یک آزمون هوش و دقت تازه 🎖 پیشنهاد می کنیم خودتون رو محک بزنید 🎖

برچسب: پایه یازدهم

دانلود

آزمون درس پانزدهم فارسی یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس پانزدهم فارسی یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس پانزدهم فارسی یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس پانزدهم فارسی یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس پانزدهم فارسی یازدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس پانزدهم فارسی یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس هشتم فارسی یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس هشتم فارسی یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس ششم فارسی یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس ششم فارسی یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم فارسی یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس دوم فارسی یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم فارسی یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس دوم فارسی یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول فارسی یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس اول فارسی یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم فارسی یازدهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم فارسی یازدهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم فارسی یازدهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم فارسی یازدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم فارسی یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم فارسی یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فارسی یازدهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول فارسی پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فارسی یازدهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول فارسی پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فارسی یازدهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول فارسی پایه یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فارسی پایه یازدهم- شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه یازدهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارم فیزیک پایه یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل چهارم فیزیک پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم فیزیک پایه یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل سوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم فیزیک پایه یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم فیزیک پایه یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم فیزیک پایه یازدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم فیزیک پایه یازدهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول فیزیک پایه یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول فیزیک پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول فیزیک پایه یازدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل اول فیزیک پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول فیزیک پایه یازدهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل اول فیزیک پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول فیزیک پایه یازدهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل اول فیزیک پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم فیزیک - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم فیزیک - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فیزیک - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول فیزیک پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فیزیک - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول فیزیک پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک پایه یازدهم- شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک پایه یازدهم- شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک پایه یازدهم- شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک پایه یازدهم- شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه یازدهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول عربی پایه یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس اول عربی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول عربی پایه یازدهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال درس اول عربی پایه یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول عربی پایه یازدهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال درس اول عربی پایه یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول عربی پایه یازدهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال درس اول عربی پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول عربی پایه یازدهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال درس اول عربی پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول عربی پایه یازدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس اول عربی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول عربی پایه یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس اول عربی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس سوم زبان انگلیسی پایه یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس سوم زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس سوم زبان انگلیسی پایه یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس سوم زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول زبان انگلیسی پایه یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول زبان انگلیسی پایه یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول زبان انگلیسی پایه یازدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول زبان انگلیسی پایه یازدهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول زبان انگلیسی پایه یازدهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول زبان انگلیسی پایه یازدهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول زبان انگلیسی پایه یازدهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوازدهم- شماره 1

دانلود نمونه سوال درس دوازدهم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس یازدهم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس یازدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس یازدهم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس دهم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس دهم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس هشتم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس هشتم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس هشتم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس هشتم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس هشتم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس هشتم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس هفتم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس هفتم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس هفتم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس هفتم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس هفتم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس هفتم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس ششم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس ششم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس ششم - شماره 4

دانلود نمونه سوال درس ششم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس پنجم - شماره 4

دانلود نمونه سوال درس پنجم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس چهارم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس چهارم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس چهارم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس چهارم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس چهارم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس چهارم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس چهارم - شماره 4

دانلود نمونه سوال درس چهارم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس سوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس سوم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس سوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس سوم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس سوم - شماره 4

دانلود نمونه سوال درس سوم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس دوم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس دوم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 5

دانلود نمونه سوال درس اول دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس اول دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس اول دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول دین و زندگی - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی پایه یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی پایه یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی پایه یازدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی پایه یازدهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی پایه یازدهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی پایه یازدهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی پایه یازدهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی پایه یازدهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی پایه یازدهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی پایه یازدهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول آمار و احتمال یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول آمار و احتمال یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول آمار و احتمال یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول آمار و احتمال یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول آمار و احتمال یازدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت اول آمار و احتمال یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول آمار و احتمال یازدهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت اول آمار و احتمال یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول آمار و احتمال یازدهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت اول آمار و احتمال یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول آمار و احتمال یازدهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت اول آمار و احتمال یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول آمار و احتمال یازدهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت اول آمار و احتمال یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول آمار و احتمال یازدهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت اول آمار و احتمال یازدهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول آمار و احتمال یازدهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت اول آمار و احتمال یازدهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول آمار و احتمال یازدهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت اول آمار و احتمال یازدهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول آمار و احتمال یازدهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت اول آمار و احتمال یازدهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول آمار و احتمال یازدهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت اول آمار و احتمال یازدهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم آمار و احتمال یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم آمار و احتمال یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم آمار و احتمال یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم آمار و احتمال یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم آمار و احتمال یازدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم آمار و احتمال یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم آمار و احتمال یازدهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم آمار و احتمال یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول آمار و احتمال یازدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول آمار و احتمال یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول آمار و احتمال یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول آمار و احتمال یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل سوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل اول آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی تجربی یازدهم - شماره 19

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی تجربی یازدهم (شماره 19)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی تجربی یازدهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی تجربی یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی تجربی یازدهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی تجربی یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی تجربی یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی تجربی یازدهم (شماره 1)

حجم فایل:

دانلود

آزمون فصل هفتم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل هفتم ریاضی تجربی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی تجربی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی تجربی پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی تجربی پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی تجربی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی تجربی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل چهارم حسابان پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل چهارم حسابان پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل چهارم حسابان پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل سوم حسابان پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل سوم حسابان پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل اول حسابان پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول حسابان پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل اول حسابان پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول حسابان - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول حسابان پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول حسابان - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول حسابان پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول حسابان - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول حسابان پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول حسابان - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول حسابان پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم حسابان - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم حسابان - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم حسابان - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم حسابان - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل:

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم حسابان - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول حسابان یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول حسابان یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم هندسه - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم هندسه - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل:

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم هندسه - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول هندسه - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول هندسه پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول هندسه - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول هندسه پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول هندسه - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول هندسه پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول هندسه پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل اول هندسه پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 16)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فارسی پایه یازدهم- شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک پایه یازدهم- شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک پایه یازدهم- شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک پایه یازدهم- شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک پایه یازدهم- شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک پایه یازدهم- شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک پایه یازدهم- شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک پایه یازدهم- شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک پایه یازدهم- شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک پایه یازدهم- شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک پایه یازدهم- شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک پایه یازدهم- شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک پایه یازدهم- شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی پایه یازدهم- شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه یازدهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی پایه یازدهم- شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه یازدهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی پایه یازدهم- شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه یازدهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی پایه یازدهم- شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی پایه یازدهم- شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی پایه یازدهم- شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی پایه یازدهم- شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی پایه یازدهم- شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی پایه یازدهم- شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی پایه یازدهم- شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی پایه یازدهم- شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه یازدهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم- شماره 17

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 17)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم- شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 16)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم- شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم- شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم- شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم- شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم- شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم- شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم- شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم- شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم- شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم- شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم- شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم- شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم- شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم- شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم- شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم دین و زندگی پایه یازدهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم دین و زندگی پایه یازدهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم دین و زندگی پایه یازدهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم دین و زندگی پایه یازدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم دین و زندگی پایه یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم دین و زندگی پایه یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 16)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 17

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 17)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم حسابان پایه یازدهم- شماره 18

دانلود نمونه سوال نوبت دوم حسابان پایه یازدهم (شماره 18)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم (شماره 16)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله دوم المپیاد جغرافیا سال 1401

سوالات مرحله دوم المپیاد جغرافیا سال 1401

دانلود سوالات مرحله دوم چهارمین دوره المپیاد جغرافیا سال 1401

حجم فایل: 11 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله دوم المپیاد جغرافیا سال 1398

سوالات مرحله دوم المپیاد جغرافیا سال 1398

دانلود سوالات مرحله دوم اولین دوره المپیاد جغرافیا سال 1398

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله دوم المپیاد جغرافیا سال 1399

سوالات مرحله دوم المپیاد جغرافیا سال 1399

دانلود سوالات مرحله دوم دومین دوره المپیاد جغرافیا سال 1399

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله دوم المپیاد جغرافیا سال 1400

سوالات مرحله دوم المپیاد جغرافیا سال 1400

دانلود سوالات مرحله دوم سومین دوره المپیاد جغرافیا سال 1400

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله دوم المپیاد ریاضی سال 1401

سوالات مرحله دوم المپیاد ریاضی سال 1401

دانلود سوالات مرحله دوم چهلمین دوره المپیاد ریاضی سال 1401

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
جزوه هندسه دو پایه یازدهم

جزوه هندسه دو پایه یازدهم

دانلود جزوه هندسه 2 پایه یازدهم

حجم فایل: 34 مگا بایت

دانلود
جزوه ریاضی یازدهم رشته تجربی

جزوه ریاضی یازدهم رشته تجربی

دانلود جزوه ریاضی یازدهم

حجم فایل: 85 مگا بایت

دانلود
جزوه ریاضی یازدهم رشته ریاضی

جزوه ریاضی یازدهم رشته ریاضی

دانلود جزوه حسابان یازدهم

حجم فایل: 68 مگا بایت

دانلود
آزمون های مرحله دوم المپیاد کامپیوتر ایران

آزمون های مرحله دوم المپیاد کامپیوتر ایران

سوالات و پاسخ های آزمون های مرحله دوم المپیاد کامپیوتر ایران را در اینجا پیدا خواهید کرد.

حجم فایل: 9 مگا بایت

دانلود
آزمون های پیشرفت تحصیلی سمپاد پایه یازدهم

آزمون های پیشرفت تحصیلی سمپاد پایه یازدهم

دانلود آزمون های پیشرفت تحصیلی مدارس سمپاد پایه یازدهم سال 98 رشته های ریاضی و تجربی

حجم فایل: 39 مگا بایت

دانلود
پاسخ آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران

پاسخ آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران

پاسخ های آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران را در اینجا پیدا خواهید کرد.

حجم فایل: 6 مگا بایت

دانلود
پاسخ آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران

پاسخ آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران

پاسخ های آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران را در اینجا پیدا خواهید کرد.

حجم فایل: 6 مگا بایت

دانلود
آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران

آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران

سوالات و پاسخ های آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران را در اینجا پیدا خواهید کرد.

حجم فایل: 4 مگا بایت

دانلود
آزمون های مرحله اول المپیاد ریاضی ایران

آزمون های مرحله اول المپیاد ریاضی ایران

سوالات و پاسخ های آزمون های مرحله اول المپیاد ریاضی ایران را در اینجا پیدا خواهید کرد.

