نمایش در آپارت

لگاریتم انتگرال ...
طنزی از رضا احسانپور!