آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖

آزمون: گیاهی 1 کمپبل

گیاهی 1 کمپبل

 آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپبل، شامل 20 سوال از جلد 5 کتاب کمپبل، یعنی جلد گیاهی است و شما می‌توانید در این آزمون، سطح معلومات خود از مبحث گیاهی در حد کمپبل را بسنجید.

گیاه‌شناسی یا زیست‌شناسی‌گیاهی، شاخه‌ای از زیست‌شناسی است که به مطالعه گیاهان، از جمله ساختار، خواص و فرآیندهای بیوشیمیایی آن ها می پردازد. همچنین شامل طبقه بندی گیاهان و بررسی بیماری های گیاهی و تعامل با محیط زیست است. اصول و یافته های گیاه شناسی زمینه را برای علوم کاربردی مانند کشاورزی، باغداری و جنگلداری فراهم کرده است.

گیاهان از نظر انسان های اولیه که به آن ها به عنوان منبع غذا، سرپناه ، لباس ، دارو ، تزئینات ، ابزار و جادو وابسته بودند از اهمیت ویژه ای برخوردار بودند. امروزه مشخص شده است که گیاهان سبز علاوه بر ارزش های عملی و اقتصادی خود، برای تمام زندگی روی کره زمین ضروری هستند. از طریق فرآیند فتوسنتز، گیاهان انرژی خورشید را به انرژی شیمیایی مواد غذایی تبدیل می کنند که این امر باعث می‌شود تمام زندگی ممکن شود. دومین ظرفیت منحصر به فرد و مهم گیاهان سبز تشکیل و آزاد سازی اکسیژن به عنوان محصول جانبی فتوسنتز است. اکسیژن اتمسفر، که برای بسیاری از اشکال زندگی کاملاً ضروری است، نشانگر تجمع بیش از 3,500,000,000 سال فتوسنتز توسط گیاهان سبز و جلبک ها است.

اگرچه مراحل بسیاری در روند فتوسنتز در سال های به تازگی کشف  شده اند ، حتی در دوران ماقبل تاریخ نیز انسان به نوعی بطور شهودی تشخیص داده بود که رابطه ای مهم بین خورشید و گیاهان وجود دارد. چنین شناختی با این واقعیت مطرح می شود که پرستش خورشید غالباً با پرستش گیاهان توسط قبایل و تمدن های اولیه همراه بود.

انسان های اولیه مانند سایر پستانداران آنتروپوئیدی (مثلاً میمون ها) کاملاً به منابع طبیعی محیط وابسته بودند خصوصاً تا زمانی که روش هایی برای شکار تدوین نشده بود. رفتار انسان های عصر اولیه با مطالعه گیاه شناسی مردمان بومی در مناطق مختلف جهان قابل استنباط است. در اینجا می‌توانید توضیحات بیشتری در مورد گیاه‌شناسی و تاریخچه‌ی آن مشاهده نمایید.