ثبت‌نام کلاس تخصصی کمپبل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لینک

آزمون آنلاین

پیام‌های آسمانی تعداد آزمون: 15

پایانی نوبت دوم پیام های آسمانی - آزمون شماره 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین پیام های آسمانی نهم از ت...

دسته‌بندی: پیام‌های آسمانی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
در پناه ایمان 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس دوم...

دسته‌بندی: پیام‌های آسمانی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
جهاد 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس دواز...

دسته‌بندی: پیام‌های آسمانی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
تو را چگونه بشناسم 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس اول...

دسته‌بندی: پیام‌های آسمانی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
تو را چگونه بشناسم 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس اول...

دسته‌بندی: پیام‌های آسمانی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
راهنمایان الهی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس سوم...

دسته‌بندی: پیام‌های آسمانی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
خورشید پنهان 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس چهار...

دسته‌بندی: پیام‌های آسمانی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
رهبری در عصر غیبت 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس پنجم...

دسته‌بندی: پیام‌های آسمانی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
وضو، غسل و تیمم 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس ششم...

دسته‌بندی: پیام‌های آسمانی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
احکام نماز 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس هفتم...

دسته‌بندی: پیام‌های آسمانی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
احکام نماز 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس هفتم...

دسته‌بندی: پیام‌های آسمانی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
همدلی و همراهی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس هشتم...

دسته‌بندی: پیام‌های آسمانی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
انقلاب اسلامی ایران 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس نهم (درس انقلاب اسلامی ایران) از...

دسته‌بندی: پیام‌های آسمانی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
مسئولیت همگانی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس دهم...

دسته‌بندی: پیام‌های آسمانی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
انفاق 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس یازد...

دسته‌بندی: پیام‌های آسمانی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش