ثبت‌نام کلاس تخصصی کمپبل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لینک

آزمون آنلاین

زیست شناسی تعداد آزمون: 12

تنظیم عصبی 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در حال شرکت در آن هستید، آزمون آنلاین فصل یک زیست ش...

دسته‌بندی: زیست شناسی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
تولید مثل نهان‌دانگان 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در حال شرکت در آن هستید، آزمون آنلاین فصل هشتم زیست...

دسته‌بندی: زیست شناسی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
نوبت اول شماره 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در حال شرکت در آن هستید، آزمون آنلاین ترم اول زیست...

دسته‌بندی: زیست شناسی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
پاسخ گیاهان به محرک‌ها 1(متوسط)

آزمون آنلاینی که در حال شرکت در آن هستید، آزمون آنلاین فصل نهم زیست...

دسته‌بندی: زیست شناسی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
تولید مثل 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در حال شرکت در آن هستید، آزمون آنلاین فصل هفتم زیست...

دسته‌بندی: زیست شناسی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
تقسیم یاخته 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در حال شرکت در آن هستید، آزمون آنلاین فصل شش زیست ش...

دسته‌بندی: زیست شناسی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
ایمنی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در حال شرکت در آن هستید، آزمون آنلاین فصل پنج زیست...

دسته‌بندی: زیست شناسی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
تنظیم شیمیایی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در حال شرکت در آن هستید، آزمون آنلاین فصل چهار زیست...

دسته‌بندی: زیست شناسی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
دستگاه حرکتی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در حال شرکت در آن هستید، آزمون آنلاین فصل سه زیست ش...

دسته‌بندی: زیست شناسی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
دستگاه حرکتی 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در حال شرکت در آن هستید، آزمون آنلاین فصل سه زیست ش...

دسته‌بندی: زیست شناسی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
حواس 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در حال شرکت در آن هستید، آزمون آنلاین فصل دو زیست ش...

دسته‌بندی: زیست شناسی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
حواس 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در حال شرکت در آن هستید، آزمون آنلاین فصل دو زیست ش...

دسته‌بندی: زیست شناسی یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش