شرکت در آزمون‌های مرحله اول سال‌های گذشته به صورت آنلاین جهت مشاهده کلیک کنید.

برچسب: هندسه

دانلود

جزوه درس هندسه علامه حلی ۱ تهران

دانلود جزوه درس هندسه پایه هفتم مدارس تیزهوشان

حجم فایل: ۱ مگا بایت

دانلود

جزوه درس حجم علامه حلی ۱ تهران

دانلود جزوه درس حجم پایه هفتم مدارس تیزهوشان

حجم فایل: ۱ مگا بایت

دانلود

نمونه سوال مبحث فیثاغورث در هندسه علامه حلی ۱ تهران

دانلود نمونه سوال درس فیثاغورث از درس هندسه پایه هفتم مدارس تیزهوشان

حجم فایل: ۱ مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم دوم هندسه علامه حلی ۱ تهران

دانلود نمونه سوال درس هندسه پایه هفتم مدارس تیزهوشان

حجم فایل: ۱ مگا بایت

دانلود

سوالات میان دوره تابستان المپیاد ریاضی سال 1401

آزمون میان دوره تابستان المپیاد ریاضی 1401

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

سوالات پایان دوره تابستان المپیاد ریاضی سال 1401

آزمون پایان دوره تابستان المپیاد ریاضی 1401

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
دفترچه ی مسایل ایران در المپیاد ریاضی 2022

دفترچه ی مسایل ایران در المپیاد ریاضی 2022

دفترچه سوالات سی و نهمین دوره المپیاد ریاضی ایران - به زبان فارسی

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم هندسه پایه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم هندسه پایه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول هندسه پایه دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول هندسه پایه دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول هندسه پایه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول هندسه پایه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 17

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 17)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 16)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه دهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه دهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه دهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه پایه دهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل سوم هندسه پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دوم هندسه پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول هندسه پایه دهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل اول هندسه پایه دهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

مسائل خواص مثلث دوره تابستان المپیاد ریاضی

نمونه سوال خواص مثلث المپیاد ریاضی

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

مسائل همرسی و هم خطی دوره تابستان المپیاد ریاضی

نمونه سوال همرسی و هم خطی المپیاد ریاضی

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

مسائل قوت دوره تابستان المپیاد ریاضی

نمونه سوال قوت المپیاد ریاضی

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

مسائل چهارضلعی محاطی دوره تابستان المپیاد ریاضی

نمونه سوال چهارضلعی محاطی المپیاد ریاضی

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم هندسه - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم هندسه - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل:

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم هندسه - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول هندسه یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول هندسه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول هندسه - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول هندسه پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول هندسه - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول هندسه پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول هندسه - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول هندسه پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول هندسه پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل اول هندسه پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم هندسه پایه یازدهم- شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه یازدهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
هشتمین دوره المپیاد هندسه ایران-سال 1400

هشتمین دوره المپیاد هندسه ایران-سال 1400

سوالات و راه حل های هشتمین دوره المپیاد هندسه ایران

حجم فایل: 7 مگا بایت

دانلود
جزوه هندسه سه پایه دوازدهم

جزوه هندسه سه پایه دوازدهم

دانلود جزوه هندسه 3 پایه دوازدهم

حجم فایل: 50 مگا بایت

دانلود
جزوه هندسه دو پایه یازدهم

جزوه هندسه دو پایه یازدهم

دانلود جزوه هندسه 2 پایه یازدهم

حجم فایل: 34 مگا بایت

دانلود
جزوه هندسه یک پایه دهم

جزوه هندسه یک پایه دهم

دانلود جزوه هندسه 1 پایه دهم

حجم فایل: 25 مگا بایت

دانلود
مجموعه سوالات هندسه میثم عقیقی

مجموعه سوالات هندسه میثم عقیقی

مجموعه تمرین های هندسه در المپیاد ریاضی

حجم فایل: 51 مگا بایت

دانلود
49 اثبات قضیه فیثاغورث

49 اثبات قضیه فیثاغورث

49 اثبات زیبا برای قضیه فیثاغورث

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود
آزمون های مرحله اول المپیاد ریاضی ایران

آزمون های مرحله اول المپیاد ریاضی ایران

سوالات و پاسخ های آزمون های مرحله اول المپیاد ریاضی ایران را در اینجا پیدا خواهید کرد.

حجم فایل: 48 مگا بایت

دانلود
سوالات المپیادهای جهانی ریاضی 1959 تا 2009

سوالات المپیادهای جهانی ریاضی 1959 تا 2009

سوال و پاسخ های سوالات پیشنهادی به المپیاد جهانی ریاضی

حجم فایل: 6 مگا بایت

دانلود
چگونه مساله حل کنیم؟!

چگونه مساله حل کنیم؟!

کتاب چگونه مساله را حل کنیم؟ نوشته پولیا

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود
ششمین دوره المپیاد هندسه ایران-سال 1398

ششمین دوره المپیاد هندسه ایران-سال 1398

سوالات و راه حل های ششمین دوره المپیاد هندسه ایران

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
اولین دوره المپیاد هندسه ایران-سال 1393

اولین دوره المپیاد هندسه ایران-سال 1393

سوالات و راه حل های اولین دوره المپیاد هندسه ایران

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
دومین دوره المپیاد هندسه ایران-سال 1394

دومین دوره المپیاد هندسه ایران-سال 1394

سوالات و راه حل های دومین دوره المپیاد هندسه ایران

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سومین دوره المپیاد هندسه ایران-سال 1395

سومین دوره المپیاد هندسه ایران-سال 1395

سوالات و راه حل های سومین دوره المپیاد هندسه ایران

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
چهارمین دوره المپیاد هندسه ایران-سال 1396

چهارمین دوره المپیاد هندسه ایران-سال 1396

سوالات و راه حل های چهارمین دوره المپیاد هندسه ایران

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
پنجمین دوره المپیاد هندسه ایران-سال 1397

پنجمین دوره المپیاد هندسه ایران-سال 1397

سوالات و راه حل های پنجمین دوره المپیاد هندسه ایران

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود
آزمون های مرحله اول المپیاد ریاضی ایران

آزمون های مرحله اول المپیاد ریاضی ایران

سوالات و پاسخ های آزمون های مرحله اول المپیاد ریاضی ایران را در اینجا پیدا خواهید کرد.

حجم فایل: 48 مگا بایت

دانلود
لم های هندسه در المپیاد ریاضی

لم های هندسه در المپیاد ریاضی

کتابی در باب لم های مفید هندسه ویژه المپیاد ریاضی

حجم فایل: 6 مگا بایت

دانلود
خلاصه ای بر هندسه فضایی دهم

خلاصه ای بر هندسه فضایی دهم

هندسه فضایی ویژه دانش آموزان پایه دهم

حجم فایل: 3 مگا بایت

دانلود
جزوه ریاضی هشتم سمپاد

جزوه ریاضی هشتم سمپاد

ریاضی هشتم سمپاد

حجم فایل: 117 مگا بایت

دانلود
103 trigonometry problems

103 trigonometry problems

103 مساله مثلثات

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
کتاب اثبات

کتاب اثبات

مارتین آیگنر - گونتر تسیگلر ، ترجمه‌ی سیامک کاظمی

حجم فایل: 14.71 مگابایت

دانلود
جزوه ریاضی هفتم سمپاد

جزوه ریاضی هفتم سمپاد

ریاضی هفتم سمپاد

حجم فایل: 18.41 مگابایت

دانلود

مقاله

گریگوری پرلمان؛  Grigori Yakovlevich Perelman

گریگوری پرلمان؛ Grigori Yakovlevich Perelman

پرلمان در 13 ژوئن 1966 در خانواده ای یهودی درلنینگراد (سن پترزبورگ امروزی) روسیه به دنیا آمد. پدرش "یاکوف" مهندس برق و مادرش "لوبوف لوونا"  در دانشکده فنی استاد ریاضیات بود. گریگوری یاکوویچ پرلمان فرزند نخست آنها بود که اغلب با نام گریشا (Grisha) شناخته می شد. زمانی که او کودک بود ویولون هم توسط مادرش و هم یک معلم خصوصی به او تدریس شد و پدرش در پرورش مهارتهای حل مسئله او تاثیر عمده ای داشت.

ادامه
در باب هندسه، با طعم هندسه

در باب هندسه، با طعم هندسه

به قلم آقای امیرحسین افشارراد رتبه 7 کنکور ریاضی 95

ابتدا بیان کنم که حتی اگر هندسه برای شما مهم نیست، شاید این متن نکاتی کلی در مورد درس‌های دیگر داشته باشد که برای شما مفید واقع شود.

بر همگان واضح است که درس ریاضی برای دانش‌آموزان رشته‌ی ریاضی و فیزیک از هر جهت بیشترین اهمیت را داراست. بیشترین ضریب سؤالات در کنکور و بیشترین تعداد سؤالات یک درس، شاید بزرگ‌ترین القابی باشند که درس ریاضی در کنکور رشته‌ی ریاضی و فیزیک به خود اختصاص داده است. با این حال، درس ریاضی به بخش‌های متعددی تقسیم می‌شود که بعضاً تفاوت‌های قابل توجهی با هم دارند و نسخه‌های متفاوتی برای یادگیری و تسلط بر آن‌ها موجود است. در این جا می‌خواهیم نگاه مختصری به یکی از قسمت‌های مهم این درس بیندازیم؛ قسمتی که شاید کمی متفاوت‌تر از بقیه باشد؛ و آن چیزی نیست به جز هندسه! البته در این میان نکات فراوانی را مورد بحث قرار می‌دهیم که چندان ربط مستقیمی به هندسه ندارند، و برای هر درس و بحثی می‌توانند مفید باشند.

ادامه
در باب هندسه (ویژه‌ی رشته تجربی)

در باب هندسه (ویژه‌ی رشته تجربی)

به قلم خانم صدف گل‌گل رتبه 202 کنکور تجربی 98

بازبینی توسط خانم سارا همتی رتبه 1 کنکور تجربی 94 و آقای سینا رضایی زارعی برنز جهانی المپیاد ریاضی 2010

در مقاله‌ی آقای امیرحسین افشارراد در باب هندسه (اینجا را ببینید) به تفصیل در مورد هندسه و مطالعه‌ی آن صحبت شد. پرسشی که مطرح شد تاثیر و اهمیت درس هندسه برای دانش‌آموزان رشته تجربی بود که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. پس اگر مقاله‌ی آقای افشرراد را نخوانده‌اید، ابتدا نگاهی به آن بیاندازید. خب حال به سراغ مطالب این مقاله برویم.

هندسه مبحثی از ریاضی است که گاها داوطلبان کنکور به علت دشواری و وقت گیر بودن سوالات آن از مطالعه و پاسخگویی به سوالات مطرح شده از این مبحث صرف نظر می‌کنند. بارها می‌شنویم که دانش‌آموزان به‌خصوص در رشته‌ی تجربی تصمیم به حذف این بخش‌ها و اختصاص دادن وقت آن به سوالات سایر مباحث درس ریاضی که به‌ نظر آسان‌تر است، می‌گیرند.

ادامه

گالری

<p>کارگاه آشنایی با هندسه در المپیاد ریاضی</p>

کارگاه آشنایی با هندسه در المپیاد ریاضی

نمایش
<p>کارگاه آشنایی با هندسه در المپیاد ریاضی</p>

کارگاه آشنایی با هندسه در المپیاد ریاضی

نمایش
<p>حل تست کنکور (10) - هندسه دهم آقای سینا رضایی برنز جهانی المپیاد ریاضی</p> play video

حل تست کنکور (10) - هندسه دهم آقای سینا رضایی برنز جهانی المپیاد ریاضی

نمایش
<p>آشنایی با هندسه تصویری در المپیاد ریاضی</p> play video

آشنایی با هندسه تصویری در المپیاد ریاضی

نمایش
<p>آموزش مبحث نابرابری های هندسی هندسه دهم</p> play video

آموزش مبحث نابرابری های هندسی هندسه دهم

نمایش
<p>آموزش مبحث مکان هندسی هندسه دهم</p> play video

آموزش مبحث مکان هندسی هندسه دهم

نمایش
<p>آموزش مبحث دایره هندسه یازدهم</p> play video

آموزش مبحث دایره هندسه یازدهم

نمایش
<p>آموزش مبحث تبدیلات هندسی هندسه یازدهم</p> play video

آموزش مبحث تبدیلات هندسی هندسه یازدهم

نمایش
<p>آموزش مبحث هندسه فضایی هندسه دهم (قسمت دوم)</p> play video

آموزش مبحث هندسه فضایی هندسه دهم (قسمت دوم)

نمایش
<p>آموزش مبحث استدلال استقرایی و استنتاجی هندسه دهم</p> play video

آموزش مبحث استدلال استقرایی و استنتاجی هندسه دهم

نمایش
<p>آموزش مبحث ترسیم های هندسی هندسه دهم</p> play video

آموزش مبحث ترسیم های هندسی هندسه دهم

نمایش
<p>آموزش قضیه سینوس ها و کسینوس ها هندسه یازدهم</p> play video

آموزش قضیه سینوس ها و کسینوس ها هندسه یازدهم

نمایش
<p>آموزش مبحث هندسه فضایی هندسه دهم (قسمت اول)</p> play video

آموزش مبحث هندسه فضایی هندسه دهم (قسمت اول)

نمایش
<p>آموزش مبحث مساحت و چندضلعی ها هندسه دهم (قسمت دوم)</p> play video

آموزش مبحث مساحت و چندضلعی ها هندسه دهم (قسمت دوم)

نمایش
<p>آموزش مبحث مساحت و چندضلعی ها هندسه دهم (قسمت اول)</p> play video

آموزش مبحث مساحت و چندضلعی ها هندسه دهم (قسمت اول)

نمایش
<p>برهان خلف در مبحث هندسه و استدلال هندسه دهم</p> play video

برهان خلف در مبحث هندسه و استدلال هندسه دهم

نمایش
<p>آموزش مبحث تالس و تشابه هندسه دهم (قسمت سوم)</p> play video

آموزش مبحث تالس و تشابه هندسه دهم (قسمت سوم)

نمایش
<p>آموزش مبحث تالس و تشابه هندسه دهم (قسمت دوم)</p> play video

آموزش مبحث تالس و تشابه هندسه دهم (قسمت دوم)

نمایش
<p>آموزش مبحث تالس و تشابه هندسه دهم (قسمت اول)</p> play video

آموزش مبحث تالس و تشابه هندسه دهم (قسمت اول)

نمایش
<p>آموزش مبحث هندسه و استدلال هندسه دهم</p> play video

آموزش مبحث هندسه و استدلال هندسه دهم

نمایش
<p>ترسیم های هندسی 1 - هندسه دهم</p> play video

ترسیم های هندسی 1 - هندسه دهم

نمایش
<p>راه حل دو سوال آزمون تالس و تشابه 1 (مقدماتی) دهم</p> play video

راه حل دو سوال آزمون تالس و تشابه 1 (مقدماتی) دهم

نمایش
<p>تمامی مثلث ها متساوی الاضلاع هستند.</p> play video

تمامی مثلث ها متساوی الاضلاع هستند.

نمایش
<p>راه حل آزمون آنلاین چندضلعی ها 4</p> play video

راه حل آزمون آنلاین چندضلعی ها 4

نمایش
<p>راه حل آزمون آنلاین هندسه فضایی 4</p> play video

راه حل آزمون آنلاین هندسه فضایی 4

نمایش
<p>راه حل آزمون آنلاین هندسه فضایی 3</p> play video

راه حل آزمون آنلاین هندسه فضایی 3

نمایش
<p>قضیه استوارت و قضیه هرون</p> play video

قضیه استوارت و قضیه هرون

نمایش
<p>آموزش مبحث هندسه فضایی قسمت سوم</p> play video

آموزش مبحث هندسه فضایی قسمت سوم

نمایش
<p>آموزش مبحث هندسه فضایی قسمت دوم</p> play video

آموزش مبحث هندسه فضایی قسمت دوم

نمایش
<p>آموزش مبحث هندسه فضایی قسمت اول</p> play video

آموزش مبحث هندسه فضایی قسمت اول

نمایش
<p style="text-align: justify;">ویدئو راه حل سوالات آزمون آنلاین هندسه دهم فصل 1 تا 3 (متوسط)</p> play video

ویدئو راه حل سوالات آزمون آنلاین هندسه دهم فصل 1 تا 3 (متوسط)

نمایش
<p style="text-align: justify;">راه حل آزمون هندسه و استدلال 6 (پیشرفته)</p> play video

راه حل آزمون هندسه و استدلال 6 (پیشرفته)

نمایش
<p>راه حل سوال پانزده آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)</p> play video

راه حل سوال پانزده آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش
<p>راه حل سوال چهارده آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)</p> play video

راه حل سوال چهارده آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش
<p>راه حل سوال سیزده آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)</p> play video

راه حل سوال سیزده آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش
<p>راه حل سوال دوازده آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)</p> play video

راه حل سوال دوازده آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش
<p>راه حل سوال یازده آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)</p> play video

راه حل سوال یازده آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش
<p>راه حل سوال نه و ده آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)</p> play video

راه حل سوال نه و ده آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش
<p>راه حل سوال هشت آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)</p> play video

راه حل سوال هشت آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش
<p>راه حل سوال هفت آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)</p> play video

راه حل سوال هفت آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش
<p>راه حل سوال شش آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)</p> play video

راه حل سوال شش آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش
<p>راه حل سوال پنج آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)</p> play video

راه حل سوال پنج آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش
<p>راه حل سوال چهار آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)</p> play video

راه حل سوال چهار آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش
<p>راه حل سوال دو و سه آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)</p> play video

راه حل سوال دو و سه آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش
<p>راه حل سوال یک آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)</p> play video

راه حل سوال یک آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش
<p>بررسی خواص مثلث - نیمساز (10)</p> play video

بررسی خواص مثلث - نیمساز (10)

نمایش
<p>خواص مثلث - نیمساز (9)</p> play video

خواص مثلث - نیمساز (9)

نمایش
<p>خواص مثلث - نیمساز (8)</p> play video

خواص مثلث - نیمساز (8)

نمایش
<p>خواص مثلث - نیمساز (7)</p> play video

خواص مثلث - نیمساز (7)

نمایش
<p>بررسی خواص مثلث - نیمساز (6)</p> play video

بررسی خواص مثلث - نیمساز (6)

نمایش
<p>بررسی خواص مثلث - نیمساز (5)</p> play video

بررسی خواص مثلث - نیمساز (5)

نمایش
<p>بررسی خواص مثلث - نیمساز (4)</p> play video

بررسی خواص مثلث - نیمساز (4)

نمایش
<p>بررسی خواص مثلث - نیمساز (3)</p> play video

بررسی خواص مثلث - نیمساز (3)

نمایش
<p>بررسی خواص مثلث - نیمساز (2)</p> play video

بررسی خواص مثلث - نیمساز (2)

نمایش
<p>بررسی خواص مثلث - نیمساز (1)</p> play video

بررسی خواص مثلث - نیمساز (1)

نمایش
<p>بررسی خواص مثلث (10) - روابط طولی در ارتفاع ها</p> play video

بررسی خواص مثلث (10) - روابط طولی در ارتفاع ها

نمایش
<p>بررسی خواص مثلث (9) - روابط طولی در ارتفاع ها</p> play video

بررسی خواص مثلث (9) - روابط طولی در ارتفاع ها

نمایش
<p>بررسی خواص مثلث (8) - روابط طولی در ارتفاع ها</p> play video

بررسی خواص مثلث (8) - روابط طولی در ارتفاع ها

نمایش
<p>بررسی خواص مثلث (7) - ارتفاع و خواص مرکز ارتفاعی مثلث</p> play video

بررسی خواص مثلث (7) - ارتفاع و خواص مرکز ارتفاعی مثلث

نمایش
<p>بررسی خواص مثلث (6) - ارتفاع و مرکز ارتفاعی</p> play video

بررسی خواص مثلث (6) - ارتفاع و مرکز ارتفاعی

نمایش
<p>بررسی خواص مثلث (5) - ارتفاع و مرکز ارتفاعی</p> play video

بررسی خواص مثلث (5) - ارتفاع و مرکز ارتفاعی

نمایش
<p>بررسی خواص مثلث (4) - ارتفاع و مثلث پادک</p> play video

بررسی خواص مثلث (4) - ارتفاع و مثلث پادک

نمایش
<p>بررسی خواص مثلث (3) - ارتفاع و مثلث پادک</p> play video

بررسی خواص مثلث (3) - ارتفاع و مثلث پادک

نمایش
<p>بررسی خواص مثلث (2) - خواص ارتفاع</p> play video

بررسی خواص مثلث (2) - خواص ارتفاع

نمایش
<p>بررسی خواص مثلث (1) - خواص ارتفاع</p> play video

بررسی خواص مثلث (1) - خواص ارتفاع

نمایش
<p style="text-align: justify;">راه حل آزمون آنلاین چند ضلعی&zwnj;های 2 (پیشرفته)</p> play video

راه حل آزمون آنلاین چند ضلعی‌های 2 (پیشرفته)

نمایش
<p>تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (12)</p> play video

تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (12)

نمایش
<p>تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (11)</p> play video

تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (11)

نمایش
<p>تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (10)</p> play video

تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (10)

نمایش
<p>تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (9)</p> play video

تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (9)

نمایش
<p>تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (8)</p> play video

تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (8)

نمایش
<p>تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (7)</p> play video

تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (7)

نمایش
<p>تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (6)</p> play video

تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (6)

نمایش
<p>تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (5)</p> play video

تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (5)

نمایش
<p>تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (4)</p> play video

تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (4)

نمایش
<p>تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (3)</p> play video

تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (3)

نمایش
<p>تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (2)</p> play video

تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (2)

نمایش
<p>تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (1)</p> play video

تبدیل های هندسی، مبحث تجانس (1)

نمایش
<p>حل سوالات آزمون تالس و تشابه 2 (پیشرفته)</p> play video

حل سوالات آزمون تالس و تشابه 2 (پیشرفته)

نمایش
<p style="text-align: justify;">قضیه کسینوس ها قسمت سوم</p>
<p style="text-align: justify;">بررسی قضیه کسینوس ها ویژه&zwnj;ی المپیاد ریاضی و المپیاد هندسه</p> play video

قضیه کسینوس ها قسمت سوم

بررسی قضیه کسینوس ها ویژه‌ی المپیاد ریاضی و المپیاد هندسه

نمایش
<p style="text-align: justify;">قضیه کسینوس ها قسمت دوم</p>
<p style="text-align: justify;">بررسی قضیه کسینوس ها ویژه&zwnj;ی المپیاد ریاضی و المپیاد هندسه</p> play video

قضیه کسینوس ها قسمت دوم

بررسی قضیه کسینوس ها ویژه‌ی المپیاد ریاضی و المپیاد هندسه

نمایش
<p style="text-align: justify;">قضیه کسینوس ها قسمت اول</p>
<p style="text-align: justify;">بررسی قضیه کسینوس ها ویژه&zwnj;ی المپیاد ریاضی و المپیاد هندسه</p> play video

قضیه کسینوس ها قسمت اول

بررسی قضیه کسینوس ها ویژه‌ی المپیاد ریاضی و المپیاد هندسه

نمایش
<p>پنج مساله هندسه و استدلال (قسمت چهارم)</p> play video

پنج مساله هندسه و استدلال (قسمت چهارم)

نمایش
<p>پنج مساله هندسه و استدلال (قسمت سوم)</p> play video

پنج مساله هندسه و استدلال (قسمت سوم)

نمایش
<p>پنج سوال هندسه و استدلال (قسمت دوم)</p> play video

پنج سوال هندسه و استدلال (قسمت دوم)

نمایش
<p>پنج سوال هندسه و استدلال (قسمت اول)</p> play video

پنج سوال هندسه و استدلال (قسمت اول)

نمایش
<p>دو سوال هندسه و استدلال</p> play video

دو سوال هندسه و استدلال

نمایش
<p>حل دو سوال تالس و تشابه (قسمت دوم)</p> play video

حل دو سوال تالس و تشابه (قسمت دوم)

نمایش
<p>حل دو سوال تالس و تشابه (قسمت اول)</p> play video

حل دو سوال تالس و تشابه (قسمت اول)

نمایش
<p>حل دو سوال فیثاغورث (قسمت دوم)</p> play video

حل دو سوال فیثاغورث (قسمت دوم)

نمایش
<p>حل دو سوال فیثاغورث (قسمت اول)</p> play video

حل دو سوال فیثاغورث (قسمت اول)

نمایش
<p>حل سوال مبحث دوران 2</p> play video

حل سوال مبحث دوران 2

نمایش
<p>حل سوال مبحث دوران 1</p> play video

حل سوال مبحث دوران 1

نمایش
<p>حل سوال مبحث بازتاب 3</p> play video

حل سوال مبحث بازتاب 3

نمایش
<p>حل سوال مبحث بازتاب 2</p> play video

حل سوال مبحث بازتاب 2

نمایش
<p>حل سوال مبحث بازتاب 1</p> play video

حل سوال مبحث بازتاب 1

نمایش
<p>قضیه&zwnj;ی تالس و کاربردهای آن به کمک حل مساله (4)</p> play video

قضیه‌ی تالس و کاربردهای آن به کمک حل مساله (4)

نمایش
<p>قضیه&zwnj;ی تالس و کاربردهای آن به کمک حل مساله (3)</p> play video

قضیه‌ی تالس و کاربردهای آن به کمک حل مساله (3)

نمایش
<p>قضیه&zwnj;ی تالس و کاربردهای آن به کمک حل مساله (2)</p> play video

قضیه‌ی تالس و کاربردهای آن به کمک حل مساله (2)

نمایش
<p>قضیه&zwnj;ی تالس و کاربردهای آن به کمک حل مساله (1)</p> play video

قضیه‌ی تالس و کاربردهای آن به کمک حل مساله (1)

نمایش
<p>چهارضلعی محاطی 7 (حل تمرین)</p> play video

چهارضلعی محاطی 7 (حل تمرین)

نمایش
<p>چهارضلعی محاطی 6 (محور اصلی)</p> play video

چهارضلعی محاطی 6 (محور اصلی)

نمایش
<p>چهارضلعی محاطی 5 (حل تمرین)</p> play video

چهارضلعی محاطی 5 (حل تمرین)

نمایش
<p>چهارضلعی محاطی 4 (حل تمرین)</p> play video

چهارضلعی محاطی 4 (حل تمرین)

نمایش
<p>آموزش چهارضلعی محاطی، قسمت سوم (بحث قوت)</p> play video

آموزش چهارضلعی محاطی، قسمت سوم (بحث قوت)

نمایش
<p>آموزش چهارضلعی محاطی، قسمت دوم</p> play video

آموزش چهارضلعی محاطی، قسمت دوم

نمایش
<p>آموزش چهارضلعی محاطی، قسمت اول</p> play video

آموزش چهارضلعی محاطی، قسمت اول

نمایش
<div class="vone__desc">آموزشی کوتاه از درس هندسه هفتم - آقای رضایی طلای کشوری و برنز جهانی المپیاد ریاضی</div> play video
آموزشی کوتاه از درس هندسه هفتم - آقای رضایی طلای کشوری و برنز جهانی المپیاد ریاضی
نمایش
<p style="text-align: justify;">🏅دودورو دورود! 🎖لذت داشتن شاگرد خوب. 👩&zwj;🎓نسترن نصریان! تو باعث افتخاری! 🏆کسب مدال طلا و جایزه&zwnj;ی ویژه&zwnj;ی مسابقات بین&zwnj;المللی مخترعان (جایزه&zwnj;ی ویژه&zwnj;ی انجمن زنان کار آفرین) یک هفتمی، یک فرزانگان ۱ای 💪</p>

🏅دودورو دورود! 🎖لذت داشتن شاگرد خوب. 👩‍🎓نسترن نصریان! تو باعث افتخاری! 🏆کسب مدال طلا و جایزه‌ی ویژه‌ی مسابقات بین‌المللی مخترعان (جایزه‌ی ویژه‌ی انجمن زنان کار آفرین) یک هفتمی، یک فرزانگان ۱ای 💪

نمایش
<p style="text-align: justify;">حل مساله هندسه مقدماتی به کمک تقارن</p> play video

حل مساله هندسه مقدماتی به کمک تقارن

نمایش
<p>دو سوال هندسه مقدماتی ویژه ی المپیاد هندسه - سطح مقدماتی (سوال دوم)</p> play video

دو سوال هندسه مقدماتی ویژه ی المپیاد هندسه - سطح مقدماتی (سوال دوم)

نمایش
<p>دو سوال هندسه مقدماتی ویژه ی المپیاد هندسه - سطح مقدماتی (سوال اول)</p> play video

دو سوال هندسه مقدماتی ویژه ی المپیاد هندسه - سطح مقدماتی (سوال اول)

نمایش
<p>قضیه کسینوس ها دو قضیه هندسه مقدماتی ویژه ی المپیاد هندسه</p> play video

قضیه کسینوس ها دو قضیه هندسه مقدماتی ویژه ی المپیاد هندسه

نمایش
<p>قضیه سینوس ها</p> play video

قضیه سینوس ها

نمایش
<p>سه سوال هندسه مقدماتی ویژه&zwnj;ی المپیاد هندسه - سطح مقدماتی (سوال دوم)</p> play video

سه سوال هندسه مقدماتی ویژه‌ی المپیاد هندسه - سطح مقدماتی (سوال دوم)

نمایش
<p>سه سوال هندسه مقدماتی ویژه&zwnj;ی المپیاد هندسه - سطح مقدماتی (سوال اول)</p> play video

سه سوال هندسه مقدماتی ویژه‌ی المپیاد هندسه - سطح مقدماتی (سوال اول)

نمایش
<p>سه سوال هندسه مقدماتی ویژه&zwnj;ی المپیاد هندسه - سطح مقدماتی (سوال سوم)</p> play video

سه سوال هندسه مقدماتی ویژه‌ی المپیاد هندسه - سطح مقدماتی (سوال سوم)

نمایش

آزمون

قضیه سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاین هندسه ای که می خواهید در آن شرکت کنید، آزمون قضیه سینوس...

نمایش
تالس و تشابه 1 (مقدماتی)

همونطور که می‌دونید فصل دوم کتاب هندسه 1 دهم، در مورد روش‌...

نمایش
هندسه و استدلال 6 (پیشرفته)

همونطور که می‌دونید فصل یک کتاب هندسه 1 دهم، در مورد روش‌ه...

نمایش
تالس و تشابه 2 (پیشرفته)

همونطور که می‌دونید فصل دوم کتاب هندسه 1 دهم، در مورد روش‌...

نمایش
چندضلعی‌ها 2 (پیشرفته)

در این آزمون با 10 سوال از فصل 3 کتاب هندسه دهم، مبحث چند‌ضلعی&...

نمایش
هندسه دهم فصل 1 تا 3 (متوسط)

در این آزمون هندسه آنلاین، با 15 سوال از هندسه دهم و فصل های 1 تا 3...

نمایش
هندسه فضایی  3 (متوسط)

در این آزمون آنلاین هندسه پایه دهم، با 15 سوال ساده از هندسه فضایی م...

نمایش
آزمون: چندضلعی‌ها 4 (متوسط)

اول از همه بگم، بنر آزمون رو بچه ها فرستادن :)) در این آزمون...

نمایش
هندسه فضایی 4 (متوسط)

در این آزمون آنلاین هندسه پایه دهم، با 15 سوال ساده از هندسه فضایی م...

نمایش
حجم و مساحت 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی نهم فصل...

نمایش
شبیه ساز مرحله اول المپیاد ریاضی شماره 2

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
هندسه و استدلال 7 (پیشرفته)

آزمون آنلاین هندسه‌ای که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین هندس...

نمایش
اصول اولیه هندسه 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
تشابه 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
هندسه فضایی 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی 1400

توضیح مهم: جواب سؤال های پاسخ کوتاه، عددی نامن...

نمایش
فصل دوم - هندسه 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل دوم کتاب...

نمایش
هندسه و استدلال 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین ریاضی پایه هفتم با...

نمایش
هندسه و استدلال 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین ریاضی پایه هفتم با...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی 99

توضیح مهم: جواب سؤال های پاسخ کوتاه، عددی نامنفی و...

نمایش
دایره و چهارضلعی‌ها 2 (مقدماتی)

توصیه می‌کنم درس‌نامه‌ی زیر را قبل از شروع آزمون حتما...

نمایش
تبدیلات هندسی 2 (پیشرفته)

در این آزمون آنلاین، با 15 سوال از مبحث تبدیلات هندسی، فصل دوم کتاب...

نمایش
مروری بر فصل  1 تا 5 ریاضی (مقدماتی)

در کتاب ریاضی نهم، 5 فصل اول شامل مباحث "فصل 1: مجموعه‌ها، ...

نمایش
مسابقات ریاضی کانگورو سال 2019 نهم و دهم

در این آزمون آنلاین، در بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی...

نمایش
هندسه فضایی 1 (مقدماتی)

در این آزمون آنلاین هندسه پایه دهم، با 15 سوال ساده از هندسه فضایی م...

نمایش
هندسه فضایی 2 (مقدماتی)

در این آزمون آنلاین هندسه پایه دهم، با 15 سوال ساده از هندسه فضایی م...

نمایش
استدلال و اثبات در هندسه 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی نهم فصل...

نمایش
دایره 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "دا...

نمایش
چندضلعی‌ها 3 (متوسط)

در این آزمون با 11 سوال از فصل 3 کتاب هندسه دهم، مبحث چند‌ضلعی&...

نمایش
چندضلعی‌ها 5 (متوسط)

در این آزمون با 13 سوال از فصل 3 کتاب هندسه دهم، مبحث چند‌ضلعی&...

نمایش
قضیه نیمساز و قضیه هرون 1 (متوسط)

آزمون آنلاین هندسه ای که می خواهید در آن شرکت کنید، آزمون قضیه نیمسا...

نمایش
قضیه نیمساز و قضیه هرون 2 (متوسط)

آزمون آنلاین هندسه ای که می خواهید در آن شرکت کنید، آزمون قضیه نیمسا...

نمایش
چند ضلعی ها 1  (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "چن...

نمایش
قضیه هرون و قضیه نیمساز 3 (پیشرفته)

آزمون آنلاین هندسه ای که می خواهید در آن شرکت کنید، آزمون قضیه نیمسا...

نمایش
استدلال و اثبات در هندسه 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی نهم فصل...

نمایش
هندسه جامع دهم 1 (خیلی مقدماتی)

در این آزمون، با یک آزمون جامع ساده و خیلی مقدماتی از هندسه دهم مواج...

نمایش
هندسه جامع یازدهم 1 (خیلی مقدماتی)

در این آزمون، با یک آزمون جامع ساده و خیلی مقدماتی از هندسه یازدهم م...

نمایش
هندسه جامع دهم 2 (مقدماتی)

در این آزمون، با یک آزمون جامع ساده و مقدماتی از هندسه دهم مواجه خوا...

نمایش
هندسه جامع یازدهم 2 (متوسط)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع با سطح متوسط از هندسه یازدهم م...

نمایش
هندسه جامع دهم 3 (متوسط)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع هندسه دهم با سطح متوسط مواجه خ...

نمایش
هندسه جامع یازدهم 3 (متوسط)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع با سطح متوسط از هندسه یازدهم م...

نمایش
هندسه جامع دهم 4 (متوسط)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع هندسه دهم با سطح متوسط مواجه خ...

نمایش
هندسه جامع یازدهم 4 (متوسط)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع با سطح متوسط از هندسه یازدهم م...

نمایش
هندسه جامع یازدهم 5 (متوسط)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع با سطح متوسط از هندسه یازدهم م...

نمایش
هندسه جامع یازدهم 6 (متوسط)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع با سطح متوسط از هندسه یازدهم م...

نمایش
هندسه جامع یازدهم 7 (پیشرفته)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع با سطح پیشرفته از هندسه یازدهم...

نمایش
هندسه جامع دهم 5 (متوسط)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع هندسه دهم با سطح متوسط مواجه خ...

نمایش
هندسه جامع دهم 6 (پیشرفته)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع هندسه دهم با سطح پیشرفته مواجه...

نمایش
هندسه جامع یازدهم 8 (پیشرفته)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع با سطح پیشرفته از هندسه یازدهم...

نمایش
هندسه جامع یازدهم 9 (پیشرفته)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع با سطح پیشرفته از هندسه یازدهم...

نمایش
هندسه جامع یازدهم 10 (پیشرفته)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع با سطح پیشرفته از هندسه یازدهم...

نمایش
هندسه جامع دهم 7 (پیشرفته)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع هندسه دهم با سطح پیشرفته مواجه...

نمایش
هندسه جامع دهم 8 (پیشرفته)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع هندسه دهم با سطح پیشرفته مواجه...

نمایش
آزمون پایان ترم هندسه یازدهم سال 1399

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون پایانی ترم دوم هندسه یازدهم در س...

نمایش
آزمون پایان ترم هندسه دهم سال 1399

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم در سال...

نمایش
هندسه فضایی و تجسم فضایی 1 (پیشرفته)

در این آزمون آنلاین هندسه پایه دهم، با 8 سوال سخت از هندسه فضایی بخش...

نمایش
سومین چالش هندسه چیتا - پایه هفتم - سال 1397

در مورد آزمون آنلاین المپیادی که پیش‌روی شماست:چالش هندسه...

نمایش
سومین چالش هندسه چیتا - پایه نهم - سال 1397

در مورد آزمون آنلاین المپیادی که پیش‌روی شماست:چالش هندسه...

نمایش
سومین چالش هندسه چیتا - پایه دهم - سال 1397

در مورد آزمون آنلاین المپیادی که پیش‌روی شماست:چالش هندسه...

نمایش
هندسه جامع دهم 9 (پیشرفته)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع هندسه دهم با سطح پیشرفته مواجه...

نمایش
هندسه جامع دهم 10 (متوسط)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع هندسه دهم با سطح متوسط با کمی...

نمایش
هندسه جامع یازدهم 11 (پیشرفته)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع با سطح پیشرفته از هندسه یازدهم...

نمایش
هندسه جامع یازدهم 12 (پیشرفته)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع با سطح پیشرفته از هندسه یازدهم...

نمایش
ترسیم های هندسی 1 (پیشرفته)

در این آزمون آنلاین هندسه دهم، با آزمون ترسیم های هندسی 1 (پیشر...

نمایش
دومین چالش هندسه چیتا - پایه دهم- سال 1396

در مورد آزمون آنلاین المپیادی که پیش‌روی شماست:چالش هندسه...

نمایش
دومین چالش هندسه چیتا - پایه نهم - سال 1396

در مورد آزمون آنلاین المپیادی که پیش‌روی شماست:چالش هندسه...

نمایش
دومین چالش هندسه چیتا - پایه یازدهم - سال 1396

در مورد آزمون آنلاین المپیادی که پیش‌روی شماست:چالش هندسه...

نمایش
سومین چالش هندسه چیتا - پایه یازدهم - سال 1397

در مورد آزمون آنلاین المپیادی که پیش‌روی شماست:

نمایش
سومین چالش هندسه چیتا - پایه دوازدهم - سال 1397

در مورد آزمون آنلاین المپیادی که پیش‌روی شماست:چالش هندسه...

نمایش
دومین چالش هندسه چیتا - پایه ششم - سال 1396

در مورد آزمون آنلاین المپیادی که پیش‌روی شماست:چالش هندسه...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی 98

توضیح مهم: جواب سؤال های پاسخ کوتاه، عددی نامنفی و...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی 92

توضیح مهم: جواب سؤال های پاسخ کوتاه، عددی صحیح است....

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی 90

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی 91

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی 95

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی 93

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی 96

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی 94

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
دایره و چهارضلعی‌ها 1 (پیشرفته)

همونطور که می‌دونید فصل یک کتاب هندسه 2 یازدهم، در مورد دایره&z...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی 97

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی ۸۸

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی ۸۷

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی ۸۶

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی ۸۳

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
هندسه و استدلال 5 (پیشرفته)

همونطور که می‌دونید فصل یک کتاب هندسه 1 دهم، در مورد روش‌ه...

نمایش
هندسه و استدلال ۱ (ساده)

هندسه شاخه‌ای از ریاضیات است که با شکل، اندازه، موقعیت نسبی اشک...

نمایش
هندسه و استدلال ۲ (ساده)

هندسه شاخه‌ای از ریاضیات است که با شکل، اندازه، موقعیت نسبی اشک...

نمایش
هندسه و استدلال 3 (ساده)

هندسه شاخه‌ای از ریاضیات است که با شکل، اندازه، موقعیت نسبی اشک...

نمایش
هندسه و استدلال 4 (ساده)

هندسه شاخه‌ای از ریاضیات است که با شکل، اندازه، موقعیت نسبی اشک...

نمایش
آزمون اول ریاضی نهم ترم یک (متوسط)

جهت آماده شدن شما برای آزمون ریاضی نهم ترم یک، یک آزمون با سطح متوسط...

نمایش
آزمون دوم ریاضی نهم ترم یک (پیشرفته)

جهت آماده شدن شما برای آزمون ریاضی نهم ترم یک، یک آزمون آنلاین با سط...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی ۸۴

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی ۸۲

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی ۸۵

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
تبدیلات هندسی 1 (مقدماتی)

در این آزمون آنلاین، با 10 سوال مقدماتی از مبحث تبدیلات هندسی، فصل د...

نمایش
هندسه جامع 1 (مقدماتی)

در این آزمون آنلاین، با 33 سوال مقدماتی از مباحث هندسه پایه رودررو خ...

نمایش
چندضلعی‌ها 1 (مقدماتی)

در این آزمون با 22 سوال از فصل 3 کتاب هندسه دهم، مبحث چند‌ضلعی&...

نمایش
سومین چالش هندسه چیتا - پایه هشتم - سال 1397

در مورد آزمون آنلاین المپیادی که پیش‌روی شماست:چالش هندسه...

نمایش
دومین چالش هندسه چیتا - پایه هشتم - سال 1396

در مورد آزمون آنلاین المپیادی که پیش‌روی شماست:چالش هندسه...

نمایش
دومین چالش هندسه چیتا - پایه هفتم- سال 1396

در مورد آزمون آنلاین المپیادی که پیش‌روی شماست:

نمایش
دومین چالش هندسه چیتا - پایه پنجم - سال 1396

در مورد آزمون آنلاین المپیادی که پیش‌روی شماست:

نمایش