منابع آزمون المپيادهاي علمي در سال تحصيلي 1399-1400

منابع آزمون المپيادهاي علمي در سال تحصيلي 1399-1400

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان منابع آزمون المپيادهای علمی در سال تحصيلي 1399-1400 اعلام کرد. جهت مشاهده متن خبر و منابع المپیاد‌های علمی، ادامه مطلب را مشاهده نمایید.

منابع آزمون المپيادهای علمي در سال تحصيلي 1399-1400

 • المپیاد شیمی :
   كتاب‌های شيمی سالهای دهم و يازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه

 • المپیاد ریاضی:
  تمام كتاب‌های درسی با عناوين رياضی، هندسه، آمار و احتمال و حسابان تا پايه يازدهم(رياضی فيزيك)

 • المپیاد زیست شناسی:
  كتاب‌های زيست شناسی دبيرستان
  شناخت كافی از مطالب كتاب‌های فيزيك و شيمی دبيرستان نيز داشته باشند.

 • المپیاد كامپيوتر:
  رياضي( ١) سال دهم متوسطه رشته رياضی-فيزيك، انتشارات چاپ و نشر كتاب‌های درسی ايران
  تركيبيات، عليرضا عليپور، انتشارات فاطمي
  آشنايی با الگوريتم‌ها، يحيی تابش، انتشارات فاطمی
  کتاب "محافل رياضی": انتشارات فاطمی

 • المپیاد نجوم واخترفيزیک:
  رياضي ١ و ٢ فيزيك ١ و ٢ و ٣، هندسه ١و ٢ و ٣، حسابان ١ و ٢ و از پايه‌های دهم، يازدهم و دوازدهم.
  سوالات در موضوعات نجوم كروی، مكانيك سماوی، اخترفيزيك و كيهان شناسی وابزارشناسی و رصد طرح خواهد شد.

 • المپیاد ادبی:
  فارسی پايه دهم و يازدهم
  علوم و فنون ادبی ١و ٢
  عربی و زبان قرآن ١و٢

 • المپیاد فیزیک:
  كتاب‌های علوم متوسطه اول، فيزيك ١، فيزيك ٢ و فيزيك ٣(رشته رياضي)
  بخش‌های فيزيك از كتاب هاي آزمايشگاه علوم ١ و ٢
  كليه دروس رياضی تا پايه يازدهم شامل رياضی ١، حسابان ١، هندسه ١، آمار و احتمال و هندسه ٢

 • المپیاد سلول‌های بنيادی و پزشكی بازساختی:
  جهت دريافت منابع به سايت ويژه المپياد سلولهای بنيادی و پزشكی بازساختی به نشانی www.isro.isti.ir و http://oly.medu.ir مراجعه شود.

 • المپیاد اقتصاد و مدیریت:
  كتاب اقتصاد پايه دهم
  كتاب جامعه‌شناسي پايه دهم و يازدهم
  كتاب رياضي و آمار( ١) پايه دهم فصل‌های ٣ و٤ و ٥ 
  كتاب رياضي و آمار( ٢) پايه يازدهم فصل‌های ١ و ٣
  كتاب روانشناسی پايه يازدهم فصلهای های ٥ و ٦ و ٧

 • المپیاد جغرافیا:
  كتاب جغرافيای ايران پايه دهم
  كتاب جغرافيای ٢ ( ناحيه‌ای ) پايه يازدهم علوم انسانی ، كتاب جغرافيای ٣ (كاربردی ) پايه دوازدهم علوم انسانی.
  كتاب انسان و محيط زيست پايه يازدهم.

 • المپیاد تفكر وكارآفرينی:
  موضوع اين المپياد در زمينه نگرش و مهارت هاي دانش آموزان است، منبع خاصی قابل معرفی نمی‌باشد. اما برای تقويت اطلاعات پايه، منابع و مراجع مهمی در وب سايت www.iteo.ir قرار داده شده است. علاوه بر آن مطالعه عميق منابع زير نيز توصيه می‌گردد. علاق ه مندان ميتوانند به اين منابع يا هر منبع ديگر معتبر كه به صورت كتاب، مجله يا وب سايت معتبر در اختيار است مراجعه نمايند.
  كتاب كارگاه كارآفريني و توليد پايه دهم متوسطه نظری تمامي رشته‌ها
  كتاب تفكر و سواد رسانه ای پايه دهم متوسطه نظری تمامي رشته‌ها
  كتاب منطق پايه دهم متوسطه نظری رشته علوم انسانی
  كتاب جامعه شناسی( ١) پايه دهم متوسطه نظری رشته علوم انسانی
  كتاب جامعه شناسی( ٢) پايه يازدهم متوسطه نظری رشته علوم انسانی
  كتاب هنر پايه دهم و يازدهم متوسطه نظری تمام رشته‌ها و فنی و حرفه‌ای
  كتاب كارگاه نوآوري و كارآفرينی پايه يازدهم متوسطه فني و حرفه‌ای
  كتاب كاربرد فناوری های نوين، پايه يازدهم متوسطه فنی و حرفه‌ای و كار دانش

 • المپیاد علوم زمین:
  كتاب‌هاي علوم تجربي پايه‌های هفتم، هشتم و نهم (دوره اول متوسطه)
  كتاب‌های آزمايشگاه علوم تجربی پايه‌های دهم و يازدهم ( قسمت زمين شناسی)
  كتاب انسان و محيط زيست پايه يازدهم
  كتاب زمين شناسی پايه يازدهم