بررسی خواص مثلث - نیمساز (10)

در این ویدئو آموزشی مبحث خواص مثلث، با نیمساز مثلث و حل چند تمرین از ویدئوهای مرتبط آشنا می شوید. این ویدئوها توسط باشگاه دانش پژوهان جوان برای دانش آموزانی آماده شده اند که در مرحله ی دوم المپیاد ریاضی پذیرفته شده و به دوره ی تابستان راه یافته اند. در این ویدئوهای فرض شده است دانش آموزان مباحث نسبتا گسترده ای را در المپیاد ریاضی فراگرفته اند، در نتیجه ممکن است ویدئو ها کمی سخت باشند. این ویدئوها برای کسانی که به کلاس المپیاد ریاضی و کلاس المپیاد هندسه و یا کلاس های پیشرفته و ادونس ریاضی و هندسه در آموزشگاه المپیاد دسترسی ندارند، مناسب می باشد.