نمایش در آپارت

همه میگن تکامل چی هست. دکتر عطا کالیراد، دکتری زیست شناسی تکاملی بهمون میگن تکامل چی نیست!

در سومین نشست علمی سیتاک، دکتر عطا کالیراد، دکتری زیست شناسی تکاملی، درباره بدفهمی های ما از نظریه تکامل گفت. اون در صحبت خود با عنوان "تکامل چی نیست؟" از سه برداشت اشتباه رایج از نظریه تکامل صحبت کرد. این اشتباهات عبارتند از: 1- تکامل به معنی بهتر و کامل تر شدن است 2- تکامل فرآیندی صرفا تصادفی است 3- فسیل ها تنها شواهد موجود برای نظریه تکامل اند.