🎥 چرا ۲۰ ثانیه ؟

نگاهی علمی به علت تاکید بر شستشوی بیست ثانیه ای دست ها

🔵 منبع : دانشگاه نیوساوث ولز
🔵 بازگردانی در : روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی