ثبت‌نام کلاس تخصصی کمپبل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لینک

آزمون آنلاین

مسابقات ریاضی کانگورو

اول و دوم تعداد آزمون: 2

نمایش همه
مسابقات ریاضی کانگورو سال 2018 اول و دوم

در این آزمون آنلاین، در بیست و سومین دوره جشنواره بین المللی ری...

دسته‌بندی: اول و دوم مسابقات ریاضی کانگورو

نمایش
مسابقات ریاضی کانگورو سال 2019 اول و دوم

در این آزمون آنلاین، در بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی...

دسته‌بندی: اول و دوم مسابقات ریاضی کانگورو

نمایش

سوم و چهارم تعداد آزمون: 2

نمایش همه
مسابقات ریاضی کانگورو سال 2018 سوم و چهارم

در این آزمون آنلاین، در بیست و سومین دوره جشنواره بین المللی ری...

دسته‌بندی: سوم و چهارم مسابقات ریاضی کانگورو

نمایش
مسابقات ریاضی کانگورو سال 2019 سوم و چهارم

در این آزمون آنلاین، در بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی...

دسته‌بندی: سوم و چهارم مسابقات ریاضی کانگورو

نمایش

پنجم و ششم تعداد آزمون: 2

نمایش همه
مسابقات ریاضی کانگورو سال 2018 پنجم و ششم

در این آزمون آنلاین، در بیست و سومین دوره جشنواره بین المللی ری...

دسته‌بندی: پنجم و ششم مسابقات ریاضی کانگورو

نمایش
مسابقات ریاضی کانگورو سال 2019 پنجم و ششم

در این آزمون آنلاین، در بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی...

دسته‌بندی: پنجم و ششم مسابقات ریاضی کانگورو

نمایش

هفتم و هشتم تعداد آزمون: 2

نمایش همه
مسابقات ریاضی کانگورو سال 2018 هفتم و هشتم

در این آزمون آنلاین، در بیست و سومین دوره جشنواره بین المللی ری...

دسته‌بندی: هفتم و هشتم مسابقات ریاضی کانگورو

نمایش
مسابقات ریاضی کانگورو سال 2019 هفتم و هشتم

در این آزمون آنلاین، در بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی...

دسته‌بندی: هفتم و هشتم مسابقات ریاضی کانگورو

نمایش

نهم و دهم تعداد آزمون: 2

نمایش همه
مسابقات ریاضی کانگورو سال 2018 نهم و دهم

در این آزمون آنلاین، در بیست و سومین دوره جشنواره بین المللی ری...

دسته‌بندی: نهم و دهم مسابقات ریاضی کانگورو

نمایش
مسابقات ریاضی کانگورو سال 2019 نهم و دهم

در این آزمون آنلاین، در بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی...

دسته‌بندی: نهم و دهم مسابقات ریاضی کانگورو

نمایش

یازدهم و دوازدهم تعداد آزمون: 2

نمایش همه
مسابقات ریاضی کانگورو سال 2018 یازدهم و دوازدهم

در این آزمون آنلاین، در بیست و سومین دوره جشنواره بین المللی ری...

دسته‌بندی: یازدهم و دوازدهم مسابقات ریاضی کانگورو

نمایش
مسابقات ریاضی کانگورو سال 2019 یازدهم و دوازدهم

در این آزمون آنلاین، در بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی...

دسته‌بندی: یازدهم و دوازدهم مسابقات ریاضی کانگورو

نمایش