ثبت‌نام کلاس تخصصی کمپبل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لینک

آزمون آنلاین

عربی تعداد آزمون: 14

پایانی نوبت دوم عربی - آزمون شماره 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از تمام دروس وی...

دسته‌بندی: عربی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس چهارم - الصبر مفتاح الفرج 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس چهارم با...

دسته‌بندی: عربی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس چهارم - جسر الصداقة 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس سوم با م...

دسته‌بندی: عربی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس اول - مراجعة دروس الصف السابع و الثامن 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس اول با م...

دسته‌بندی: عربی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس دهم - الامانه 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس دهم با م...

دسته‌بندی: عربی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس نهم - نصوص حول الصحه 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس نهم با م...

دسته‌بندی: عربی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس نهم - نصوص حول الصحه 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس نهم با م...

دسته‌بندی: عربی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس هشتم - حوار بین الزائر و سائق سیاره الاجره 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس هشتم با...

دسته‌بندی: عربی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس هشتم - حوار بین الزائر و سائق سیاره الاجره 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس هشتم با...

دسته‌بندی: عربی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس هفتم - ثمره الجد 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس هفتم با...

دسته‌بندی: عربی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس ششم - تغيير الحیاه 1(متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس ششم با م...

دسته‌بندی: عربی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس پنجم - الرجا 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس پنجم با...

دسته‌بندی: عربی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس دوم - العبور الامن 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس دوم با م...

دسته‌بندی: عربی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس پنجم - الرجا 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس پنجم با...

دسته‌بندی: عربی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش