نمایش در آپارت دو سوال هندسه مقدماتی ویژه ی المپیاد هندسه - سطح مقدماتی(سوال دوم)