لیست آزمون‌ها

هفتم تعداد آزمون: 2

اعداد صحیح 2 (سخت)

مناسب برای دانش‌آموزان هفتمی.

در آغاز، مفهوم عدد بسیار محدود بود. حتی اعداد را تا...

دسته‌بندی: هفتم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش
اعداد صحیح 1 (سخت)

مناسب برای دانش‌آموزان هفتمی.

تاریخچه‌ی اعداد
در آغاز،...

دسته‌بندی: هفتم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش