قضیه استوارت و قضیه هرون

ویدئویی که مشاهده می کنید، ویدئو آموزش دو بخش آخر فصل 3 هندسه یازدهم می باشد که آقای رضایی آن را تهیه کرده اند. این ویدئو قضیه استوارت، طول نیمساز و قضیه هرون بیان و ثابت می گردد. این قضیه ها، ابزاری بسیار قدرتمند برای محاسبات طولی در هندسه می باشند.