کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

آزمون: فصل 1 شیمی دهم، "کیهان زادگاه الفبای هستی 3" (پیشرفته)

فصل 1 شیمی دهم، "کیهان زادگاه الفبای هستی 3" (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل یک شیمی دهم یعنی فصل "کیهان زادگاه الفبای هستی" از شیمی دهم و در سطح پیشرفته می باشد. در این آزمون شیمی دهم، با یک آزمون ویژه دانش آموزان مستعد و برتر (مانند دانش آموزان مدارس سمپاد و مدارس برتر کشور) مواجه می شوید. آماده اید؟ پس خودتون رو برای این آزمون آنلاین شیمی و یک چالش خوب دعوت کردید. شروع کنید!

درضمن، سوالات این آزمون، از سوالات سخت شیمی کنکورهای آزمایشی سال های پیش انتخاب شده اند.

مباحث آزمون شامل:

 • عنصرها (عنصرها چگونه به وجود آمدند؟)
 • اتم ها (آیا همه اتم ها یک عنصر پایدارند؟)
 • ذره های زیر اتمی، جرم اتمی، عدد جرمی، ایزوتوپ ها،
 • طبقه بندی عنصرها
 • ذره ها و جرم آن ها (شمارش ذره ها از روی جرم آن ها)
 • نور (کلید شناخت جهان، نشر نور و طبف نشری)
 • ساختار اتم و کشف آن (مدل اتمی بور، مدل کوانتومی اتم، طیف نشری و ساختار اتم)
 • توزیع الکتروم ها در اتم، لایه ها و زیر لایه ها
 • آرایش الکترونی اتم (فاعده آلفا، آرایش الکترونی گسترده، الکترون های ظرفیت اتم)
 • ساختار اتم و رفتار آن (گاز نجیب، ساختار اتم و رفتار شیمیایی آن، قاعده هشت تایی)
 • تبدیل اتم ها به یون ها (پیوند یونی، ترکیب یونی، ترکیب دوتایی یونی)
 • تبدیل اتم ها به مولکول ها (پیوند اشتراکی، ترکیب مولکولی، فرمول مولکولی، رسم ساختار لوییس)

خلاصه ای از فصل

از سال های گذشته به یاد داریم که به هر چیزي که فضا اشغال کند و جرم داشته باشد، ماده می گوییم و به همین ترتیب، جزء اصلی سازنده مواد را که به روش هاي معمولی نمی توان به مواد ساده تري تبدیل کرد، عنصر می نامیم. از 118 عنصر شناخته شده تنها 92 عنصر در طبیعت یافت می شود. در واقع 26 عنصر دیگر ساختگی بوده و به طور مصنوعی از طریق واکنش هاي هسته اي در آزمایشگاه بدست می آیند و پرتوزا می باشند. البته دقت کنید تمامی 26 عنصر ساختگی (مصنوعی) پرتوزا می باشند اما تمامی عناصر پرتوزا ساختگی (مصنوعی) نمی باشند، مانند عنصر اورانیوم که یک عنصر طبیعی است اما در عین حال پرتوزا (رادیواکتیو) می باشد.

اتم ها کوچکترین ذره هر عنصر به شمار می آیند که معمولا به صورت آزاد یافت نمی شوند و می توانند از جانب آن عنصر در واکنش هاي شیمیایی شرکت کنند. اتم گازهاي نجیب می تواند بصورت آزاد وجود داشته باشد چرا که تمامی گازهاي نجیب بصورت تک اتمی و پایدار می باشند.

ذره هاي زیراتمی

ذره هاي زیر اتمی در واقع ذره هایی هستند که در ساختار یک اتم وجود دارند. معروف ترین ذره هاي زیر اتمی عبارتند از:

الکترون (e) ذره هایی بنیادي با بار الکتریکی منفی، که در فضاي اطراف هسته (با توجه به سطح انرژی شان در مدارهاي مشخص) به دور هسته در حال گردش هستند.

پروتون (P) ذره هایی با بار الکتریکی مثبت که در درون هسته قرار دارند . جرم پروتون در حدود 1837 بار بزرگتر از جرم الکترون می باشد.

نوترون (N) ذراتی که بار الکتریکی نداشته و خنثی هستند و در درون هسته (در کنار پروتون ها) قرار دارند. جرم نوترون تقریبا با جرم پروتون برابر است.

به پروتون یا نوترون، نوکلئون یا ذره سازنده هسته نیز می گویند.

به مجموع تعداد پروتون هاي هسته هر اتم عدد اتمی می گوییم و آن را با نماد Z نشان می دهیم. عدد اتمی را معمولا در سمت چپ وپایین نماد شیمیایی عنصر می نویسیم.

به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون هاي هسته هر اتم عدد جرمی می گوییم و آن را با نماد A نشان می دهیم . عدد جرمی را معمولا در سمت چپ و بالاي نماد شیمیایی عنصر می نویسیم.

 • در یک اتم خنثی همواره تعداد الکترون ها با پروتون ها برابر است. بنابراین عدد اتمی نشان دهنده تعداد الکترون هاي یک اتم در حالت خنثی نیز می باشد.
 • به جز اتم هیدروژن همواره تعداد نوترون ها بزرگتر یا مساوي تعداد پروتون ها است و به همین ترتیب در یک اتم خنثی و یا یک یون مثبت همواره تعداد نوترون ها بزرگتر یا مساوي تعداد الکترون ها می باشد.

یون

به ذره اي مرکب از یک اتم یا گروهی از اتم ها که داراي بار الکتریکی باشد، یون می گوییم. یک یون ممکن است داراي بار مثبت (به علت از دست دادن یک یا چند الکترون) یا بار منفی (به علت گرفتن یک یا چند الکترون) باشد. اصطلاحا به یون مثبت، کاتیون و به یون منفی، آنیون می گوییم.

 • تفاوت آنیون (یون منفی) و کاتیون (یون مثبت) با اتم خنثی فقط در تعداد الکترون ها می باشد و در تعداد پروتون ها و نوترون ها و حتی عدد جرمی تغییري حاصل نمی شود.
 • اگر مشخصات یونی داده شده و تعداد الکترون ها خواسته شود، به تعداد بار الکتریکی منفی به عدد اتمی اضافه کرده و به تعداد بار الکتریکی مثبت از عدد اتمی کم می کنیم. به عبارت دیگر براي بدست آوردن تعداد الکترون ها بر حسب تعداد پروتون ها در یک یون (مثبت یا منفی) می توان از رابطه " بار یون با احتساب علامت-Z=e " استفاده کرد.

مفهوم ایزوتوپ و رادیو ایزوتوپ

در یک تعریف کلی، اتم هاي یک عنصر که داراي عدد اتمی یکسان اما عدد جرمی متفاوت باشند را ایزوتوپ هاي آن عنصر می نامیم. ایزوتوپ ها از لحاظ تعداد نوترون هاي موجود در هسته با یکدیگر تفاوت دارند.

 • خواص شیمیایی یک عنصر را به تعداد الکترون ها یا پروتون هاي آن عنصر (عدد اتمی Z) نسبت می دهیم، در صورتی که خواص فیزیکی یک عنصر به تعداد نوترون هاي آن عنصر مربوط می شود. بنابراین ایزوتوپ هاي یک عنصر در برخی خواص فیزیکی وابسته به جرم مانند: چگالی، نقطه ذوب و نقطه جوش با یکدیگر متفاوتند در صورتی که در خواص فیزیکی مانند رنگ و بو که به جرم جسم وابسته نیستند، کاملا یکسان می باشند.
 • اغلب هسته هایی که نسبت شمار نوترون ها به پروتون هاي آنها برابر یا بیش از 1.5 باشد ناپایدار هستند. هسته ایزوتوپ های ناپایدار ماندگار نیست و با گذشت زمان متلاشی می شود. بنابراین این ایزوتوپ ها پرتوزا (رادیواکتیو) هستند که به آن ها رادیو ایزوتوپ می گوییم.
 • درصد فراوانی یک ایزوتوپ در طبیعت در واقع میزانی از یک ایزوتوپ را که در طبیعت وجود دارد، گزارش می دهد. به بیان دیگر هر چه درصد فراوانی یک ایزوتوپ در طبیعت بیشتر باشد مقدار موجود از آن ایزوتوپ در طبیعت نیز بیشتر خواهد بود.
 • درصد فراوانی یک ایزوتوپ در طبیعت با پایداري آن ایزوتوپ نسبت مستقیم دارد. بنابراین هرچه درصد فراوانی یک ایزوتوپ در طبیعت بیشتر باشد، پایداري (نیمه عمر) آن ایزوتوپ نیز بیشتر خواهد بود.

