play video

سرود سمپاد

نسخه رسمی سرود خانواده سمپاد - سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

متن سرود:

پای این آب و خاک، می دهیم جان و تن

تا که بر دوش ماست، پرچم این میهن

پای عهدی که با، این شهیدان بستیم

تا ابد می مانیم، تا همیشه هستیم

چون کبوتران، سوی آسمان، پرگشوده ایم آزادیم

پا به پای هم، در کنار هم، خانواده سمپادیم

کوه شکوه و عزت و صلابتیم

رود پر از خروش و موج غیرتیم

مرد نبرد و راه استقامتیم، ما بی نهایتیم

راه خدا اگر چه سخت و پر بلاست

اما نگاه ما به فتح قله هاست

تنها امید ما به یاری خداست

دانش سلاح ماست

فردا بدون شک قله های علم و دانشیم

دنبال افتخار، اهل دانش و پژوهشیم

کوه شکوه و عزت و صلابتیم

رود پر از خروش و موج غیرتیم

مرد نبرد و راه استقامتیم، ما بی نهایتیم

راه خدا اگر چه سخت و پر بلاست

اما نگاه ما به فتح قله هاست

تنها امید ما به یاری خداست

دانش سلاح ماست

یک رنگی و اعتماد رنگ ماست

دنیا پر از حرف فرهنگ ماست

چون کبوتران، سوی آسمان، پر گشوده ایم آزادیم

پا به پای هم، در کنار هم، خانواده سمپادیم