نمایش در آپارت

قسمت اول: مقدمه ای بر ذهن آگاهی، دکتر جان کابات زین