آزمون: احتمال شرطی 1 (ساده)

احتمال شرطی 1 (ساده)

احتمال وقوع پدیدهٔ A در حالی که می‌دانیم پدیدهٔ B اتفاق افتاده است، یک احتمال شرطی است. احتمال وقوع A به شرط [وقوع] B برابر است با احتمال وقوع "A اشتراک B" تقسیم بر احتمال وقوع B.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
10 4 دارد 25 رایگان 1398/06/29