کلاس #نامساوی #دهم
#استاد_رضایی طلا کشوری و برنز جهانی #المپیاد #ریاضی
#المپیاد_ریاضی 
#جبر #نابرابری‌ها
زنگ تفریح همراه با آب نبات 😂😉

کلاس #نامساوی #دهم #استاد_رضایی طلا کشوری و برنز جهانی #المپیاد #ریاضی #المپیاد_ریاضی #جبر #نابرابری‌ها زنگ تفریح همراه با آب نبات 😂😉