نمایش در آپارت

مستند درون ذهن
Into The Mind

این فیلم، داستان خیز برداشتن برای چالش نهایی ست. داشتن شجاعت کافی برای به خطر انداختن خود در یک نمایش مهلک و استقامت و پشتکار لازم برای موفق شدن. این تنها نمایش موفقیت جسمی نیست بلکه غلبه و پیروزی روح و روان نیز محسوب می گردد. این فیلم مرزهای بین رویا و حقیقت را آنگونه که از ذهن بسیاری می توان درک کرد، بهم می ریزد. چه چیزی باعث می شود تا ما بر چالشها غلبه کنیم؟ چگونه ما ریسک و خطرات را توجیه می کنیم؟ چه نیروهایی در دل کوهها هستند که ما را به سمت آنها جذب می کنند؟