نمایش در آپارت

به یاد دکتر مریم میرزاخانی

کاری که استاد علیرضا افتخاری به یاد پروفسور مریم میرزاخانی به نام (به یاد مریم)