جرم اتمی عنصرها

همانطور که می دانید، براي اندازه گیري مقدار جرم اجسام و مواد مختلف از واحد هاي مختلفی استفاده می شود که این واحد ها بر حسب اندازه و نوع آن مواد انتخاب می گردند. بنابراین با توجه به واحد انتخابی براي اندازه گیري جرم یک جسم، ترازوهاي مختلفی با دقت اندازه گیري هاي گوناگون ساخته شده است. به عنوان مثال یک طلا فروش براي خرید و فروش طلا از واحد جرم (گرم، مثقال و کیلوگرم) و ترازوي مورد نیاز خود با دقت اندازه گیري مناسب استفاده می کند در صورتی که یک آهن فروش براي خرید و فروش آهن از واحد جرم (تُن) و ترازوي مورد نیاز خود با دقت اندازه گیري مناسب استفاده می کند. بنابراین براي اندازه گیري جرم اتم ها که بسیار کوچک هم هستند، باید به دنبال واحد و مقیاس سنجش جرم نسبی تازه اي بود که می توان آن را به صورت زیر تعریف کرد:

یک دوازدهم جرم اتم کربن 12 را یک واحد کربنی یا یکای جرم اتمی "amu" تعریف می کنند.

 • یکای جرم اتمی در واقع یک مقیاس جرمی نسبی است و مطلق نیست.

 • با توجه به جدول می توان به این نکته پی برد که جرم یک نوترون از جرم یک پروتون بیشتر است، بنابراین سنگین ترین ذره زیر اتمی نوترون می باشد. به بیان دیگر جرم یک نوترون 1.0014 برابر جرم یک پروتون است.

جرم اتمی میانگین

با توجه به این موضوع که براي اتم عنصرهاي مختلف ممکن است دو یا چند ایزوتوپ وجود داشته باشد و از قسمت قبل هم به یاد داریم که تفاوت ایزوتوپ هاي یک عنصر در عدد جرمی و یا به عبارت دیگر در جرم اتمی آن ها است، بنابراین براي بیان جرم عنصرهایی که داراي ایزوتوپ می باشند از جرم اتمی میانگین استفاده می کنیم که به صورت زیر تعریف می شود:

به میانگین جرم اتمی ایزوتوپ هاي یک عنصر با توجه به درصد فراوانی آن ها در طبیعت، جرم اتمی میانگین گفته می شود.

شمارش عنصرها از روي جرم – کسرهاي تبدیل

همانطور که می دانید اتم ها به طور باور نکردنی کوچک هستند به طوري که نمی توان با هیچ دستگاهی و شمارش تک تک آنها، تعداد دقیق آن ها را به دست آورد. با وجود این می توان از روي جرم مواد تعداد ذره هاي تشکیل آن را شمارش کرد. براي درك دقیق تر این موضوع لازم است چند مفهوم کلی را باهم بررسی کنیم:

عدد آووگادرو (NA): عدد 6.022×1023 را عدد آووگادرو می نامند.

مول (mod): به  6.022×1023 عدد از هر ذره (اتم، یون، مولکول) یک مول از آن ذره می گویند.

 • مول در واقع یک واحد شمارش است. البته گاهی گفته می شود که "مول" واحد یا یکای کمیتی به نام "مقدار ماده" است.

جرم مولی (وزن مولی)

برابر است با جرم یک مول از هر ذره (اتم، مولکول و یا یون)، ترجیحاً براي جرم مولی به جاي واحد g از g/mol استفاده می کنیم. جرم مولی همه عناصر اندازه گیري و در جدول تناوبی گزارش شده است.