حجم فایل: 48 مگا بایت

دانلود
آزمون های مرحله اول المپیاد ریاضی ایران

آزمون های مرحله اول المپیاد ریاضی ایران

سوالات و پاسخ های آزمون های مرحله اول المپیاد ریاضی ایران را در اینجا پیدا خواهید کرد.

حجم فایل: 48 مگا بایت

دانلود
آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران

آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران

سوالات آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران را در اینجا پیدا خواهید کرد.

حجم فایل: 4 مگا بایت

دانلود
جزوه حسابان سمپاد

جزوه حسابان سمپاد

حسابان، به زحمت دکتر سروش شریفی

حجم فایل: 32 مگا بایت

دانلود
مروری بر فیزیولوژی گایتون

مروری بر فیزیولوژی گایتون

کتاب تخصصی مرور فیزیولوژی گایتون به کمک مساله

حجم فایل: 8 مگا بایت

دانلود
An Introduction to Diophantine Equations

An Introduction to Diophantine Equations

آشنایی با معادلات دیوفانتی، تیتو آندرسکو

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
algebra through problem solving

algebra through problem solving

جبر نوشته‌ی Abraham P. Hillman

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

مقاله

المپیاد کامپیوتر

المپیاد کامپیوتر

المپیاد کامپیوتر چیست؟

المپیاد کامپیوتر در ایران از سال ۱۳۶۹ و توسط معاونت دانش‌پژوهان جوان برگزار می‌شود. این المپیاد هر ساله بین دانش‌آموزان دبیرستان دوره دوم (سال دهم و یازدهم) برگزار می‌گردد و برگزیدگان نهایی به عنوان نماینده ایران به المپیاد جهانی کامپیوتر اعزام می‌شوند.  (قبل از مطالعه ادامه مقاله، یادآور می‌شویم که می توانید کانال تخصصی کامپیوتر را از طریق کلیک در اینجا دنبال کنید.)

ادامه
خلاصه نویسی هنگام مطالعه و بهترین زمان انجام آن

خلاصه نویسی هنگام مطالعه و بهترین زمان انجام آن

حتما شنیدید که همه ی مشاورها بیان می کنند در هنگام مطالعه، خلاصه نویسی فراموش نشود! اگر برای شما هم سوال شده که به چه شکل و چه زمانی خلاصه نویسی کنید، پیشنهاد می کنیم حتما این مقاله را مطالعه نمایید.

ادامه
تستی یا تشریحی؟ مساله این است.

تستی یا تشریحی؟ مساله این است.

می خوای برای کنکور درس بخونی و اول راه هستی؟ نمی دونی باید تستی بخونی یا تشریحی؟ این مقاله رو بخون تا پاسخ سوالت رو پیدا کنی.

ادامه
خستگی و خواب آلودگی دائم

خستگی و خواب آلودگی دائم

خیلی از بچه ها و بزرگ‌ترها، به خواب علاقه زیادی دارند. ممکن است گاهی این موضوع دردسرساز شود، مثل زمانی که قراره درس بخوانیم و کنکور شرکت کنیم. با خواب زیاد چه کار می شود کرد؟

اگر هر چقدر می خوابی باز همش خسته ای و خوابت میاد بد نیست به این مقاله نگاهی بندازی.

ادامه
انگیزه خود را چگونه حفظ کنیم؟

انگیزه خود را چگونه حفظ کنیم؟

مطالعه ی طولانی و با برنامه فشرده، واقعا یه کار سخت و فرسایشی میشه و زمان های زیادی پیش میاد که همه مون انگیزه و انرژی مون کم بشه. به خصوص زمان هایی که آزمون های آزمایشی رو خوب نداده باشیم احتمالا از نظر روحی و انگیزه ای افت زیادی داشته باشیم. سوالی که قطعا برای خیلی ها مطرح شده، این است که در این شرایط سخت چگونه انگیزه خودمون رو حفظ کنیم و با انگیزه بالا درس خواندن رو ادامه بدیم. برای پاسخ به این پرسش، با ما همراه باشید.

ادامه
ورزش، استرس و تحصیل

ورزش، استرس و تحصیل

شنیدی می گن عقل سالم در بدن سالم؟ البته استیون هاوکینگ مثال نقض این ماجراست! ولی قطعا خودتم خبر داری و می دونی که ورزش در بازدهی آموزشی و خستگی جسم و توان روحت چقدر تاثیر داره و باعث میشه بهتر و بیشتر پیشرفت کنی. هروقت هم صحبت از استرس میشه، یه راه و روش مناسب رو ورزش معرفی می کنن. حالا این مقاله رو بخون تا بیشتر با این مقوله آشنا بشی.

ادامه
در باب ریاضیات تجربی

در باب ریاضیات تجربی

به قلم سارا همتی رتبه 1 کنکور تجربی سال 94 و روژین داریوش همدانی رتبه 11 کنکور تجربی سال 93

یکی از دروس بسیار تاثیرگذار بر رتبه فرد در کنکور سراسری، درس ریاضی است. ریاضیات شامل علائم، فرمول‌ها، روش‌های ویژه و کتاب‌های درسی‌ای است که سخت به نظر می‌آیند و کلمات و اصطلاحات منحصربه‌فرد زیادی دارد. اگر داوطلبان بتوانند این درس را به روش صحیح مطالعه کنند، درصد و در نتیجه رتبه خوبی کسب خواهند کرد. برخلاف دروس دیگر، یادگیری ریاضی به صورت حفظی ممکن نیست. هرچند هم که حفظیات شما قوی باشد اما جهت موفقیت در آن، باید مسائل را بر روی کاغذ تمرین و حل کنید تا به توانایی لازم دست یابید.

ادامه
در باب هندسه، با طعم هندسه

در باب هندسه، با طعم هندسه

به قلم آقای امیرحسین افشارراد رتبه 7 کنکور ریاضی 95

ابتدا بیان کنم که حتی اگر هندسه برای شما مهم نیست، شاید این متن نکاتی کلی در مورد درس‌های دیگر داشته باشد که برای شما مفید واقع شود.

بر همگان واضح است که درس ریاضی برای دانش‌آموزان رشته‌ی ریاضی و فیزیک از هر جهت بیشترین اهمیت را داراست. بیشترین ضریب سؤالات در کنکور و بیشترین تعداد سؤالات یک درس، شاید بزرگ‌ترین القابی باشند که درس ریاضی در کنکور رشته‌ی ریاضی و فیزیک به خود اختصاص داده است. با این حال، درس ریاضی به بخش‌های متعددی تقسیم می‌شود که بعضاً تفاوت‌های قابل توجهی با هم دارند و نسخه‌های متفاوتی برای یادگیری و تسلط بر آن‌ها موجود است. در این جا می‌خواهیم نگاه مختصری به یکی از قسمت‌های مهم این درس بیندازیم؛ قسمتی که شاید کمی متفاوت‌تر از بقیه باشد؛ و آن چیزی نیست به جز هندسه! البته در این میان نکات فراوانی را مورد بحث قرار می‌دهیم که چندان ربط مستقیمی به هندسه ندارند، و برای هر درس و بحثی می‌توانند مفید باشند.

ادامه
در باب زیست شناسی

در باب زیست شناسی

به قلم سارا همتی رتبه 1 کنکور تجربی سال 94

زیست شناسی از مهم ترین دروس تخصصی در رشته تجربی است که در کنکور تجربی بالاترین ضریب را دارد به همین دلیل است که روش خواندن زیست شناسی بسیار مهم و دغدغه بسیاری از داوطلبان رشته تجربی است. درس زیست شناسی بیشترین تعداد سوالات را در بین دروس تجربی در کنکور سراسری به خود اختصاص داده است. داوطلبانی که علاقه مند به تحصیل در رشته های زیر گروه پزشکی در دانشگاه هستند باید بدانند که دستیابی ب این رشته ها به کسب درصد بالا در درس زیست شناسی وابسته است که این امر نیز مطالعه بسیار عمیق و مفهومی این درس را می طلبد.

ادامه
در باب شیمی

در باب شیمی

به قلم آقای امیرحسین افشارراد رتبه 7 کنکور ریاضی 95 و خانم سارا همتی، رتبه یک کنکور تجربی 94

درس شیمی شاید یکی از نگران کننده‌ترین درس‌هایی باشد که برای بچه‌ها وجود دارد. این درس طی سال‌های اخیر به سمت سخت شدن و وقت گیر شدن سوالات پیش رفته و زمان پاسخ‌گویی برای هر تست یک دقیقه است و خیلی وقت‌ها این زمان اصلا برای تست‌ها و به خصوص مسائل جواب‌گو نیست.

ادامه
تکنیک زمان های نقصانی

تکنیک زمان های نقصانی

خیلی از بچه ها در آزمون های تستی و به خصوص آزمون های آزمایشی کنکور و کنکور سراسری دچار مشکلی می شوند به نام کم آوردن وقت. به صورت خاص سوالی که خیلی از مشاورها پرسیده می شود، این است که:

در آزمون ها برخی از سوال ها رو می تونم جواب بدم ولی وقتم رو میگیره مخصوصا درس ریاضی و نمیذاره به درس های دیگه برسم. از طرفی هم چند بار دفترچه رو ترتیبش رو عوض کردم باز نشد. چیکار کنم؟ پاسخ را در این پست با هم خواهیم دید. با ما همراه باشید.

ادامه
آیا باید در جلسه آزمون به تمام سوالات کنکور (آزمایشی) پاسخ دهم؟

آیا باید در جلسه آزمون به تمام سوالات کنکور (آزمایشی) پاسخ دهم؟

سر جلسه امتحان، همه دوست دارن به همه چیز پاسخ بدن و سوالی رو بدون جواب نگذارن. این کار درستیه؟ اگر دنبال پاسخ این سوالی، خوبه که این مقاله رو مطالعه کنی.

ادامه
در باب زمین شناسی

در باب زمین شناسی

به قلم سارا همتی رتبه 1 کنکور تجربی سال 94

درس زمین شناسی، یکی از دروس پایه در رشته تحصیلی علوم تجربی است که در پایه یازدهم تدریس می‌شود و یکی از دروس موجود در کنکور سراسری است که بر رتبه کشوری داوطلبان رشته تجربی تاثیر بسزایی دارد. ضریب درس زمین شناسی در زیرگروه های مختلف رشته تجربی:

ادامه
دانش مغز Brain bee

دانش مغز Brain bee

دانش مغز یا همان Brain bee چیست؟
The Brain Bee یک رقابت برای دانش آموزان دبیرستانی است. دانش آموزان در مورد دانش مربوط به تحقیقات مغز و علوم اعصاب آزمایش می‌شوند. این برنامه برای تحریک علاقه و هیجان در مورد تحقیقات مغز طراحی شده است. دانش آموزان مباحث مربوط به حافظه، خواب، هوش، احساسات، درک، استرس، پیری، تصویربرداری از مغز، عصب شناسی، انتقال دهنده‌های عصبی، ژنتیک و بیماری های مغزی را مطالعه می‌کنند (فقط برای ذکر چند مورد). این رقابت در بیش از 35 کشور جهان برگزار می شود.

ادامه

گالری

تست القای الکترومغناطیس و جریان متناوب و قانون لنز - کنکور 1388

نمایش

آموزش محاسبات جبری حسابان یازدهم (قسمت دوم)

نمایش

آموزش محاسبات جبری حسابان یازدهم (قسمت اول)

نمایش

آموزش مشتق (قسمت اول)

نمایش

آموزش تابع (قسمت دوم) حسابان یازدهم

نمایش

آموزش تابع (قسمت اول) حسابان یازدهم

نمایش

آموزش حد و پیوستگی حسابان یازدهم

نمایش

آموزش مثلثات حسابان پایه یازدهم

نمایش

آموزش احتمال و پدیده های تصادفی قسمت سوم

نمایش

آموزش احتمال و پدیده های تصادفی قسمت دوم

نمایش

آموزش احتمال و پدیده های تصادفی قسمت اول

نمایش

آموزش مشتق (قسمت سوم)

نمایش

آموزش مشتق (قسمت دوم)

نمایش

آموزش مبحث الکتریسیته ساکن فیزیک یازدهم

نمایش

آموزش مبحث دایره هندسه یازدهم

نمایش

آموزش مبحث تبدیلات هندسی هندسه یازدهم

نمایش

آموزش مشتق

نمایش

آموزش قضیه سینوس ها و کسینوس ها هندسه یازدهم

نمایش

قضیه استوارت و قضیه هرون

نمایش

راه حل سوال پانزده آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش

راه حل سوال چهارده آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش

راه حل سوال سیزده آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش

راه حل سوال دوازده آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش

راه حل سوال یازده آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش

راه حل سوال نه و ده آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش

راه حل سوال هشت آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش

راه حل سوال هفت آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش

راه حل سوال شش آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش

راه حل سوال پنج آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش

راه حل سوال چهار آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش

راه حل سوال دو و سه آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش

راه حل سوال یک آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش

تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (12)

نمایش

تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (11)

نمایش

تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (10)

نمایش

تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (9)

نمایش

تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (8)

نمایش

تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (7)

نمایش

تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (6)

نمایش

تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (5)

نمایش

تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (4)

نمایش

تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (3)

نمایش

تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (2)

نمایش

تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (1)

نمایش

قضیه کسینوس ها قسمت سوم

بررسی قضیه کسینوس ها ویژه‌ی المپیاد ریاضی و المپیاد هندسه

نمایش

قضیه کسینوس ها قسمت دوم

بررسی قضیه کسینوس ها ویژه‌ی المپیاد ریاضی و المپیاد هندسه

نمایش

حل سوال مبحث دوران 2

نمایش

حل سوال مبحث دوران 1

نمایش

حل سوال مبحث بازتاب 3

نمایش

حل سوال مبحث بازتاب 2

نمایش

حل سوال مبحث بازتاب 1

نمایش

قضیه‌ی تالس و کاربردهای آن به کمک حل مساله (4)

نمایش

قضیه‌ی تالس و کاربردهای آن به کمک حل مساله (3)

نمایش

آزمون

سوالات شیمی کنکور 1400 گروه آزمایشی ریاضی

آزمون آنلاین شیمی که در آن شرکت می کنید، آزمون شیمی ویژه آماده سازی...

نمایش
مرحله دوم المپیاد زیست شناسی 97

آزمون آنلاین المپیادی که هم اکنون پیش‌روی شماست، آزمون مرح...

نمایش
سلولی جامع کمپبل

 آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپ...

نمایش
احتمال شرطی 3 (مقدماتی)

این آزمون برای سنجش خود به صورت پیشرفته در علم احتمال و قواعد احتمال...

نمایش
احتمال مقدماتی 3 (پیشرفته)

این آزمون برای سنجش خود به صورت پیشرفته در علم احتمال و قواعد ابتدای...

نمایش
مرحله اول المپیاد ادبی 1400

آزمون آنلاین المپیادی که می خواهید در آن شرکت کنید، آزمون آنلاین مرح...

نمایش
مرحله اول المپیاد کامپیوتر 99

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد زیست شناسی ۸۶

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد زیست شناسی ۸۷

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد زیست شناسی ۸۹

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد شیمی ۹۲

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد زیست شناسی ۸۸

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد زیست شناسی ۹۴

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی 96

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد کامپیوتر 97

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد کامپیوتر 96

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد کامپیوتر 98

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی 97

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد شیمی ۹۷

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد ادبی 97

آزمون آنلاین المپیادی که می خواهید در آن شرکت کنید، آزمون آنلاین مرح...

نمایش
مرحله اول المپیاد علوم زمین 98

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد زیست شناسی ۹۵

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد زیست شناسی ۹۷

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد زیست شناسی ۹۶

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد زیست شناسی ۹۳

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی 99

توضیح مهم: جواب سؤال های پاسخ کوتاه، عددی نامنفی و...

نمایش
مرحله اول المپیاد شیمی 99

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
آزمون جامع کمپبل 1

آزمون آنلاینی المپیادی که پیش‌روی شماست آزمون آنلاین جامع کمپبل...

نمایش
پایانی نوبت اول دین و زندگی - آزمون شماره 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین پایان ترم اول درس...

نمایش
انتخاب 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاین المپیادی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین ترکیبیات با موضو...

نمایش
آزمون جامع کمپبل 2

آزمون آنلاینی المپیادی که پیش‌روی شماست آزمون آنلاین جامع کمپبل...

نمایش
آزمون جامع کمپبل 3

آزمون آنلاینی المپیادی که پیش‌روی شماست آزمون آنلاین جامع کمپبل...

نمایش
مرحله اول المپیاد ادبی 96

آزمون آنلاین المپیادی که می خواهید در آن شرکت کنید، آزمون آنلاین مرح...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی ۸۶

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
سلولی 1 کمپبل

آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپبل، شا...

نمایش
تکامل 1 کمپبل

 آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپ...

نمایش
مرحله اول المپیاد شیمی ۸۷

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی ۸۳

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی ۸۴

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی ۸۲

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی ۸۵

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
گیاهی 1 کمپبل

 آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپ...

نمایش
اصول شمارش 1 (مقدماتی)

آزمون آنلاین المپیادی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین ترکیبیات با موضو...

نمایش
اصول شمارش 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاین المپیادی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین ترکیبیات با موضو...

نمایش
مساله مسیر 1 (پیشرفته)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون با سطح پیشرفته از مساله مسیر در...

نمایش
شمارش جامع 6 (پیشرفته)

تذکر: حتما حتما حتما بعد از درج پاسخ نهایی، بر روی دکمه ذخیر...

نمایش
سومین چالش هندسه چیتا - پایه یازدهم - سال 1397

در مورد آزمون آنلاین المپیادی که پیش‌روی شماست:

نمایش
مرحله دوم المپیاد زیست شناسی 98

آزمون آنلاین المپیادی که پیش‌روی شماست، آزمون مرحله دوم بی...

نمایش
مرحله دوم المپیاد زیست شناسی 96

آزمون آنلاین المپیادی که هم اکنون پیش‌روی شماست، آزمون مرح...

نمایش
مرحله دوم المپیاد زیست شناسی 95

آزمون آنلاین المپیادی که هم اکنون پیش‌روی شماست، آزمون مرح...

نمایش
گیاهی جامع کمپبل

 آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپ...

نمایش
سلولی 2 کمپبل

 آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپ...

نمایش
ژنتیک کلاسیک جامع کمپبل

 آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپ...

نمایش
تکامل 2 کمپبل

آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپبل، 15...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی 81

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله دوم المپیاد زیست شناسی 99

توضیحی مهم در باب سوالات و اشکالات آزمون مرحله دوم المپیاد ز...

نمایش
مرحله دوم المپیاد کامپیوتر 1389

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله دوم المپیاد کامپیوتر 1390

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله دوم المپیاد کامپیوتر 1392

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله دوم المپیاد کامپیوتر 1393

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله دوم المپیاد کامپیوتر 1394

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله دوم المپیاد کامپیوتر 1395

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله دوم المپیاد کامپیوتر 1396

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله دوم المپیاد کامپیوتر 1397

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله دوم المپیاد کامپیوتر 1398

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی و بازساختی 98

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
توابع نمایی و لگاریتمی 3 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "تا...

نمایش
تابع نمایی و لگاریتمی 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "تا...

نمایش
توابع نمایی و لگاریتمی 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "تا...

نمایش
مثلثات 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "مث...

نمایش
مسابقات ریاضی کانگورو سال 2018 یازدهم و دوازدهم

در این آزمون آنلاین، در بیست و سومین دوره جشنواره بین المللی ری...

نمایش
فصل اول - هندسه تحلیلی و جبر 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل اول کتاب...

نمایش
جبر و معادله 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "جب...

نمایش
الکتریسیته ساکن 1 (پیشرفته)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین فیزیک سال یازدهم رشته ریا...

نمایش
مسابقات ریاضی کانگورو سال 2019 یازدهم و دوازدهم

در این آزمون آنلاین، در بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی...

نمایش
دایره و چهارضلعی‌ها 1 (پیشرفته)

همونطور که می‌دونید فصل یک کتاب هندسه 2 یازدهم، در مورد دایره&z...

نمایش
Lesson 1: test 1 - Intermediate level

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین انگلیسی درس ی...

نمایش
Lesson 2: test 1 - Intermediate level

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین انگلیسی درس د...

نمایش
Lesson 3: test 1 - Intermediate level

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین انگلیسی درس س...

نمایش
احتمال جامع 1

پیشامدهای مستقل: در حالت کلی اگر (P(A│B برابر با (P(A باشد، A از B مستقل است. می‌توا...

نمایش
ریاضی جامع کنکور پایه یازدهم 1 (تجربی-پیشرفته)

آزمون آنلاین ریاضی آزمایشی که در آن شرکت می کنید، آزمون جامع آنلاین...

نمایش
شیمی جامع کنکور پایه یازدهم 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاین آزمایشی شیمی که در آن شرکت می کنید، آزمون جامع آنلاین ش...

نمایش
فصل دوم - هندسه 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل دوم کتاب...

نمایش
احتمال مقدماتی 1 (ساده)

این آزمون برای سنجش خود به صورت مقدماتی در علم احتمال و قواعد ابتدای...

نمایش
احتمال مقدماتی 2 (ساده)

این آزمون برای سنجش خود به صورت مقدماتی در علم احتمال و قواعد ابتدای...

نمایش
احتمال شرطی 1 (ساده)

احتمال وقوع پدیدهٔ A در حالی که می‌دانیم پدیدهٔ B اتفاق افتاده است، یک احتمال شرطی است. احتم...

نمایش
احتمال شرطی 2 (ساده)

مناسب برای دانش‌آموزان المپیادهای ریاضی و زیست شناسی.احتمال یکی از چندین کلمه ای است ک...

نمایش
تبدیلات هندسی 1 (مقدماتی)

در این آزمون آنلاین، با 10 سوال مقدماتی از مبحث تبدیلات هندسی، فصل د...

نمایش
هندسه جامع 1 (مقدماتی)

در این آزمون آنلاین، با 33 سوال مقدماتی از مباحث هندسه پایه رودررو خ...

نمایش
تالس و تشابه 1 (مقدماتی)

همونطور که می‌دونید فصل دوم کتاب هندسه 1 دهم، در مورد روش‌...

نمایش
دایره و چهارضلعی‌ها 2 (مقدماتی)

توصیه می‌کنم درس‌نامه‌ی زیر را قبل از شروع آزمون حتما...

نمایش
تبدیلات هندسی 2 (پیشرفته)

در این آزمون آنلاین، با 15 سوال از مبحث تبدیلات هندسی، فصل دوم کتاب...

نمایش
قضیه سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاین هندسه ای که می خواهید در آن شرکت کنید، آزمون قضیه سینوس...

نمایش
قضیه نیمساز و قضیه هرون 1 (متوسط)

آزمون آنلاین هندسه ای که می خواهید در آن شرکت کنید، آزمون قضیه نیمسا...

نمایش
قضیه نیمساز و قضیه هرون 2 (متوسط)

آزمون آنلاین هندسه ای که می خواهید در آن شرکت کنید، آزمون قضیه نیمسا...

نمایش
قضیه هرون و قضیه نیمساز 3 (پیشرفته)

آزمون آنلاین هندسه ای که می خواهید در آن شرکت کنید، آزمون قضیه نیمسا...

نمایش
هندسه جامع یازدهم 1 (خیلی مقدماتی)

در این آزمون، با یک آزمون جامع ساده و خیلی مقدماتی از هندسه یازدهم م...

نمایش
هندسه جامع یازدهم 2 (متوسط)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع با سطح متوسط از هندسه یازدهم م...

نمایش
هندسه جامع یازدهم 3 (متوسط)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع با سطح متوسط از هندسه یازدهم م...

نمایش
هندسه جامع یازدهم 4 (متوسط)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع با سطح متوسط از هندسه یازدهم م...

نمایش
تابع 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "تا...

نمایش
هندسه جامع یازدهم 5 (متوسط)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع با سطح متوسط از هندسه یازدهم م...

نمایش
هندسه جامع یازدهم 6 (متوسط)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع با سطح متوسط از هندسه یازدهم م...

نمایش
هندسه جامع یازدهم 7 (پیشرفته)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع با سطح پیشرفته از هندسه یازدهم...

نمایش
حد و پیوستگی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "حد...

نمایش
حد و پیوستگی 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "حد...

نمایش
حد و پیوستگی 3 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "حد...

نمایش
هندسه جامع یازدهم 8 (پیشرفته)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع با سطح پیشرفته از هندسه یازدهم...

نمایش
هندسه جامع یازدهم 9 (پیشرفته)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع با سطح پیشرفته از هندسه یازدهم...

نمایش
هندسه جامع یازدهم 10 (پیشرفته)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع با سطح پیشرفته از هندسه یازدهم...

نمایش
آزمون پایان ترم هندسه یازدهم سال 1399

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون پایانی ترم دوم هندسه یازدهم در س...

نمایش
تنظیم عصبی 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در حال شرکت در آن هستید، آزمون آنلاین فصل یک زیست ش...

نمایش
هندسه جامع یازدهم 11 (پیشرفته)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع با سطح پیشرفته از هندسه یازدهم...

نمایش
هندسه جامع یازدهم 12 (پیشرفته)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع با سطح پیشرفته از هندسه یازدهم...

نمایش
مغناطیس 1 (متوسط)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین فیزیک سال یازدهم رشته ریا...

نمایش
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 1 (پیشرفته)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین فیزیک سال یازدهم رشته ریا...

نمایش
القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب 1 (پیشرفته)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین فیزیک سال یازدهم رشته ریا...

نمایش
ترکیب تابع 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که پیش رو دارید، آزمون آنلاین ترکیب توابع از کتاب حساب...

نمایش
الکتریسیته ساکن 3 (پیشرفته)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین فیزیک سال یازدهم رشته ریا...

نمایش
الکتریسیته ساکن 2 (پیشرفته)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین فیزیک سال یازدهم رشته ریا...

نمایش
قدر هدایای زیرزمینی را بدانیم 1 (پیشرفته)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین شیمی سال یازدهم رشته ریاض...

نمایش
قدر هدایای زیرزمینی را بدانیم 2 (متوسط)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین شیمی سال یازدهم رشته ریاض...

نمایش
قدر هدایای زیرزمینی را بدانیم 3 (متوسط)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین شیمی سال یازدهم رشته ریاض...

نمایش
مثلثات 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "مث...

نمایش
درس اول - اسم تفضیل و اسم مکان (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین عربی درس اول...

نمایش
پوشاک، نیاز بی پایان بشر 1 (متوسط)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین شیمی سال یازدهم رشته ریاض...

نمایش
در پی غذای سالم 4 (متوسط)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین شیمی سال یازدهم رشته ریاض...

نمایش
در پی غذای سالم 3 (متوسط)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین شیمی سال یازدهم رشته ریاض...

نمایش
در پی غذای سالم 2 (متوسط)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین شیمی سال یازدهم رشته ریاض...

نمایش
در پی غذای سالم 1 (پیشرفته)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین شیمی سال یازدهم رشته ریاض...

نمایش
درس دوم - اسلوب شرط و ادوات آن (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین عربی درس دوم...

نمایش
آزمون آنلاین زبان انگلیسی نوبت دوم 1 (مقدماتی)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین انگلیسی پایان...

نمایش
درس ششم - ترجمه فعل مضارع 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین عربی درس ششم...

نمایش
درس سوم - معرفه و نکره (متوسط )

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین عربی درس سوم...

نمایش
درس چهارم - جمله بعد از اسم نکره (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین عربی درس چهار...

نمایش
درس پنجم - ترجمه فعل مضارع 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین عربی درس پنجم...

نمایش
درس هفتم - معنای افعال ناقصه (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین عربی درس هفتم...

نمایش
آزمون ترم 1 - درس 1 تا 3 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین عربی ترم اول...

نمایش
فصل اول (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فارسی فصل اول...

نمایش
فصل چهارم (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فارسی فصل چها...

نمایش
فصل پنجم (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فارسی فصل پنج...

نمایش
فصل هفتم (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فارسی فصل هفت...

نمایش
آزمون ترم 2 - درس 4 تا 7 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین عربی ترم دوم...

نمایش
فصل سوم (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فارسی فصل سوم...

نمایش
فصل ششم (مقدماتی)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فارسی فصل ششم...

نمایش
درس 1- هدایت الهی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس اول...

نمایش
درس 2- تداوم هدایت 1(متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس دوم...

نمایش
درس 3- معجزه جاویدان 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس سوم...

نمایش
درس 4- مسئولیت های پیامبر 1(متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس چهار...

نمایش
درس 5- امامت تداوم رسالت 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس پنجم...

نمایش
درس 6- پیشوایان اسوه 1(متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس ششم...

نمایش
درس 7- وضعیت مسلمانان بعد از رحلت رسول خدا 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس هفتم...

نمایش
درس 8- احیای ارزش های راستین 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس هشتم...

نمایش
درس 9- عصر غیبت 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس نهم...

نمایش
درس 10- مرجعیت و ولایت فقیه 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس دهم...

نمایش
درس 11- عزت نفس 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس یازد...

نمایش
درس 12- پیوند مقدس 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس دواز...

نمایش
فصل هشتم (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فارسی فصل هشت...

نمایش
آزمون پایان ترم دوم - سری 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین پایان ترم دوم درس...

نمایش
فصل چهارم - مثلثات 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل چهارم کتا...

نمایش
فصل هفتم - آمار و احتمال 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل هفتم کتاب...

نمایش
فصل هفتم - آمار و احتمال 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل هفتم کتاب...

نمایش
فصل اول - هندسه تحلیلی و جبر 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل اول کتاب...

نمایش
فصل پنجم - توابع نمایی و لگاریتمی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل ششم کتاب...

نمایش
فصل پنجم - توابع نمایی و لگاریتمی 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل ششم کتاب...

نمایش
فصل ششم - حد و پیوستگی 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل ششم کتاب...

نمایش
فصل ششم - حد و پیوستگی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل ششم کتاب...

نمایش
فصل سوم - تابع 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل سوم کتاب...

نمایش
فصل سوم - تابع 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل سوم کتاب...

نمایش
فصل چهارم - مثلثات 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل چهارم کتا...

نمایش
آشنایی با مبانی ریاضیات 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل اول درس آ...

نمایش
احتمال 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل دوم درس آ...

نمایش
آمار استنباطی 1 (مقدماتی)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل چهارم درس...

نمایش
تولید مثل نهان‌دانگان 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در حال شرکت در آن هستید، آزمون آنلاین فصل هشتم زیست...

نمایش
آمار توصیفی 1 ( متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل سوم درس آ...

نمایش
نوبت اول شماره 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در حال شرکت در آن هستید، آزمون آنلاین ترم اول زیست...

نمایش
پاسخ گیاهان به محرک‌ها 1(متوسط)

آزمون آنلاینی که در حال شرکت در آن هستید، آزمون آنلاین فصل نهم زیست...

نمایش
تولید مثل 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در حال شرکت در آن هستید، آزمون آنلاین فصل هفتم زیست...

نمایش
تقسیم یاخته 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در حال شرکت در آن هستید، آزمون آنلاین فصل شش زیست ش...

نمایش
ایمنی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در حال شرکت در آن هستید، آزمون آنلاین فصل پنج زیست...

نمایش
تنظیم شیمیایی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در حال شرکت در آن هستید، آزمون آنلاین فصل چهار زیست...

نمایش
دستگاه حرکتی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در حال شرکت در آن هستید، آزمون آنلاین فصل سه زیست ش...

نمایش
دستگاه حرکتی 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در حال شرکت در آن هستید، آزمون آنلاین فصل سه زیست ش...

نمایش
حواس 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در حال شرکت در آن هستید، آزمون آنلاین فصل دو زیست ش...

نمایش
حواس 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در حال شرکت در آن هستید، آزمون آنلاین فصل دو زیست ش...

نمایش
مجموعه سوالات طبقه بندی شده سود و تخفیف

مجموعه سوالات طبقه بندی شده مسائل سود و تخفیف, توانایی خود را با ده...

نمایش