آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖

آزمون: مرحله دوم المپیاد زیست شناسی 1400

مرحله دوم المپیاد زیست شناسی 1400

توضیحی مهم در باب سوالات و اشکالات آزمون مرحله دوم المپیاد زیست شناسی سال 1400:

در سوال 6 و 15 آزمون، تغییرات جزیی نسبت به اصل آزمون وارد کرده ایم، زیرا این سوالات دو پاسخ داشته اند. این تغییرات در حد تغییر جزیی در پاسخ نهایی بوده اند و به سوال خللی وارد نشده است.

توجه کنید که در سوالات پاسخ کوتاه، بعد از وارد کردن پاسخ، روی ذخیره کلیک نمایید.

آزمون آنلاین المپیادی که پیش‌روی شماست، آزمون مرحله دو بیست و چهارمین دوره المپیاد زیست شناسی ایران در سال 1400 به صورت آنلاین می باشید. همینطور کف قبولی آزمون مرحله دو المپیاد زیست شناسی حدود 45-50 درصد می باشد. دانش پژوهان عزیز، توجه داشته باشید که در این آزمون دو نوع پرسش وجود دارد: پرسش های "صحیح/غلط" و "مسائل کوتاه پاسخ". بارم سوالات متفاوت است که در تصحیح لحاظ شده است. همینطور دقت کنید جزییات تصحیح را با توجه به دلایلی با مرحله دو دقیقا مطابق نکردیم. به عنوان مثال سوالاتی که صحیح و غلط هستند را، نمره منفی قرار نداده ایم. همینطور اگر بخشی از گزینه های صحیح را به صورت ناقص انتخاب کنید، به شما نمره صحیح تعلق نمی یابد. جهت اطلاع شما اصل بارم دهی به سوالات مرحله دو المپیاد زیست سال 1400 به شکل زیر بوده است:

برای محاسبه درصد دقیق خود با بارم بندی کمیته (که احتمالا از درصد اعلامی سایت بیشتر است) از الگوی بالا استفاده نمایید. دقت کنید، روش تصحیح ما کمی سخت گیرانه تر است. امیدواریم از شرکت در این آزمون آنلاین المپیاد زیست شناسی استفاده کافی را ببرید.