نمایش در آپارت

مستند زندگی جانداران خونسرد قسمت اول

دو زیستان و خزندگان موجوداتی هستند که در مبارزاتشان تماشایی، در ارتباطاتشان رنگارنگ و در مراقبت به عنوان والدین مهربان هستند. آنها همچنین زندگیشان را در شرایط کاملا متفاوتی از لحاظ مقیاس زمانی می‌گذرانند و انرژی خود را از طریق خورشید مهار و مدیریت می کنند. این قسمت موفقیت این موجودات را در طبیعت نمایش می دهد.