در آزمون استعدادیابی شرکت کنید! لینک

نمایش در آپارت

آموزشی کوتاه از درس هندسه هفتم - آقای رضایی طلای کشوری و برنز جهانی المپیاد ریاضی