آزمون آنلاین

یازدهم

هندسه تعداد آزمون: 22

نمایش همه
تبدیلات هندسی 1 (مقدماتی)

در این آزمون آنلاین، با 10 سوال مقدماتی از مبحث تبدیلات هندسی، فصل د...

دسته‌بندی: هندسه 🠜 یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
تبدیلات هندسی 2 (پیشرفته)

در این آزمون آنلاین، با 15 سوال از مبحث تبدیلات هندسی، فصل دوم کتاب...

دسته‌بندی: هندسه 🠜 یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
دایره و چهارضلعی‌ها 1 (پیشرفته)

همونطور که می‌دونید فصل یک کتاب هندسه 2 یازدهم، در مورد دایره&z...

دسته‌بندی: هندسه 🠜 یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش

حسابان تعداد آزمون: 9

نمایش همه
تابع 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "تا...

دسته‌بندی: حسابان 🠜 یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
مثلثات 1  (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "مث...

دسته‌بندی: حسابان 🠜 یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
مثلثات  2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "مث...

دسته‌بندی: حسابان 🠜 یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش

فیزیک تعداد آزمون: 6

نمایش همه
الکتریسیته ساکن 1 (پیشرفته)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین فیزیک سال یازدهم رشته ریا...

دسته‌بندی: فیزیک 🠜 یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
الکتریسیته ساکن 2 (پیشرفته)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین فیزیک سال یازدهم رشته ریا...

دسته‌بندی: فیزیک 🠜 یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
الکتریسیته ساکن 3 (پیشرفته)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین فیزیک سال یازدهم رشته ریا...

دسته‌بندی: فیزیک 🠜 یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش

شیمی تعداد آزمون: 8

نمایش همه
در پی غذای سالم 1 (پیشرفته)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین شیمی سال یازدهم رشته ریاض...

دسته‌بندی: شیمی 🠜 یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
در پی غذای سالم 2  (متوسط)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین شیمی سال یازدهم رشته ریاض...

دسته‌بندی: شیمی 🠜 یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
در پی غذای سالم 3 (متوسط)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین شیمی سال یازدهم رشته ریاض...

دسته‌بندی: شیمی 🠜 یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش

زیست شناسی تعداد آزمون: 1

نمایش همه
تنظیم عصبی 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در حال شرکت در آن هستید، آزمون آنلاین فصل یک زیست ش...

دسته‌بندی: زیست شناسی 🠜 یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش

آمار و احتمال

نمایش همه

عربی تعداد آزمون: 9

نمایش همه
آزمون ترم 1 - درس 1 تا 3 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین عربی ترم اول...

دسته‌بندی: عربی 🠜 یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
آزمون ترم 2 - درس 4 تا 7 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین عربی ترم دوم...

دسته‌بندی: عربی 🠜 یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس اول - اسم تفضیل و اسم مکان (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین عربی درس اول...

دسته‌بندی: عربی 🠜 یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش

فارسی تعداد آزمون: 7

نمایش همه
فصل هشتم (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فارسی فصل هشت...

دسته‌بندی: فارسی 🠜 یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
فصل اول (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فارسی فصل اول...

دسته‌بندی: فارسی 🠜 یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
فصل سوم (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فارسی فصل سوم...

دسته‌بندی: فارسی 🠜 یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش

زبان انگلیسی تعداد آزمون: 2

نمایش همه
(Lesson 1: test 1 (Intermediate level

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین انگلیسی درس ی...

دسته‌بندی: زبان انگلیسی 🠜 یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
آزمون آنلاین زبان انگلیسی نوبت دوم 1 (مقدماتی)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین انگلیسی پایان...

دسته‌بندی: زبان انگلیسی 🠜 یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش

دین و زندگی تعداد آزمون: 12

نمایش همه
درس 1- هدایت الهی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس اول...

دسته‌بندی: دین و زندگی 🠜 یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس 2- تداوم هدایت  1(متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس دوم...

دسته‌بندی: دین و زندگی 🠜 یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
درس 3- معجزه جاویدان 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس سوم...

دسته‌بندی: دین و زندگی 🠜 یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش