لیست آزمون‌ها

سمپادی و کمک آموزشی

یازدهم تعداد آزمون: 3

نمایش همه
هندسه جامع 1 (مقدماتی)

در این آزمون آنلاین، با 33 سوال مقدماتی از مباحث هندسه پایه رودررو خ...

دسته‌بندی: یازدهم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش
تبدیلات هندسی 1 (مقدماتی)

در این آزمون آنلاین، با 10 سوال مقدماتی از مبحث تبدیلات هندسی، فصل د...

دسته‌بندی: یازدهم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش
دایره و چهارضلعی‌ها

همونطور که می‌دونید فصل یک کتاب هندسه 2 یازدهم، در مورد دایره&z...

دسته‌بندی: یازدهم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش

هشتم

نمایش همه

نهم تعداد آزمون: 4

نمایش همه
آزمون اول فیزیک ترم اول (متوسط)

برای شما یک آزمون ترم یک فیزیک نهم در سطح متوسط-دشوار آماده کرده&zwn...

دسته‌بندی: نهم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش
آزمون دوم ریاضی ترم یک (دشوار)

جهت آماده شدن شما برای آزمون ریاضی نهم ترم یک، یک آزمون آنلاین با سط...

دسته‌بندی: نهم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش
آزمون اول ریاضی ترم یک (متوسط)

جهت آماده شدن شما برای آزمون ریاضی نهم ترم یک، یک آزمون با سطح متوسط...

دسته‌بندی: نهم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش

ترکیبیات و احتمال تعداد آزمون: 15

نمایش همه
انتخاب 2 (پیشرفته)

ترکیب چیست؟

ترکیب در حوزه ریاضیات مفهوم نزد...

دسته‌بندی: ترکیبیات و احتمال 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش
جایگشت خطی 1 (مقدماتی)

در این آزمون آنلاین، با 6 سوال ساده و مقدماتی از مبحث جایگشت‌ها...

دسته‌بندی: ترکیبیات و احتمال 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش
انتخاب 1 (مقدماتی)

ترکیب چیست؟

ترکیب در حوزه ریاضیات مفهوم نزد...

دسته‌بندی: ترکیبیات و احتمال 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش

هفتم تعداد آزمون: 2

نمایش همه
اعداد صحیح 2 (سخت)

مناسب برای دانش‌آموزان هفتمی.

در آغاز، مفهوم عدد بسیار محدود بود. حتی اعداد را تا...

دسته‌بندی: هفتم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش
اعداد صحیح 1 (سخت)

مناسب برای دانش‌آموزان هفتمی.

تاریخچه‌ی اعداد
در آغاز،...

دسته‌بندی: هفتم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش

دهم تعداد آزمون: 7

نمایش همه
تالس و تشابه 1 (مقدماتی)

همونطور که می‌دونید فصل دوم کتاب هندسه 1 دهم، در مورد روش‌...

دسته‌بندی: دهم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش
چندضلعی‌ها 1 (مقدماتی)

در این آزمون با 22 سوال از فصل 3 کتاب هندسه دهم، مبحث چند‌ضلعی&...

دسته‌بندی: دهم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش
هندسه و استدلال ۲ (ساده)

هندسه شاخه‌ای از ریاضیات است که با شکل، اندازه، موقعیت نسبی اشک...

دسته‌بندی: دهم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش