نمایش در آپارت

بررسی خواص مثلث - نیمساز (4)

در این ویدئو آموزشی مبحث خواص مثلث، با نیمساز مثلث و به صورت خاص با لم نیمساز یا همان قضیه نیمساز و کاربرد آن در المپیاد آشنا می‌شوید. این ویدئوها توسط باشگاه دانش پژوهان جوان برای دانش‌آموزانی آماده شده اند که در مرحله‌ی دوم المپیاد ریاضی پذیرفته شده و به دوره‌ی تابستان راه یافته اند. در این ویدئوهای فرض شده است دانش‌آموزان مباحث نسبتا گسترده‌ای را در المپیاد ریاضی فراگرفته اند، در نتیجه ممکن است ویدئو ها کمی سخت باشند. این ویدئوها برای کسانی که به کلاس های ویژه المپیاد ریاضی و کلاس المپیاد هندسه و یا کلاس ریاضی تخصصی و کلاس هندسه تخصصی در آموزشگاه المپیادهای دانش آموزی دسترسی ندارند، مناسب می باشد.