لیست آزمون‌ها

دهم تعداد آزمون: 6

چندضلعی‌ها 1 (مقدماتی)

در این آزمون با 22 سوال از فصل 3 کتاب هندسه دهم، مبحث چند‌ضلعی&...

دسته‌بندی: دهم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش
هندسه و استدلال ۲ (ساده)

هندسه شاخه‌ای از ریاضیات است که با شکل، اندازه، موقعیت نسبی اشک...

دسته‌بندی: دهم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش
هندسه و استدلال 3 (ساده)

هندسه شاخه‌ای از ریاضیات است که با شکل، اندازه، موقعیت نسبی اشک...

دسته‌بندی: دهم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش
هندسه و استدلال 4 (ساده)

هندسه شاخه‌ای از ریاضیات است که با شکل، اندازه، موقعیت نسبی اشک...

دسته‌بندی: دهم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش
هندسه و استدلال ۱ (ساده)

هندسه شاخه‌ای از ریاضیات است که با شکل، اندازه، موقعیت نسبی اشک...

دسته‌بندی: دهم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش
هندسه و استدلال 5 (سخت)

همونطور که می‌دونید فصل یک کتاب هندسه 1 دهم، در مورد روش‌ه...

دسته‌بندی: دهم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش