نمایش در آپارت

مستند مستند هوش مصنوعی و سرنوشت انسان به بررسی تاثیراتی که هوش مصنوعی میتواند در آینده روی بشریت و سرنوشت آنها میگذارد میپردازد.

مستند A.I and the Destiny of Mankind در مورد هوش مصنوعی است این مستند به بررسی تاثیراتی که هوش مصنوعی میتواند در آینده روی بشریت و سرنوشت آنها میگذارد میپردازد. هوش مصنوعی مانند آتشی است که موجب برخی نابودی ها میشود. پس در واقع آنچیزی که در این جا اهمیت دارد چگونگی استفاده از این آتش است. خود هوش مصنوعی به خودی خود مقوله بدی نیست بلکه بسیار برای زندگی بشریت مفید است ولی باید به این نکته توجه داشت که این پدیده ممکن است موجب نابودی حیات نیز بشود با تماشای این مستند متوجه خواهید شد که هوش مصنوعی تا چه حد پیشرفت کرده است