نمایش در آپارت

بسط چندجمله‌ای نیوتن و تعداد جواب‌های معادله خطی با ضرایب واحد 1

در این ویدئو، مبحث بسط چندجمله‌ای نیوتن و تعداد جواب‌های معادله خطی با ضرایب واحد در ترکیبیات و ارتباط این دو با یکدیگر تدریس شده است. همینطور خواص ابتدایی آن نیز چک و بررسی می‌شود.

کاری از آقای رضایی، مدال طلای کشوری و برنز جهانی المپیاد ریاضی