ثبت‌نام کلاس تخصصی کمپبل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لینک

آزمون آنلاین

دین و زندگی تعداد آزمون: 14

درس 1- هدایت الهی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس اول...

دسته‌بندی: دین و زندگی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس 2- تداوم هدایت  1(متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس دوم...

دسته‌بندی: دین و زندگی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس 3- معجزه جاویدان 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس سوم...

دسته‌بندی: دین و زندگی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس 4- مسئولیت های پیامبر 1(متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس چهار...

دسته‌بندی: دین و زندگی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس 5- امامت تداوم رسالت  1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس پنجم...

دسته‌بندی: دین و زندگی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس 6- پیشوایان اسوه  1(متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس ششم...

دسته‌بندی: دین و زندگی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس 7- وضعیت مسلمانان بعد از رحلت رسول خدا 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس هفتم...

دسته‌بندی: دین و زندگی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس 8- احیای ارزش های راستین 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس هشتم...

دسته‌بندی: دین و زندگی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس 9- عصر غیبت 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس نهم...

دسته‌بندی: دین و زندگی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس 10- مرجعیت و ولایت فقیه 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس دهم...

دسته‌بندی: دین و زندگی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس 11- عزت نفس 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس یازد...

دسته‌بندی: دین و زندگی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس 12- پیوند مقدس 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس دواز...

دسته‌بندی: دین و زندگی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
ترم یک - سری 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین پایان ترم اول درس...

دسته‌بندی: دین و زندگی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
آزمون پایان ترم دوم - سری 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین پایان ترم دوم درس...

دسته‌بندی: دین و زندگی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش