شرکت در آزمون‌های مرحله اول سال‌های گذشته به صورت آنلاین جهت مشاهده کلیک کنید.

برچسب: پایه دهم

دانلود

آزمون ورودی مدارس دولتی پایه دهم استان یزد سال 1400-1401

دانلود نمونه سوالات آزمون ورودی مدارس دولتی پایه دهم استان یزد سال 1400-1401

حجم فایل: ۱ مگا بایت

دانلود

آزمون ورودی مدارس دولتی پایه دهم استان گلستان سال 1400-1401

دانلود نمونه سوالات آزمون ورودی مدارس دولتی پایه دهم استان گلستان سال 1400-1401

حجم فایل: ۱ مگا بایت

دانلود

آزمون ورودی مدارس دولتی پایه دهم استان چهارمحال و بختیاری سال 1400-1401

دانلود نمونه سوالات آزمون ورودی مدارس دولتی پایه دهم استان چهارمحال و بختیاری سال 1400-1401

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود

آزمون ورودی مدارس دولتی پایه دهم استان زنجان سال 1400-1401

دانلود نمونه سوالات آزمون ورودی مدارس دولتی پایه دهم استان زنجان سال 1400-1401

حجم فایل: 10 مگا بایت

دانلود
آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1402-1403

آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1402-1403

سوالات و پاسخ نامه آزمون ورودی دهم تیزهوشان (سمپاد) 1402-1403 (به زودی)

حجم فایل: 1 مگابایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول عربی دهم - شماره 17

دانلود نمونه سوال نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 17)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول عربی دهم - شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 16)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول عربی دهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول عربی دهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول عربی دهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول عربی دهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول عربی دهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول عربی دهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول عربی دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول عربی دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول عربی دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول عربی دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول عربی دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول عربی دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول عربی دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول عربی دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول عربی دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی دهم - شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه دهم (شماره 16)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی دهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه دهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی دهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه دهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی دهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه دهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی دهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه دهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی دهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه دهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی دهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم عربی پایه دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم عربی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم عربی پایه دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم عربی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم عربی پایه دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم عربی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم عربی پایه دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم عربی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم عربی پایه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم عربی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم عربی پایه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم عربی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول عربی پایه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول عربی پایه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول عربی پایه دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول عربی پایه دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول عربی پایه دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول عربی پایه دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول عربی پایه دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول عربی پایه دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول عربی پایه دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول عربی پایه دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول عربی پایه دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول عربی پایه دهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول عربی پایه دهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول عربی پایه دهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس هشتم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس هشتم عربی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس هشتم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس هشتم عربی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس هشتم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس هشتم عربی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس هفتم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس هفتم عربی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس هفتم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس هفتم عربی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس هفتم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس هفتم عربی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس ششم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس ششم عربی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس ششم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس ششم عربی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس ششم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس ششم عربی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس ششم - شماره 4

دانلود نمونه سوال درس ششم عربی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس پنجم - شماره 4

دانلود نمونه سوال درس پنجم عربی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس پنجم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس پنجم عربی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس پنجم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس پنجم عربی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس پنجم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس پنجم عربی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس چهارم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس چهارم عربی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس چهارم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس چهارم عربی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس چهارم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس چهارم عربی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس چهارم - شماره 4

دانلود نمونه سوال درس چهارم عربی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس سوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس سوم عربی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس سوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس سوم عربی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس سوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس سوم عربی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس سوم - شماره 4

دانلود نمونه سوال درس سوم عربی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس سوم - شماره 5

دانلود نمونه سوال درس سوم عربی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم - شماره 6

دانلود نمونه سوال درس دوم عربی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم - شماره 5

دانلود نمونه سوال درس دوم عربی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم - شماره 4

دانلود نمونه سوال درس دوم عربی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس دوم عربی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس دوم عربی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس دوم عربی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 8

دانلود نمونه سوال درس اول عربی پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 7

دانلود نمونه سوال درس اول عربی پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 6

دانلود نمونه سوال درس اول عربی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 5

دانلود نمونه سوال درس اول عربی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 4

دانلود نمونه سوال درس اول عربی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس اول عربی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس اول عربی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس اول عربی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم شیمی پایه دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم شیمی پایه دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم شیمی پایه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم شیمی پایه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول شیمی پایه دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول شیمی پایه دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول شیمی پایه دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول شیمی پایه دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول شیمی پایه دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول شیمی پایه دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول شیمی پایه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول شیمی پایه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 16)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 17

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 17)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 18

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 18)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 19

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 19)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول شیمی دهم - شماره 20

دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم (شماره 20)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 16)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 15)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 14)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 13)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 12)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 11)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 22

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 22)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 21

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 21)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم فیزیک پایه دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فیزیک پایه دهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فیزیک پایه دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم شیمی دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم شیمی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک دهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک دهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک دهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم فیزیک دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 19

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 19)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 18

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 18)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 17

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 17)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 16)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول فیزیک دهم - شماره 20

دانلود نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 20)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم فیزیک پایه دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم فیزیک پایه دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم فیزیک پایه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم فیزیک پایه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم فیزیک پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فیزیک پایه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فیزیک پایه دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فیزیک پایه دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فیزیک پایه دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فیزیک پایه دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فیزیک پایه دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فیزیک پایه دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول فیزیک پایه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول فیزیک پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل سوم شیمی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل سوم شیمی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل سوم شیمی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل سوم شیمی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل سوم شیمی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 8

دانلود نمونه سوال فصل دوم شیمی پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 7

دانلود نمونه سوال فصل دوم شیمی پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 6

دانلود نمونه سوال فصل دوم شیمی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل دوم شیمی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل دوم شیمی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل دوم شیمی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل دوم شیمی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دوم شیمی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل اول شیمی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول شیمی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل اول شیمی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل اول شیمی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنجم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل پنجم فیزیک پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنجم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل پنجم فیزیک پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل چهارم فیزیک پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل چهارم فیزیک پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل سوم فیزیک پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل سوم فیزیک پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل سوم فیزیک پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل سوم فیزیک پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل سوم فیزیک پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل دوم فیزیک پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل دوم فیزیک پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل دوم فیزیک پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دوم فیزیک پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل اول فیزیک پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل اول فیزیک پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل:

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل اول فیزیک پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول فیزیک پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم هندسه پایه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم هندسه پایه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول هندسه پایه دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول هندسه پایه دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول هندسه پایه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول هندسه پایه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 17

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 17)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 16)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل سوم هندسه پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دوم هندسه پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول هندسه پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل اول هندسه پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول زبان انگلیسی دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس دوم زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس دوم زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس دوم زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم - شماره 5

دانلود نمونه سوال درس دوم زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم - شماره 6

دانلود نمونه سوال درس دوم زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 10

دانلود نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 9

دانلود نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 8

دانلود نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 7

دانلود نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 6

دانلود نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 5

دانلود نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 4

دانلود نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول دین و زندگی پایه دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول دین و زندگی پایه دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول دین و زندگی پایه دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول دین و زندگی پایه دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول دین و زندگی پایه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول دین و زندگی پایه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی دهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی دهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی دهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی دهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی دهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی دهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول دین و زندگی دهم - شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 16)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوازدهم- شماره 3

دانلود نمونه سوال درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوازدهم- شماره 2

دانلود نمونه سوال درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوازدهم- شماره 1

دانلود نمونه سوال درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس یازدهم- شماره 4

دانلود نمونه سوال درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس یازدهم- شماره 3

دانلود نمونه سوال درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس یازدهم- شماره 2

دانلود نمونه سوال درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس یازدهم- شماره 1

دانلود نمونه سوال درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس هفتم- شماره 1

دانلود نمونه سوال درس هفتم دین و زندگی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دهم- شماره 2

دانلود نمونه سوال درس دهم دین و زندگی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دهم- شماره 3

دانلود نمونه سوال درس دهم دین و زندگی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس نهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس نهم دین و زندگی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس نهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس نهم دین و زندگی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس نهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس نهم دین و زندگی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس نهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال درس نهم دین و زندگی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس هشتم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس هشتم دین و زندگی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس هشتم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس هشتم دین و زندگی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس هفتم - شماره 5

دانلود نمونه سوال درس هفتم دین و زندگی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس هفتم - شماره 4

دانلود نمونه سوال درس هفتم دین و زندگی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس هفتم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس هفتم دین و زندگی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس هفتم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس هفتم دین و زندگی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس ششم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس ششم دین و زندگی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس ششم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس ششم دین و زندگی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس ششم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس ششم دین و زندگی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس ششم - شماره 4

دانلود نمونه سوال درس ششم دین و زندگی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دهم- شماره 1

دانلود نمونه سوال درس دهم دین و زندگی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس پنجم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس پنجم دین و زندگی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس پنجم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس پنجم دین و زندگی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس پنجم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس پنجم دین و زندگی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس پنجم - شماره 4

دانلود نمونه سوال درس پنجم دین و زندگی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس چهارم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس چهارم دین و زندگی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس چهارم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس چهارم دین و زندگی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس چهارم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس چهارم دین و زندگی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس چهارم - شماره 4

دانلود نمونه سوال درس چهارم دین و زندگی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس سوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس سوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس سوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس سوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس سوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس سوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس سوم - شماره 4

دانلود نمونه سوال درس سوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم - شماره 4

دانلود نمونه سوال درس دوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس دوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس دوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس دوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس دوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 4

دانلود نمونه سوال درس اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 3

دانلود نمونه سوال درس اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال درس اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون درس اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال درس اول دین و زندگی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول زیست شناسی پایه دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول زیست شناسی پایه دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول زیست شناسی پایه دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول زیست شناسی پایه دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول زیست شناسی پایه دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول زیست شناسی پایه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول زیست شناسی پایه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هفتم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل هفتم زیست شناسی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هفتم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل هفتم زیست شناسی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هفتم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل هفتم زیست شناسی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هفتم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل هفتم زیست شناسی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل ششم- شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل ششم زیست شناسی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنجم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل پنجم زیست شناسی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنجم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل پنجم زیست شناسی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنجم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل پنجم زیست شناسی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنجم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل پنجم زیست شناسی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل چهارم زیست شناسی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل چهارم زیست شناسی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل سوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل سوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 8

دانلود نمونه سوال فصل اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 7

دانلود نمونه سوال فصل اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 6

دانلود نمونه سوال فصل اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول زیست شناسی دهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول زیست شناسی دهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول زیست شناسی دهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول زیست شناسی دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول زیست شناسی دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول زیست شناسی دهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول زیست شناسی دهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول زیست شناسی دهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول زیست شناسی دهم - شماره 17

دانلود نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 17)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول زیست شناسی دهم - شماره 19

دانلود نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 19)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول زیست شناسی دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زیست شناسی دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم دین و زندگی دهم - شماره 18

دانلود نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 18)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم دین و زندگی دهم - شماره 17

دانلود نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 17)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم دین و زندگی دهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم دین و زندگی دهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم دین و زندگی دهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم دین و زندگی دهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم دین و زندگی دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم دین و زندگی دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم دین و زندگی دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم دین و زندگی دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم دین و زندگی دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم دین و زندگی دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم دین و زندگی دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم دین و زندگی دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم دین و زندگی دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی دهم - شماره 19

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 19)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی دهم - شماره 18

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 18)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی دهم - شماره 17

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 17)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی دهم - شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 16)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی دهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی دهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی دهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی دهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی دهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی دهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
جزوه مروری فصل سوم شیمی دهم سمپاد

جزوه مروری فصل سوم شیمی دهم سمپاد

دانلود جزوه شیمی دهم فصل سوم

حجم فایل: 3 مگا بایت

دانلود
جزوه مروری فصل دوم شیمی دهم سمپاد

جزوه مروری فصل دوم شیمی دهم سمپاد

دانلود جزوه شیمی دهم فصل دوم

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود
جزوه مروری فصل اول شیمی دهم سمپاد

جزوه مروری فصل اول شیمی دهم سمپاد

دانلود جزوه شیمی دهم فصل اول

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی دهم - شماره 21

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه دهم (شماره 21)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی دهم - شماره 20

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه دهم (شماره 20)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی دهم - شماره 19

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه دهم (شماره 19)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی دهم - شماره 18

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه دهم (شماره 18)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی دهم - شماره 17

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه دهم (شماره 17)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی دهم - شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه دهم (شماره 16)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی دهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه دهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی دهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه دهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی دهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه دهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی دهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه دهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی دهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه دهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی دهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل:

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل:

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی دهم - شماره 18

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه دهم (شماره 18)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی دهم - شماره 17

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه دهم (شماره 17)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی دهم - شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه دهم (شماره 16)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی دهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه دهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی دهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه دهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی دهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه دهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی دهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه دهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی دهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه دهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی دهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی - شماره 6

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی - شماره 7

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی - شماره 8

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هفت - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل هفت ریاضی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هفت - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل هفت ریاضی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هفت - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل هفت ریاضی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هفت - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل هفت ریاضی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هفت - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل هفت ریاضی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل ششم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل ششم ریاضی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل:

دانلود

آزمون فصل ششم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل ششم ریاضی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل ششم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل ششم ریاضی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل:

دانلود

آزمون فصل پنجم - شماره 6

دانلود نمونه سوال فصل پنجم ریاضی پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنجم - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل پنجم ریاضی پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل:

دانلود

آزمون فصل پنجم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل پنجم ریاضی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل:

دانلود

آزمون فصل پنجم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل پنجم ریاضی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنجم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل پنجم ریاضی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنجم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل پنجم ریاضی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل چهارم ریاضی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل چهارم ریاضی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل سوم ریاضی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل سوم ریاضی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل سوم ریاضی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل سوم ریاضی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله دوم المپیاد جغرافیا سال 1401

سوالات مرحله دوم المپیاد جغرافیا سال 1401

دانلود سوالات مرحله دوم چهارمین دوره المپیاد جغرافیا سال 1401

حجم فایل: 11 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله دوم المپیاد جغرافیا سال 1398

سوالات مرحله دوم المپیاد جغرافیا سال 1398

دانلود سوالات مرحله دوم اولین دوره المپیاد جغرافیا سال 1398

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله دوم المپیاد جغرافیا سال 1399

سوالات مرحله دوم المپیاد جغرافیا سال 1399

دانلود سوالات مرحله دوم دومین دوره المپیاد جغرافیا سال 1399

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله دوم المپیاد جغرافیا سال 1400

سوالات مرحله دوم المپیاد جغرافیا سال 1400

دانلود سوالات مرحله دوم سومین دوره المپیاد جغرافیا سال 1400

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1401-1402

آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1401-1402

سوالات و پاسخ نامه آزمون ورودی دهم تیزهوشان (سمپاد) 1401-1402

حجم فایل: 3 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله دوم المپیاد ریاضی سال 1401

سوالات مرحله دوم المپیاد ریاضی سال 1401

دانلود سوالات مرحله دوم چهلمین دوره المپیاد ریاضی سال 1401

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
نکته و تست درس سهمی و معادله درجه دوم

نکته و تست درس سهمی و معادله درجه دوم

دانلود جزوه نکات و تست های درس سهمی و معادله درجه دو

حجم فایل: 7 مگا بایت

دانلود
جزوه هندسه یک پایه دهم

جزوه هندسه یک پایه دهم

دانلود جزوه هندسه 1 پایه دهم

حجم فایل: 25 مگا بایت

دانلود
جزوه ریاضی دهم

جزوه ریاضی دهم

دانلود جزوه ریاضی دهم

حجم فایل: 39 مگا بایت

دانلود
آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1400-1401

آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1400-1401

سوالات و پاسخ نامه آزمون ورودی دهم تیزهوشان (سمپاد) 1400-1401

حجم فایل: 3 مگا بایت

دانلود
آزمون های مرحله دوم المپیاد کامپیوتر ایران

آزمون های مرحله دوم المپیاد کامپیوتر ایران

سوالات و پاسخ های آزمون های مرحله دوم المپیاد کامپیوتر ایران را در اینجا پیدا خواهید کرد.

حجم فایل: 9 مگا بایت

دانلود
آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1397-1398

آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1397-1398

سوالات و پاسخ نامه آزمون ورودی دهم تیزهوشان (سمپاد) 1397-1398

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود
آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1399-1400

آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1399-1400

سوالات و پاسخ نامه آزمون ورودی دهم تیزهوشان (سمپاد) 1399-1400

حجم فایل: 3 مگا بایت

دانلود
آزمون ورودی دهم تیزهوشان و نمونه دولتی 1399-1398

آزمون ورودی دهم تیزهوشان و نمونه دولتی 1399-1398

سوالات و پاسخ نامه آزمون ورودی دهم تیزهوشان (سمپاد) و نمونه دولتی 1399-1398

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود
آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1396-1395

آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1396-1395

سوالات و پاسخ نامه آزمون ورودی دهم تیزهوشان (سمپاد) 1396-1395

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود
آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1396-1397

آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1396-1397

سوالات و پاسخ نامه آزمون ورودی دهم تیزهوشان (سمپاد) 96-97

حجم فایل: 5 مگا بایت

دانلود
آزمون های پیشرفت تحصیلی سمپاد پایه دهم

آزمون های پیشرفت تحصیلی سمپاد پایه دهم

دانلود آزمون های پیشرفت تحصیلی مدارس سمپاد پایه دهم سال 95 الی 99 رشته های ریاضی و تجربی

حجم فایل: 42 مگا بایت

دانلود
جزوه ریاضی دهم

جزوه ریاضی دهم

به قلم فرهاد صمدی دبیر ریاضی ناحیه یک شیراز ویژه دانش‌آموزان ریاضی و تجربی

حجم فایل: 39 مگا بایت

دانلود
پاسخ آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران

پاسخ آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران

پاسخ های آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران را در اینجا پیدا خواهید کرد.

حجم فایل: 6 مگا بایت

دانلود
پاسخ آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران

پاسخ آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران

پاسخ های آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران را در اینجا پیدا خواهید کرد.

حجم فایل: 6 مگا بایت

دانلود
آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران

آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران

سوالات و پاسخ های آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران را در اینجا پیدا خواهید کرد.

حجم فایل: 4 مگا بایت

دانلود
آزمون های مرحله اول المپیاد ریاضی ایران

آزمون های مرحله اول المپیاد ریاضی ایران

سوالات و پاسخ های آزمون های مرحله اول المپیاد ریاضی ایران را در اینجا پیدا خواهید کرد.

حجم فایل: 48 مگا بایت

دانلود
آزمون های مرحله اول المپیاد ریاضی ایران

آزمون های مرحله اول المپیاد ریاضی ایران

سوالات و پاسخ های آزمون های مرحله اول المپیاد ریاضی ایران را در اینجا پیدا خواهید کرد.

حجم فایل: 48 مگا بایت

دانلود
آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران

آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران

سوالات آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران را در اینجا پیدا خواهید کرد.

حجم فایل: 4 مگا بایت

دانلود
خلاصه ای بر هندسه فضایی دهم

خلاصه ای بر هندسه فضایی دهم

هندسه فضایی ویژه دانش آموزان پایه دهم

حجم فایل: 3 مگا بایت

دانلود
مروری بر فیزیولوژی گایتون

مروری بر فیزیولوژی گایتون

کتاب تخصصی مرور فیزیولوژی گایتون به کمک مساله

حجم فایل: 8 مگا بایت

دانلود
An Introduction to Diophantine Equations

An Introduction to Diophantine Equations

آشنایی با معادلات دیوفانتی، تیتو آندرسکو

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
algebra through problem solving

algebra through problem solving

جبر نوشته‌ی Abraham P. Hillman

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

مقاله

المپیاد کامپیوتر

المپیاد کامپیوتر

المپیاد کامپیوتر چیست؟

المپیاد کامپیوتر در ایران از سال ۱۳۶۹ و توسط معاونت دانش‌پژوهان جوان برگزار می‌شود. این المپیاد هر ساله بین دانش‌آموزان دبیرستان دوره دوم (سال دهم و یازدهم) برگزار می‌گردد و برگزیدگان نهایی به عنوان نماینده ایران به المپیاد جهانی کامپیوتر اعزام می‌شوند.  (قبل از مطالعه ادامه مقاله، یادآور می‌شویم که می توانید کانال تخصصی کامپیوتر را از طریق کلیک در اینجا دنبال کنید.)

ادامه
خلاصه نویسی هنگام مطالعه و بهترین زمان انجام آن

خلاصه نویسی هنگام مطالعه و بهترین زمان انجام آن

حتما شنیدید که همه ی مشاورها بیان می کنند در هنگام مطالعه، خلاصه نویسی فراموش نشود! اگر برای شما هم سوال شده که به چه شکل و چه زمانی خلاصه نویسی کنید، پیشنهاد می کنیم حتما این مقاله را مطالعه نمایید.

ادامه
اصول شمارش در ترکیبیات

اصول شمارش در ترکیبیات

ترکیبیات شمارشی، بخشی از ترکیبیات است که در آن با مساله شمردن تعداد حالت‌های یک رخ داد یا یک مساله سر و کار داریم. اصول اولیه‌ی شمارش که شامل اصل جمع، اصل ضرب و اصل متمم می باشند، پایه‌ای‌ترین و پرکاربردترین مبحث‌ها در ترکیبیات شمارشی هستند و بقیه قضیه های شمارشی در ترکیبیات با استفاده از این سه اصل نتیجه می شوند.

ادامه
تستی یا تشریحی؟ مساله این است.

تستی یا تشریحی؟ مساله این است.

می خوای برای کنکور درس بخونی و اول راه هستی؟ نمی دونی باید تستی بخونی یا تشریحی؟ این مقاله رو بخون تا پاسخ سوالت رو پیدا کنی.

ادامه
خستگی و خواب آلودگی دائم

خستگی و خواب آلودگی دائم

خیلی از بچه ها و بزرگ‌ترها، به خواب علاقه زیادی دارند. ممکن است گاهی این موضوع دردسرساز شود، مثل زمانی که قراره درس بخوانیم و کنکور شرکت کنیم. با خواب زیاد چه کار می شود کرد؟

اگر هر چقدر می خوابی باز همش خسته ای و خوابت میاد بد نیست به این مقاله نگاهی بندازی.

ادامه
انگیزه خود را چگونه حفظ کنیم؟

انگیزه خود را چگونه حفظ کنیم؟

مطالعه ی طولانی و با برنامه فشرده، واقعا یه کار سخت و فرسایشی میشه و زمان های زیادی پیش میاد که همه مون انگیزه و انرژی مون کم بشه. به خصوص زمان هایی که آزمون های آزمایشی رو خوب نداده باشیم احتمالا از نظر روحی و انگیزه ای افت زیادی داشته باشیم. سوالی که قطعا برای خیلی ها مطرح شده، این است که در این شرایط سخت چگونه انگیزه خودمون رو حفظ کنیم و با انگیزه بالا درس خواندن رو ادامه بدیم. برای پاسخ به این پرسش، با ما همراه باشید.

ادامه
ورزش، استرس و تحصیل

ورزش، استرس و تحصیل

شنیدی می گن عقل سالم در بدن سالم؟ البته استیون هاوکینگ مثال نقض این ماجراست! ولی قطعا خودتم خبر داری و می دونی که ورزش در بازدهی آموزشی و خستگی جسم و توان روحت چقدر تاثیر داره و باعث میشه بهتر و بیشتر پیشرفت کنی. هروقت هم صحبت از استرس میشه، یه راه و روش مناسب رو ورزش معرفی می کنن. حالا این مقاله رو بخون تا بیشتر با این مقوله آشنا بشی.

ادامه
در باب ریاضیات تجربی

در باب ریاضیات تجربی

به قلم سارا همتی رتبه 1 کنکور تجربی سال 94 و روژین داریوش همدانی رتبه 11 کنکور تجربی سال 93

یکی از دروس بسیار تاثیرگذار بر رتبه فرد در کنکور سراسری، درس ریاضی است. ریاضیات شامل علائم، فرمول‌ها، روش‌های ویژه و کتاب‌های درسی‌ای است که سخت به نظر می‌آیند و کلمات و اصطلاحات منحصربه‌فرد زیادی دارد. اگر داوطلبان بتوانند این درس را به روش صحیح مطالعه کنند، درصد و در نتیجه رتبه خوبی کسب خواهند کرد. برخلاف دروس دیگر، یادگیری ریاضی به صورت حفظی ممکن نیست. هرچند هم که حفظیات شما قوی باشد اما جهت موفقیت در آن، باید مسائل را بر روی کاغذ تمرین و حل کنید تا به توانایی لازم دست یابید.

ادامه
در باب هندسه، با طعم هندسه

در باب هندسه، با طعم هندسه

به قلم آقای امیرحسین افشارراد رتبه 7 کنکور ریاضی 95

ابتدا بیان کنم که حتی اگر هندسه برای شما مهم نیست، شاید این متن نکاتی کلی در مورد درس‌های دیگر داشته باشد که برای شما مفید واقع شود.

بر همگان واضح است که درس ریاضی برای دانش‌آموزان رشته‌ی ریاضی و فیزیک از هر جهت بیشترین اهمیت را داراست. بیشترین ضریب سؤالات در کنکور و بیشترین تعداد سؤالات یک درس، شاید بزرگ‌ترین القابی باشند که درس ریاضی در کنکور رشته‌ی ریاضی و فیزیک به خود اختصاص داده است. با این حال، درس ریاضی به بخش‌های متعددی تقسیم می‌شود که بعضاً تفاوت‌های قابل توجهی با هم دارند و نسخه‌های متفاوتی برای یادگیری و تسلط بر آن‌ها موجود است. در این جا می‌خواهیم نگاه مختصری به یکی از قسمت‌های مهم این درس بیندازیم؛ قسمتی که شاید کمی متفاوت‌تر از بقیه باشد؛ و آن چیزی نیست به جز هندسه! البته در این میان نکات فراوانی را مورد بحث قرار می‌دهیم که چندان ربط مستقیمی به هندسه ندارند، و برای هر درس و بحثی می‌توانند مفید باشند.

ادامه
در باب زیست شناسی

در باب زیست شناسی

به قلم سارا همتی رتبه 1 کنکور تجربی سال 94

زیست شناسی از مهم ترین دروس تخصصی در رشته تجربی است که در کنکور تجربی بالاترین ضریب را دارد به همین دلیل است که روش خواندن زیست شناسی بسیار مهم و دغدغه بسیاری از داوطلبان رشته تجربی است. درس زیست شناسی بیشترین تعداد سوالات را در بین دروس تجربی در کنکور سراسری به خود اختصاص داده است. داوطلبانی که علاقه مند به تحصیل در رشته های زیر گروه پزشکی در دانشگاه هستند باید بدانند که دستیابی ب این رشته ها به کسب درصد بالا در درس زیست شناسی وابسته است که این امر نیز مطالعه بسیار عمیق و مفهومی این درس را می طلبد.

ادامه
در باب شیمی

در باب شیمی

به قلم آقای امیرحسین افشارراد رتبه 7 کنکور ریاضی 95 و خانم سارا همتی، رتبه یک کنکور تجربی 94

درس شیمی شاید یکی از نگران کننده‌ترین درس‌هایی باشد که برای بچه‌ها وجود دارد. این درس طی سال‌های اخیر به سمت سخت شدن و وقت گیر شدن سوالات پیش رفته و زمان پاسخ‌گویی برای هر تست یک دقیقه است و خیلی وقت‌ها این زمان اصلا برای تست‌ها و به خصوص مسائل جواب‌گو نیست.

ادامه
تکنیک زمان های نقصانی

تکنیک زمان های نقصانی

خیلی از بچه ها در آزمون های تستی و به خصوص آزمون های آزمایشی کنکور و کنکور سراسری دچار مشکلی می شوند به نام کم آوردن وقت. به صورت خاص سوالی که خیلی از مشاورها پرسیده می شود، این است که:

در آزمون ها برخی از سوال ها رو می تونم جواب بدم ولی وقتم رو میگیره مخصوصا درس ریاضی و نمیذاره به درس های دیگه برسم. از طرفی هم چند بار دفترچه رو ترتیبش رو عوض کردم باز نشد. چیکار کنم؟ پاسخ را در این پست با هم خواهیم دید. با ما همراه باشید.

ادامه
آیا باید در جلسه آزمون به تمام سوالات کنکور (آزمایشی) پاسخ دهم؟

آیا باید در جلسه آزمون به تمام سوالات کنکور (آزمایشی) پاسخ دهم؟

سر جلسه امتحان، همه دوست دارن به همه چیز پاسخ بدن و سوالی رو بدون جواب نگذارن. این کار درستیه؟ اگر دنبال پاسخ این سوالی، خوبه که این مقاله رو مطالعه کنی.

ادامه
در باب زمین شناسی

در باب زمین شناسی

به قلم سارا همتی رتبه 1 کنکور تجربی سال 94

درس زمین شناسی، یکی از دروس پایه در رشته تحصیلی علوم تجربی است که در پایه یازدهم تدریس می‌شود و یکی از دروس موجود در کنکور سراسری است که بر رتبه کشوری داوطلبان رشته تجربی تاثیر بسزایی دارد. ضریب درس زمین شناسی در زیرگروه های مختلف رشته تجربی:

ادامه
دانش مغز Brain bee

دانش مغز Brain bee

دانش مغز یا همان Brain bee چیست؟
The Brain Bee یک رقابت برای دانش آموزان دبیرستانی است. دانش آموزان در مورد دانش مربوط به تحقیقات مغز و علوم اعصاب آزمایش می‌شوند. این برنامه برای تحریک علاقه و هیجان در مورد تحقیقات مغز طراحی شده است. دانش آموزان مباحث مربوط به حافظه، خواب، هوش، احساسات، درک، استرس، پیری، تصویربرداری از مغز، عصب شناسی، انتقال دهنده‌های عصبی، ژنتیک و بیماری های مغزی را مطالعه می‌کنند (فقط برای ذکر چند مورد). این رقابت در بیش از 35 کشور جهان برگزار می شود.

ادامه

گالری

<p>حل سوالات آزمون شمارش جامع ریاضی دهم سری 1</p> play video

حل سوالات آزمون شمارش جامع ریاضی دهم سری 1

نمایش
<p>بررسی سوالات آزمون کار، انرژی و توان فیزیک دهم (قسمت اول)</p> play video

بررسی سوالات آزمون کار، انرژی و توان فیزیک دهم (قسمت اول)

نمایش
<p>آموزش مبحث گردش مواد در بدن زیست شناسی دهم</p> play video

آموزش مبحث گردش مواد در بدن زیست شناسی دهم

نمایش
<p>آموزش مبحث نابرابری های هندسی هندسه دهم</p> play video

آموزش مبحث نابرابری های هندسی هندسه دهم

نمایش
<p>آموزش مبحث مکان هندسی هندسه دهم</p> play video

آموزش مبحث مکان هندسی هندسه دهم

نمایش
<p>آموزش مبحث هندسه فضایی هندسه دهم (قسمت دوم)</p> play video

آموزش مبحث هندسه فضایی هندسه دهم (قسمت دوم)

نمایش
<p>آموزش مبحث استدلال استقرایی و استنتاجی هندسه دهم</p> play video

آموزش مبحث استدلال استقرایی و استنتاجی هندسه دهم

نمایش
<p>آموزش مبحث ترسیم های هندسی هندسه دهم</p> play video

آموزش مبحث ترسیم های هندسی هندسه دهم

نمایش
<p>آموزش ترمودینامیک فیزیک دهم</p> play video

آموزش ترمودینامیک فیزیک دهم

نمایش
<p>آموزش مبحث هندسه فضایی هندسه دهم (قسمت اول)</p> play video

آموزش مبحث هندسه فضایی هندسه دهم (قسمت اول)

نمایش
<p>آموزش مبحث مساحت و چندضلعی ها هندسه دهم (قسمت دوم)</p> play video

آموزش مبحث مساحت و چندضلعی ها هندسه دهم (قسمت دوم)

نمایش
<p>آموزش مبحث مساحت و چندضلعی ها هندسه دهم (قسمت اول)</p> play video

آموزش مبحث مساحت و چندضلعی ها هندسه دهم (قسمت اول)

نمایش
<p>برهان خلف در مبحث هندسه و استدلال هندسه دهم</p> play video

برهان خلف در مبحث هندسه و استدلال هندسه دهم

نمایش
<p>آموزش مبحث تالس و تشابه هندسه دهم (قسمت سوم)</p> play video

آموزش مبحث تالس و تشابه هندسه دهم (قسمت سوم)

نمایش
<p>آموزش مبحث تالس و تشابه هندسه دهم (قسمت دوم)</p> play video

آموزش مبحث تالس و تشابه هندسه دهم (قسمت دوم)

نمایش
<p>آموزش مبحث تالس و تشابه هندسه دهم (قسمت اول)</p> play video

آموزش مبحث تالس و تشابه هندسه دهم (قسمت اول)

نمایش
<p>آموزش مبحث هندسه و استدلال هندسه دهم</p> play video

آموزش مبحث هندسه و استدلال هندسه دهم

نمایش
<p>آموزش مبحث انرژی فیزیک دهم</p> play video

آموزش مبحث انرژی فیزیک دهم

نمایش
<p>آموزش دما و گرما فیزیک دهم</p> play video

آموزش دما و گرما فیزیک دهم

نمایش
<p>آموزش مثلثات و نسبت های مثلثاتی ریاضی دهم</p> play video

آموزش مثلثات و نسبت های مثلثاتی ریاضی دهم

نمایش
<p>آموزش معادله درجه دوم و حل آن ریاضی دهم</p> play video

آموزش معادله درجه دوم و حل آن ریاضی دهم

نمایش
<p>ترسیم های هندسی 1 - هندسه دهم</p> play video

ترسیم های هندسی 1 - هندسه دهم

نمایش
<p>راه حل دو سوال آزمون تالس و تشابه 1 (مقدماتی) دهم</p> play video

راه حل دو سوال آزمون تالس و تشابه 1 (مقدماتی) دهم

نمایش
<p>راه حل آزمون آنلاین چندضلعی ها 4</p> play video

راه حل آزمون آنلاین چندضلعی ها 4

نمایش
<p>راه حل آزمون آنلاین هندسه فضایی 4</p> play video

راه حل آزمون آنلاین هندسه فضایی 4

نمایش
<p>راه حل آزمون آنلاین هندسه فضایی 3</p> play video

راه حل آزمون آنلاین هندسه فضایی 3

نمایش
<p>آموزش مبحث هندسه فضایی قسمت سوم</p> play video

آموزش مبحث هندسه فضایی قسمت سوم

نمایش
<p>آموزش مبحث هندسه فضایی قسمت دوم</p> play video

آموزش مبحث هندسه فضایی قسمت دوم

نمایش
<p>آموزش مبحث هندسه فضایی قسمت اول</p> play video

آموزش مبحث هندسه فضایی قسمت اول

نمایش
<p style="text-align: justify;">ویدئو راه حل سوالات آزمون آنلاین هندسه دهم فصل 1 تا 3 (متوسط)</p> play video

ویدئو راه حل سوالات آزمون آنلاین هندسه دهم فصل 1 تا 3 (متوسط)

نمایش
<p style="text-align: justify;">راه حل آزمون هندسه و استدلال 6 (پیشرفته)</p> play video

راه حل آزمون هندسه و استدلال 6 (پیشرفته)

نمایش
<p style="text-align: justify;">راه حل آزمون آنلاین چند ضلعی&zwnj;های 2 (پیشرفته)</p> play video

راه حل آزمون آنلاین چند ضلعی‌های 2 (پیشرفته)

نمایش
<p>حل سوالات آزمون تالس و تشابه 2 (پیشرفته)</p> play video

حل سوالات آزمون تالس و تشابه 2 (پیشرفته)

نمایش
<p>قضیه&zwnj;ی تالس و کاربردهای آن به کمک حل مساله (4)</p> play video

قضیه‌ی تالس و کاربردهای آن به کمک حل مساله (4)

نمایش
<p>قضیه&zwnj;ی تالس و کاربردهای آن به کمک حل مساله (3)</p> play video

قضیه‌ی تالس و کاربردهای آن به کمک حل مساله (3)

نمایش
<p>قضیه&zwnj;ی تالس و کاربردهای آن به کمک حل مساله (2)</p> play video

قضیه‌ی تالس و کاربردهای آن به کمک حل مساله (2)

نمایش
<p>قضیه&zwnj;ی تالس و کاربردهای آن به کمک حل مساله (1)</p> play video

قضیه‌ی تالس و کاربردهای آن به کمک حل مساله (1)

نمایش

آزمون

گیاهی کمپبل 1 (سطح متوسط)

 آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپ...

نمایش
پیشرفت تحصیلی پایه دهم رشته علوم تجربی بهمن 1400

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، مرحله اول آزمون آنلاین پیشرفت تحصیلی...

نمایش
پیشرفت تحصیلی پایه دهم رشته ریاضی و فیزیک بهمن 1400

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، مرحله اول آزمون آنلاین پیشرفت تحصیلی...

نمایش
شمارش بدون شمردن 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "شم...

نمایش
احتمال شرطی 3 (مقدماتی)

این آزمون برای سنجش خود به صورت پیشرفته در علم احتمال و قواعد احتمال...

نمایش
تالس و تشابه 1 (مقدماتی)

همونطور که می‌دونید فصل دوم کتاب هندسه 1 دهم، در مورد روش‌...

نمایش
هندسه و استدلال 6 (پیشرفته)

همونطور که می‌دونید فصل یک کتاب هندسه 1 دهم، در مورد روش‌ه...

نمایش
تالس و تشابه 2 (پیشرفته)

همونطور که می‌دونید فصل دوم کتاب هندسه 1 دهم، در مورد روش‌...

نمایش
چندضلعی‌ها 2 (پیشرفته)

در این آزمون با 10 سوال از فصل 3 کتاب هندسه دهم، مبحث چند‌ضلعی&...

نمایش
هندسه دهم فصل 1 تا 3 (متوسط)

در این آزمون هندسه آنلاین، با 15 سوال از هندسه دهم و فصل های 1 تا 3...

نمایش
هندسه فضایی  3 (متوسط)

در این آزمون آنلاین هندسه پایه دهم، با 15 سوال ساده از هندسه فضایی م...

نمایش
آزمون: چندضلعی‌ها 4 (متوسط)

اول از همه بگم، بنر آزمون رو بچه ها فرستادن :)) در این آزمون...

نمایش
هندسه فضایی 4 (متوسط)

در این آزمون آنلاین هندسه پایه دهم، با 15 سوال ساده از هندسه فضایی م...

نمایش
آزمون ورودی مدارس سمپاد پایه دهم سال تحصیلی 1399-1400

آزمون آنلاین تیزهوشان (سمپاد) که شرکت می کنید، آزمون ورودی پایه دهم...

نمایش
تکامل کمپبل 1 (سطح متوسط)

 آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپ...

نمایش
گیاهی جامع کمپبل 1

 آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپ...

نمایش
تکامل کمپبل 2 (سطح متوسط)

آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپبل، 15...

نمایش
آزمون جامع کمپبل 1

آزمون آنلاینی المپیادی که پیش‌روی شماست آزمون آنلاین جامع کمپبل...

نمایش
آزمون جامع کمپبل 2

آزمون آنلاینی المپیادی که پیش‌روی شماست آزمون آنلاین جامع کمپبل...

نمایش
آزمون جامع کمپبل 3

آزمون آنلاینی المپیادی که پیش‌روی شماست آزمون آنلاین جامع کمپبل...

نمایش
سلولی کمپبل 1 (سطح متوسط)

آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپبل، شا...

نمایش
سلولی جامع کمپبل 1

 آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپ...

نمایش
سلولی کمپبل 2 (سطح متوسط)

 آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپ...

نمایش
آزمون ورودی مدارس سمپاد پایه دهم سال تحصیلی 1401-1400 - دفترچه اول

آزمون آنلاین تیزهوشان (سمپاد) که شرکت می کنید، آزمون ورودی پایه دهم...

نمایش
آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی پایه دهم سال تحصیلی 98-99

آزمون آنلاین تیزهوشان (سمپاد) که شرکت می کنید، آزمون ورودی پایه دهم...

نمایش
آزمون ورودی مدارس سمپاد پایه دهم سال تحصیلی 1401-1400 - دفترچه دوم

آزمون آنلاین تیزهوشان (سمپاد) که شرکت می کنید، آزمون ورودی پایه دهم...

نمایش
آزمون ورودی مدارس سمپاد پایه دهم سال تحصیلی 1401-1402 - دفترچه اول

آزمون آنلاین تیزهوشان (سمپاد) که شرکت می کنید، آزمون ورودی پایه دهم...

نمایش
آزمون ورودی مدارس سمپاد پایه دهم سال تحصیلی 1401-1402 - دفترچه دوم

آزمون آنلاین تیزهوشان (سمپاد) که شرکت می کنید، آزمون ورودی پایه دهم...

نمایش
شیمی جامع کنکور پایه دهم 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاین آزمایشی که در آن شرکت می کنید، آزمون جامع آنلاین شیمی د...

نمایش
ریاضی جامع کنکور پایه دهم 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاین آزمایشی ریاضی که در آن شرکت می کنید، آزمون جامع آنلاین...

نمایش
ریاضی جامع کنکور پایه دهم 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاین ریاضی دهمی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین جامع ری...

نمایش
شمارش جامع ریاضی دهم سری 1 - سوالات کنکور سراسری

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین جامع ریاضی کن...

نمایش
شمارش جامع ریاضی دهم سری 2 - سوالات کنکور سراسری

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین جامع ریاضی کن...

نمایش
اصول شمارش 3 (پیشرفته)

آزمون آنلاین المپیادی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین ترکیبیات با موضو...

نمایش
مرحله اول المپیاد شیمی 99

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
هندسه و استدلال 7 (پیشرفته)

آزمون آنلاین هندسه‌ای که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین هندس...

نمایش
مرحله دوم المپیاد کامپیوتر 1389

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله دوم المپیاد کامپیوتر 1390

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله دوم المپیاد کامپیوتر 1392

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله دوم المپیاد کامپیوتر 1393

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله دوم المپیاد کامپیوتر 1394

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله دوم المپیاد کامپیوتر 1395

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله دوم المپیاد کامپیوتر 1396

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله دوم المپیاد کامپیوتر 1397

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله دوم المپیاد کامپیوتر 1398

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی و بازساختی 98

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
درس 4 - آینده روشن 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس چهار...

نمایش
درس 1 - هدف زندگی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس اول...

نمایش
مرحله اول المپیاد ادبی 1400

آزمون آنلاین المپیادی که می خواهید در آن شرکت کنید، آزمون آنلاین مرح...

نمایش
کار و انرژی و توان 4 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فیزیک دهم فصل...

نمایش
درس  2- پر پرواز 1(متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس دوم...

نمایش
درس 1 - ذاک هو الله 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین عربی درس اول...

نمایش
درس 2 - اَلمواعظ العددیة 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین عربی درس دوم...

نمایش
درس 3 - اشکال افعال (1) آزمون اول (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین عربی درس اول...

نمایش
مرحله دوم المپیاد زیست شناسی 99

توضیحی مهم در باب سوالات و اشکالات آزمون مرحله دوم المپیاد ز...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی 99

توضیح مهم: جواب سؤال های پاسخ کوتاه، عددی نامنفی و...

نمایش
مرحله اول المپیاد کامپیوتر 99

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
شمارش جامع 6 (پیشرفته)

تذکر: حتما حتما حتما بعد از درج پاسخ نهایی، بر روی دکمه ذخیر...

نمایش
مسابقات ریاضی کانگورو سال 2019 نهم و دهم

در این آزمون آنلاین، در بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی...

نمایش
مسابقات ریاضی کانگورو سال 2018 نهم و دهم

در این آزمون آنلاین، در بیست و سومین دوره جشنواره بین المللی ری...

نمایش
هندسه فضایی 1 (مقدماتی)

در این آزمون آنلاین هندسه پایه دهم، با 15 سوال ساده از هندسه فضایی م...

نمایش
هندسه فضایی 2 (مقدماتی)

در این آزمون آنلاین هندسه پایه دهم، با 15 سوال ساده از هندسه فضایی م...

نمایش
چندضلعی‌ها 3 (متوسط)

در این آزمون با 11 سوال از فصل 3 کتاب هندسه دهم، مبحث چند‌ضلعی&...

نمایش
چندضلعی‌ها 5 (متوسط)

در این آزمون با 13 سوال از فصل 3 کتاب هندسه دهم، مبحث چند‌ضلعی&...

نمایش
دما و گرما 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فیزیک فصل "دم...

نمایش
آزمون ورودی مدارس سمپاد پایه دهم سال تحصیلی 96-97

آزمون آنلاین تیزهوشان (سمپاد) که شرکت می کنید، آزمون ورودی پایه دهم...

نمایش
آزمون ورودی مدارس سمپاد پایه دهم سال تحصیلی 95-96

آزمون آنلاین تیزهوشان (سمپاد) که شرکت می کنید، آزمون ورودی پایه دهم...

نمایش
آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی پایه دهم سال تحصیلی 97-98

آزمون آنلاین تیزهوشان (سمپاد) که شرکت می کنید، آزمون ورودی پایه دهم مدارس دوره دوم استعدادهای درخ...

نمایش
فیزیک و اندازه گیری 1 (مقدماتی)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فیزیک فصل "فی...

نمایش
ترمودینامیک 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فیزیک فصل "تر...

نمایش
ویژگی های فیزیکی مواد 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فیزیک فصل "وی...

نمایش
کار، انرژی، توان 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فیزیک فصل "کا...

نمایش
هندسه جامع دهم 1 (خیلی مقدماتی)

در این آزمون، با یک آزمون جامع ساده و خیلی مقدماتی از هندسه دهم مواج...

نمایش
هندسه جامع دهم 2 (مقدماتی)

در این آزمون، با یک آزمون جامع ساده و مقدماتی از هندسه دهم مواجه خوا...

نمایش
هندسه جامع دهم 3 (متوسط)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع هندسه دهم با سطح متوسط مواجه خ...

نمایش
کار، انرژی، توان 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فیزیک فصل "کا...

نمایش
کار، انرژی، توان 3 (مقدماتی)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فیزیک فصل "کا...

نمایش
هندسه جامع دهم 4 (متوسط)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع هندسه دهم با سطح متوسط مواجه خ...

نمایش
معادله و نامعادله 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "مع...

نمایش
مجموعه، الگو، دنباله 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "مج...

نمایش
فصل 1 شیمی دهم، "کیهان زادگاه الفبای هستی 2" (مقدماتی)

آزمون آنلاین شیمی دهمی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل...

نمایش
فصل 1 شیمی دهم، "کیهان زادگاه الفبای هستی 1" (متوسط)

آزمون آنلاین شیمی دهم که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل ی...

نمایش
فصل 3 شیمی دهم، "آب آهنگ زندگی 1" (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل سه شیمی د...

نمایش
فصل 3 شیمی دهم، "آب آهنگ زندگی 2" (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل سه شیمی د...

نمایش
فصل 3 شیمی دهم، "آب آهنگ زندگی 3" (مقدماتی)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل سه شیمی د...

نمایش
فصل 2 شیمی دهم، "رد پای گازها در زندگی 1" (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل دو شیمی د...

نمایش
فصل 2 شیمی دهم، "رد پای گازها در زندگی 2" (مقدماتی)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل دو شیمی د...

نمایش
آمار و احتمال 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "آم...

نمایش
تابع 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "تا...

نمایش
توان های گویا و عبارات جبری 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "تو...

نمایش
مثلثات 1  (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "مث...

نمایش
هندسه جامع دهم 5 (متوسط)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع هندسه دهم با سطح متوسط مواجه خ...

نمایش
جذب و انتقال مواد در گیاهان 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین زیست شناسی فص...

نمایش
هندسه جامع دهم 6 (پیشرفته)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع هندسه دهم با سطح پیشرفته مواجه...

نمایش
lesson 1 - test 1- Intermediate level

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین انگلیسی درس ی...

نمایش
lesson 2 - test 1- Advanced level

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین انگلیسی درس د...

نمایش
lesson 3 - test 1- Advanced level

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین انگلیسی درس سوم از انگلیسی دهم و در سطح پی...

نمایش
lesson 4 - test 1- Advanced level

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین انگلیسی درس چ...

نمایش
درس 9- دوستی با خدا 1 (مقدماتی)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس نهم...

نمایش
درس 8- آهنگ سفر 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس هشتم...

نمایش
درس 8- آهنگ سفر 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس هشتم...

نمایش
درس 10- یاری از نماز و روزه 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس دهم...

نمایش
درس 11- فضیلت آراستگی 1(متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس یازد...

نمایش
درس 12- زیبایی پوشیدگی 1(متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس دواز...

نمایش
lesson 4 - test 2- Intermediate level

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین انگلیسی درس چ...

نمایش
lesson 2 - test 2-  Intermediate level

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین انگلیسی درس د...

نمایش
درس 4 - آینده روشن 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس چهار...

نمایش
درس 6 - واقعه بزرگ 1 (مقدماتی)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس ششم...

نمایش
درس 5 - منزلگاه بعد 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس پنجم...

نمایش
درس 5 - منزلگاه بعد 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس پنجم...

نمایش
درس 7 - فرجام کار 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس هفتم...

نمایش
فصل 2- ادبیات پایداری 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فارسی فصل دوم...

نمایش
فصل 6 - ادبیات حماسی 1 (مقدماتی)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فارسی فصل ششم...

نمایش
فصل 3 - ادبیات غنایی 1(متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فارسی فصل سوم...

نمایش
فصل 4 - ادبیات سفر و زندگی 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فارسی فصل چها...

نمایش
فصل 5 - ادبیات انقلاب اسلامی 1(متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فارسی فصل پنج...

نمایش
فصل 7 - ادبیات داستانی 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فارسی فصل هفت...

نمایش
فصل 8 - ادبیات جهانی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فارسی فصل هشت...

نمایش
درس 4 - اشکال افعال (2) آزمون 1 (مقدماتی)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین عربی درس چهار...

نمایش
درس 5 - جمله فعلیه و اسمیه 1 (مقدماتی)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین عربی درس پنجم...

نمایش
درس 6 - فعل مجهول 1 (مقدماتی)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین عربی درس ششم...

نمایش
درس 7 - جار و مجرور و نون وقایه 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین عربی درس هفتم...

نمایش
درس 8 - اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین عربی درس هشتم...

نمایش
هندسه جامع دهم 7 (پیشرفته)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع هندسه دهم با سطح پیشرفته مواجه...

نمایش
هندسه جامع دهم 8 (پیشرفته)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع هندسه دهم با سطح پیشرفته مواجه...

نمایش
آزمون پایان ترم هندسه دهم سال 1399

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم در سال...

نمایش
هندسه فضایی و تجسم فضایی 1 (پیشرفته)

در این آزمون آنلاین هندسه پایه دهم، با 8 سوال سخت از هندسه فضایی بخش...

نمایش
شمارش بدون شمردن 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "شم...

نمایش
مثلثات 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "مث...

نمایش
احتمال مقدماتی 3 (پیشرفته)

این آزمون برای سنجش خود به صورت پیشرفته در علم احتمال و قواعد ابتدای...

نمایش
شمارش بدون شمردن 3 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "شم...

نمایش
سومین چالش هندسه چیتا - پایه دهم - سال 1397

در مورد آزمون آنلاین المپیادی که پیش‌روی شماست:چالش هندسه...

نمایش
فصل 1 شیمی دهم، کیهان زادگاه الفبای هستی 3 (پیشرفته)

آزمون آنلاین شیمی دهمی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل...

نمایش
فیزیک و اندازه گیری 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فیزیک فصل "فی...

نمایش
شیمی جامع دهم 1 (پیشرفته)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون جامع آنلاین شیمی دهم می باشد که...

نمایش
مجموعه های متناهی و نامتناهی 2 (پیشرفته)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین ریاضی سال دهم از فصل اول...

نمایش
مجموعه های متناهی و نامتناهی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین ریاضی سال دهم از ف...

نمایش
هندسه جامع دهم 9 (پیشرفته)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع هندسه دهم با سطح پیشرفته مواجه...

نمایش