کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

آزمون: فصل اول- دنباله های حسابی و هندسی 1 (پیشرفته)

فصل اول- دنباله های حسابی و هندسی 1 (پیشرفته)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین ریاضی سال دهم از فصل اول کتاب ریاضی دهم (فصل مجموعه، الگو و دنباله) و در سطح پیشرفته می باشد. موضوع این آزمون دنباله های حسابی و هندسی است که بخش یک فصل یک کتاب ریاضی دهم است.

دنباله حسابی هرگاه در دنباله ای از اعداد هر جمله از اضافه شدن یک مقدار ثابت d به جمله قبل از خود به دست آید به آن دنباله ، دنباله عددی یا حسابی می گوییم و این مقدار ثابت را قدر نسبت دنباله می نامیم:

 ... , 𝑎 , 𝑎 + 𝑑 , 𝑎 + 2𝑑 , 𝑎 + 3𝑑 , … , 𝑎 + (𝑛 − 1)𝑑

  • در دنباله حسابی از فرمول d=(an-am)/k به دست می آید که k=n-m.
  • اگر M عدد بین دو عدد a , b درج شود به گونه ای که دنباله حسابی داشته باشیم، مقدار d برابر (a-b)/(M+1) می باشد.
  • اگر دنبال مجموع جملات یک دنباله حسابی می گردید، به عکس آزمون دقت کنید!

دنباله هندسی هرگاه در دنباله ای از اعداد، هر جمله از ضرب یک مقدار ثابت در جمله قبل از خود به دست آید به آن دنباله، دنباله هندسی می گوییم و مقدار ثابت را 𝑞، قدر نسبت دنباله هندسی می نامیم.

  • اگر m+n=P+q داریم am×an=ap×aq. 
  • اگر a,b,c سه عضو متوالی یک دنباله هندسی باشند، b2=a×c
  • اگر دنبال مجموع جملات یک دنباله هندسی می گردید، به عکس آزمون دقت کنید!

سوالات این آزمون از سوالات کنکورهای آزمایشی سال های پیش انتخاب شده اند.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
10 4 دارد 25 رایگان 1399/06/23