سوالات مرحله اول سی و پنجمین دوره المپیاد ادبی سال 1400

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 75

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 75

دانلود سوالات مرحله اول پانزدهمین دوره المپیاد ریاضی سال 1375

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 66

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 66

دانلود سوالات مرحله اول پنجمین دوره المپیاد ریاضی سال 1366

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 67

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 67

دانلود سوالات مرحله اول ششمین دوره المپیاد ریاضی سال 1367

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 68

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 68

دانلود سوالات مرحله اول هفتمین دوره المپیاد ریاضی سال 1368

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 69

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 69

دانلود سوالات مرحله اول هشتمین دوره المپیاد ریاضی سال 1369

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 70

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 70

دانلود سوالات مرحله اول نهمین دوره المپیاد ریاضی سال 1370

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 71

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 71

دانلود سوالات مرحله اول دهمین دوره المپیاد ریاضی سال 1371

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 72

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 72

دانلود سوالات مرحله اول یازدهمین دوره المپیاد ریاضی سال 1372

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 73

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 73

دانلود سوالات مرحله اول دوازدهمین دوره المپیاد ریاضی سال 1373

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 74

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 74

دانلود سوالات مرحله اول سیزدهمین دوره المپیاد ریاضی سال 1374

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 75

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 75

دانلود سوالات مرحله اول چهاردهمین دوره المپیاد ریاضی سال 1375

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 76

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 76

دانلود سوالات مرحله اول شانزدهمین دوره المپیاد ریاضی سال 1376

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 77

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 77

دانلود سوالات مرحله اول هفدهمین دوره المپیاد ریاضی سال 1377

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 78

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 78

دانلود سوالات مرحله اول هجدهمین دوره المپیاد ریاضی سال 1378

حجم فایل: 6 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 79

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 79

دانلود سوالات مرحله اول نوزدهمین دوره المپیاد ریاضی سال 1379

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 80

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 80

دانلود سوالات مرحله اول بیستمین دوره المپیاد ریاضی سال 1380

حجم فایل: 3 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 81

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 81

دانلود سوالات مرحله اول بیست و یکمین دوره المپیاد ریاضی سال 1381

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 82

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 82

دانلود سوالات مرحله اول بیست و دومین دوره المپیاد ریاضی سال 1382

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 83

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 83

دانلود سوالات مرحله اول بیست و سومین دوره المپیاد ریاضی سال 1383

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 84

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 84

دانلود سوالات مرحله اول بیست و چهارمین دوره المپیاد ریاضی سال 1384

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 85

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 85

دانلود سوالات مرحله اول بیست و پنجمین دوره المپیاد ریاضی سال 1385

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 86

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 86

دانلود سوالات مرحله اول بیست و ششمین دوره المپیاد ریاضی سال 1386

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 87

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 87

دانلود سوالات مرحله اول بیست و هفتمین دوره المپیاد ریاضی سال 1387

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 88

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 88

دانلود سوالات مرحله اول بیست و هشتمین دوره المپیاد ریاضی سال 1388

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 89

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 89

دانلود سوالات مرحله اول بیست و نهمین دوره المپیاد ریاضی سال 1389

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 90

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 90

دانلود سوالات مرحله اول سی امین دوره المپیاد ریاضی سال 1390

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 91

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 91

دانلود سوالات مرحله اول سی و یکمین دوره المپیاد ریاضی سال 1391

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 92

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 92

دانلود سوالات مرحله اول سی و دومین دوره المپیاد ریاضی سال 1392

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 93

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 93

دانلود سوالات مرحله اول سی و سومین دوره المپیاد ریاضی سال 1393

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 94

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 94

دانلود سوالات مرحله اول سی و چهارمین دوره المپیاد ریاضی سال 1394

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 95

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 95

دانلود سوالات مرحله اول سی و پنجمین دوره المپیاد ریاضی سال 1395

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 96

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 96

دانلود سوالات مرحله اول سی و ششمین دوره المپیاد ریاضی سال 1396

حجم فایل: 3 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 97

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 97

دانلود سوالات مرحله اول سی و هفتمین دوره المپیاد ریاضی سال 1397

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد اقتصاد و مدیریت سال 99

سوالات مرحله اول المپیاد اقتصاد و مدیریت سال 99

دانلود سوالات مرحله اول دومین دوره المپیاد اقتصاد و مدیریت سال 1399

حجم فایل: 3 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی سال 99

سوالات مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی سال 99

دانلود سوالات مرحله اول دومین دوره المپیاد تفکر و کارآفرینی سال 1399

حجم فایل: 8 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی سال 99

سوالات مرحله اول المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی سال 99

دانلود سوالات مرحله اول ششمین دوره المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی سال 1399

حجم فایل: 4 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ادبی سال 99

سوالات مرحله اول المپیاد ادبی سال 99

دانلود سوالات مرحله اول سی و چهارمین دوره المپیاد ادبی سال 1399

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 75

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 75

توضیح: در سال 75 دو آزمون مرحله اول برگزار شده است. دانلود سوالات مرحله اول ششمین دوره المپیاد کامپیوتر سال 1375

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

مقاله

روش‌های یادگیری

روش‌های یادگیری

به من بگو تا فراموش می کنم. به من بیاموز و تا به یاد بیاورم. من را درگیر مساله کن تا یاد بگیرم. "بنجامین فرانکلین"

Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn

آیا تا به حال در مورد سبک های مختلف یادگیری شنیده اید؟ احتمالا میلیون‌ها بار. اما آیا تا به حال سعی کرده اید تا از آن‌ها برای تسریع یادگیری و آموزش خود استفاده کنید؟

ادامه
فنون مطالعه (ویژه نامه، ایام امتحان)

فنون مطالعه (ویژه نامه، ایام امتحان)

آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که هنگام مطالعه از چه روشی استفاده می کنید؟ یک روش مطالعه صحیح و اصولی می تواند بسیاري از مشکلات تحصیلی را از بین ببرد. بررسی هاي بعمل آمده گویاي آن است که افرادي که در زمینه تحصیل موفق بوده اند، روش صحیحی براي مطالعه داشتند. یادگیري مسئله اي است که در سراسر طول زندگی انسان به ویژه در دوران دانش آموزی و دانشجویی اهمیت زیادي دارد. چرا که دانش آموزان و دانشجویان همیشه در معرض امتحان و آزمون قرار دارند و موفقیت در آن آرزوي بزرگ شان است.

ادامه
شک در امتحانات

شک در امتحانات

اخیرا با یکی از دوستان که برای مشاوره و آنالیز تستهای اشتباه زده مراجعه کرده بود جلسه ای داشتم، و با توجه به نوع سوالهای اشتباه زده و سوالهای پاسخ داده نشده، لازم شد که در خصوص یک نوع مهارت حافظه به اسم Priming صحبت کنیم.

🔸تکنیکی که معمولا بین ۵ تا ۱۰ تست را میتوان به کمکش پاسخ داد و در واقع شاید تنها مورد شک بین گزینه ها باشد که پاسخ دادن به آن اشکال نداشته باشد و معمولا منجر به پاسخ صحیح می شود و بجز این مورد، در تمام موارد دیگر که شک بین گزینه ها وجود دارد، باید پاسخنامه را خالی گذاشت؛ و آن وقتی است که بعد از خواندن سوال، ابتدا  و بلافاصله و بی واسطه، پاسخ سوال تداعی می شود و بعد از مدتی شک به آن ایجاد می شود؛ (Priming Memory)

🔸 این بسیار متفاوت تر از وقتی است که بعد از خواندن سوال،  ابتدا تردید و شک ایجاد می شود و بعد از تقلای ذهنی،پاسخی انتخاب می شود؛ حالتی که معمولا منجر به انتخاب گزینه اشتباه می شود.(خطای Recent Memory)

🔸دکتر روح الله صدیق

عضو هیئت علمی روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

ادامه
سنگ ها کتاب علوم هشتم

سنگ ها کتاب علوم هشتم

مقاله ای که مشاهده می کنید، محتوای تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) پایه هشتم در درس علوم از فصل سنگ ها می باشد. امیدواریم از مطالعه این مطلب استفاده کافی را ببرید.

اگر به اطراف خود توجه کنیم، مواد گوناگونی را می بینیم که از آن ها در زندگی خود استفاده می کنیم. بعضی از آن ها خیلی مهم اند و بعضی اهمیت کمتری دارند. یکی از این مواد که در مدرسه، خیابان، طبیعت و ... با آن سر و کار داریم، سنگ است. آیا می دانید سنگ ها چگونه به وجود می آیند؟ آیا سنگ ها با هم فرق دارند؟ سنگ ها از چه موادی تشکیل شده اند؟ در این فصل با شیوه تشکیل، انواع و کاربرد سنگ ها آشنا می شوید.

ادامه
شکست نور کتاب علوم هشتم

شکست نور کتاب علوم هشتم

مقاله ای که مشاهده می کنید، محتوای تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) پایه هشتم در درس علوم از فصل شکست نور می باشد. امیدواریم از مطالعه این مطلب استفاده کافی را ببرید.

هنگام حرکت مایل نور از یک محیط شفاف به یک محیط شفاف دیگر، مسیر آن تغییر می کند. این پدیده که شکست نور نامیده می شود جلوه های بسیار زیبا و مهیجی در طبیعت پیرامون به وجود می آورد.

ادامه

گالری

بررسی تست حرکت نوسانی و حرکت موجی - کنکور ۱۳۹۶

نمایش

بررسی سوالات آزمون کار، انرژی و توان فیزیک دهم (قسمت اول)

نمایش

آزمون

اکولوژی مرحله یک - سری 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
گیاهی مرحله یک - سری 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
فیزیولوژی مرحله یک - سری 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
بیوشیمی مرحله یک - سری 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
انتخاب 4 (پیشرفته)

آزمون آنلاین المپیادی که شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ترکیبیات با...

نمایش
شبیه ساز مرحله اول المپیاد ریاضی شماره 2

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
پایانی نوبت دوم قرآن - آزمون شماره 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین قرآن نهم از تمام دروس وی...

نمایش
پایانی نوبت دوم ریاضی - آزمون شماره 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین ریاضی نهم از تمام دروس و...

نمایش
پایانی نوبت دوم زیست شناسی - آزمون شماره 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین زیست شناسی هشتم از تمام...

نمایش
پایانی نوبت دوم زبان انگلیسی - آزمون شماره 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین زبان انگلیسی نهم از تمام...

نمایش
پایانی نوبت دوم علوم - آزمون شماره 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین علوم نهم از تمام دروس وی...

نمایش
پایانی نوبت دوم فیزیک - آزمون شماره 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین فیزیک هشتم از تمام دروس...

نمایش
پایانی نوبت دوم زبان انگلیسی - آزمون شماره 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین زبان انگلیسی هشتم از تما...

نمایش
پایانی نوبت دوم شیمی - آزمون شماره 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین شیمی هشتم از تمام دروس و...

نمایش
پایانی نوبت دوم ادبیات فارسی - آزمون شماره 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین ادبیات فارسی هشتم از تما...

نمایش
پایانی نوبت دوم قرآن - آزمون شماره 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین قرآن هشتم از تمام دروس و...

نمایش
پایانی نوبت دوم ریاضی - آزمون شماره 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین ریاضی هفتم از تمام دروس...

نمایش
سرعت و دقت 2 - ویژه آزمون ورودی مدارس تیزهوشان

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون ویژه شبیه سازی بخش سرعت و...

نمایش
پایانی نوبت دوم انگلیسی - آزمون شماره 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین زبان انگلیسی هفتم از تما...

نمایش
هوش کلامی‌ و ادبی 2 - ویژه آزمون ورودی مدارس تیزهوشان

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون ویژه شبیه سازی بخش هوش کل...

نمایش
هوش کلامی و ادبی 3 - ویژه آزمون ورودی مدارس تیزهوشان

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون ویژه شبیه سازی بخش هوش کل...

نمایش
هوش و منطق ریاضی 3 - ویژه آزمون ورودی مدارس تیزهوشان

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون ویژه شبیه سازی بخش ه...

نمایش
مرحله دوم المپیاد زیست شناسی 1400

توضیحی مهم در باب سوالات و اشکالات آزمون مرحله دوم المپیاد ز...

نمایش
تست ریون - آزمون ورودی مدارس سمپاد پایه هفتم سال تحصیلی 97-98

آزمون آنلاین تیزهوشان (سمپاد) که شرکت می کنید، آزمون ورودی پایه هفتم...

نمایش
مرحله دوم المپیاد کامپیوتر 1400

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله دوم المپیاد کامپیوتر 1399

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
آزمون ورودی مدارس سمپاد پایه هفتم سال تحصیلی 1400-1401 - دفترچه اول

آزمون آنلاین تیزهوشان (سمپاد) که شرکت می کنید، آزمون ورودی پایه هفتم...

نمایش
مرحله اول المپیاد کامپیوتر 87

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
جایگشت جامع 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاین المپیادی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین ترکیبیات با موضو...

نمایش
هوش، سرعت، دقت 3

آزمون آنلاین هوش و تمرکزی که شرکت می کنید، آزمونی است که شامل مسائل...

نمایش
هوش، سرعت، دقت 4

آزمون آنلاین هوش و تمرکزی که شرکت می کنید، آزمونی است که شامل مسائل...

نمایش
مرحله اول المپیاد شیمی 99

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
نظریه اعداد 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاین ریاضی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین نظریه اعداد د...

نمایش
اصل شمول و عدم شمول 1 (متوسط)

آزمون آنلاین المپیادی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین ترکیبیات با موضو...

نمایش
نظریه اعداد 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاین ریاضی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین نظریه اعداد د...

نمایش
ریاضی جامع کنکور پایه دهم 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاین آزمایشی ریاضی که در آن شرکت می کنید، آزمون جامع آنلاین...

نمایش
ریاضی جامع کنکور پایه یازدهم  1 (تجربی-پیشرفته)

آزمون آنلاین ریاضی آزمایشی که در آن شرکت می کنید، آزمون جامع آنلاین...

نمایش
آزمون ورودی مدارس سمپاد پایه هفتم سال تحصیلی 1400-1401 - دفترچه دوم

آزمون آنلاین تیزهوشان (سمپاد) که شرکت می کنید، آزمون ورودی پایه هفتم...

نمایش
بسط دو جمله ای نیوتن 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاین المپیادی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین ترکیبیات با موضو...

نمایش
Lesson 2: test 1 - Intermediate level

آزمون آنلاین زبان انگلیسی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ا...

نمایش
Lesson 1: test 1 - Intermediate level

آزمون آنلاین زبان انگلیسی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ا...

نمایش
عددهای حقیقی 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی نهم فصل...

نمایش
جایگشت دوری 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاین المپیاد که مشاهده می کنید، آزمون آنلاین ترکیبیات و از م...

نمایش