ثبت‌نام کلاس تخصصی کمپبل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لینک

آزمون آنلاین

ریاضی تعداد آزمون: 14

نمایش همه
راهبردهای حل مسئله 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین ریاضی پایه هفتم با...

دسته‌بندی: ریاضی هفتم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
پایانی نوبت دوم ریاضی - آزمون شماره 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین ریاضی هفتم از تمام دروس...

دسته‌بندی: ریاضی هفتم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
سطح و حجم 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین ریاضی پایه هفتم با...

دسته‌بندی: ریاضی هفتم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش

زیست شناسی تعداد آزمون: 5

نمایش همه
یاخته و سازمان بندی آن 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون درس یازدهم علوم سال هفتم...

دسته‌بندی: زیست شناسی هفتم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
گردش مواد 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون درس چهاردهم علوم سال هفتم...

دسته‌بندی: زیست شناسی هفتم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
سفر غذا 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون درس سیزدهم علوم سال هقتم...

دسته‌بندی: زیست شناسی هفتم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش

علوم تعداد آزمون: 1

نمایش همه
تجربه و تفکر 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون درس اول علوم سال هفتم (در...

دسته‌بندی: علوم هفتم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش

پیام‌های آسمانی تعداد آزمون: 1

نمایش همه
پایانی نوبت دوم پیام‌های آسمانی - آزمون شماره 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین پیام های آسمانی هفتم از...

دسته‌بندی: پیام‌های آسمانی هفتم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش

عربی تعداد آزمون: 1

نمایش همه
پایانی نوبت دوم عربی - آزمون شماره 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی هفتم از تمام دروس و...

دسته‌بندی: عربی هفتم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش

زبان انگلیسی تعداد آزمون: 1

نمایش همه
پایانی نوبت دوم انگلیسی - آزمون شماره 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین زبان انگلیسی هفتم از تما...

دسته‌بندی: زبان انگلیسی هفتم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش

هفتم