آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖

آزمون: اکولوژی 1 کمپبل

اکولوژی 1 کمپبل

 آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپبل، شامل 15 سوال از جلد 7 کتاب کمپبل، یعنی جلد اکولوژی است و شما می‌توانید در این آزمون، سطح معلومات خود از مبحث اکولوژی در حد کمپبل را بسنجید.

اکولوژی مطالعه علمی توزیع ها ، فراوانی و روابط موجودات زنده و برهم کنش آن ها با محیط است. اکولوژی شامل مطالعه جمعیت ها و جوامع گیاهی و جانوری و اکوسیستم است. اکوسیستم ها شبکه روابط موجودات موجود در مقیاس های مختلف سازمان را توصیف می کنند. بوم شناسی ارتباط نزدیکی با رشته های فیزیولوژی ، تکامل ، ژنتیک و رفتار دارد. اکولوژی فرآیندهای زندگی که سازگاری ها را توضیح می دهد، توزیع و فراوانی موجودات زنده، حرکت مواد و انرژی از طریق جوامع زنده، توسعه متوالی اکوسیستم ها  و فراوانی و توزیع تنوع زیستی در زمینه محیط زیست. را بررسی می کند. بوم شناسی از تاریخ طبیعی متمایز است ، که در درجه اول به مطالعه توصیفی ارگانیسم ها می پردازد. این یک رشته فرعی زیست شناسی است.

بسیاری از کاربردهای اکولوژی در زیست شناسی حفاظت ، مدیریت تالاب ، مدیریت منابع طبیعی (کشاورزی ، جنگلداری ، شیلات) ، برنامه ریزی شهری (اکولوژی شهری) ، بهداشت جامعه ، اقتصاد ، علوم پایه و کاربردی وجود دارد و چارچوبی مفهومی برای درک و بررسی تعامل اجتماعی انسان است. در اینجا می‌توانید توضیحات بیشتری در مورد اکولوژی و تاریخچه‌ی آن مشاهده نمایید.