نمایش در آپارت

بسط چندجمله‌ای نیوتن و تعداد جواب‌های معادله خطی با ضرایب واحد 2

در این ویدئو، در ادامه ویدئو قبل مبحث بسط چندجمله‌ای نیوتن و تعداد جواب‌های خطی با ضرایب واحد در ترکیبیات و ارتباط این دو با یکدیگر تدریس شده است. همینطور خواص ابتدایی آن نیز چک و بررسی می‌شود. همینطور تعدادی حالت خاص و مثال نیز بررسی شده اند.

کاری از آقای رضایی، مدال طلای کشوری و برنز جهانی المپیاد ریاضی