 • جرم مولی یک مولکول یا یون چند اتمی نیز برابر با مجموع جرم هاي مولی اتم هاي تشکیل دهنده آن است.
 • با توجه به مطالب اخیر می توان به این نکته پی برد که جرم اتمی عناصر و جرمی مولی آن ها از لحاظ عددي با هم برابر می باشند در صورتی که از لحاظ واحد با یکدیگر متفاوتند. 

کسر تبدیل

به طور کلی کسر هاي تبدیل به سه دسته کلی تقسیم می شوند که به کمک آن ها می توان واحدها و مقادیر مختلف را به هم مربوط کرد.

 • رابط بین تمام واحد ها، همان واحد مول می باشد. به این ترتیب که براي تبدیل یک واحد به واحد دیگر ابتدا باید آن را به واحد مول تبدیل کرده و سپس از واحد مول به واحد مورد نظر، کسر تبدیل مناسب نوشته شود.

طبقه بندي عنصرها (جدول تناوبی)

اگر عنصرها را به ترتیب افزایش عدد اتمی از 1 تا 118 در 7 ردیف و 18 ستون مرتب کنیم، جدول دوره اي (تناوبی) امروزي به دست می آید. با پیمایش هر ردیف از چپ به راست، خواص عنصر ها به طور مشابه تکرار می شود؛ از این رو چنین جدولی را جدول دوره اي (تناوبی) عنصر ها نامیده اند.
هر ردیف افقی جدول، که نشان دهندة چیدمان عنصرها برحسب افزایش عدد اتمی است، دوره نام دارد و هر ستون، شامل عنصر ها با خواص شیمیایی مشابه است و گروه نامیده می شود.

 • برای تعیین تناوب و گروه یک عنصر لازم است گازهای نجیب به همراه عدد اتمی هر کدام از آن ها را به ترتیب از بالا به پایین به خاطر بسپاریم. بدین ترتیب که براي تعیین گروه هر عنصر کافی است عدد اتمی مربوط به گاز نجیب قبل از آن را از عدد اتمی آن عنصر کم کنیم تا شماره گروه آن عنصر بدست آید. همچنین براي تعیین تناوب هر عنصر می بایست یک واحد به تناوب گاز نجیب قبل از آن عنصر اضافه کنیم. براي تناوب هاي 2 و 3 ، گروه 3 تا 12 را در نظر نمی گیریم و همانطور که در جدول تناوبی هم مشاهده می کنید، در این دو تناوب بعد از گروه 2 بلافاصله گروه 13 را خواهیم داشت.
 • عنصرهاي 57 تا 71 با نام لانتانیدها و 89 تا 103 با نام اکتینیدها در گروه 3 و به ترتیب در تناوب هاي 6 و 7 قرار دارند. در واقع این دو دسته هرکدام شامل 15 عنصر می باشند که در یک خانه قرار می گیرند.
 • با توجه به نکته قبل، براي تعیین شماره گروه عناصري که عدد اتمی آن ها بیشتر از 54 می باشد می بایست این نکته را در نظر داشته باشیم که اگر عدد اتمی آن ها در محدوده 57 تا 71 و یا 89 تا 103 قرار داشت، این عناصر مربوط به گروه 3 جدول تناوبی می باشند.
 • براي تعیین شماره گروه عناصري که عدد اتمی آن ها بیشتر از 71 از تناوب 6 و بیشتر از 103 از تناوب 7 باشد می بایست علاوه برکم کردن عدد اتمی مربوط به گاز نجیب قبل از آن از عدد اتمی آن عنصر، 14 واحد دیگر نیز کم کنیم تا شماره گروه صحیح بدست آید.
 • طولانی ترین گروه، گروه 3 می باشد با تعداد 32 عنصر و طولانی ترین تناوب، تناوب هاي 6 و 7 می باشند با 32 عنصر.
 • عنصرهاي مربوط به یک گروه از لحاظ خواص شیمیایی مشابه یکدیگرند به عنوان مثال اگر عنصر فرضی X با اتم اکسیژن ترکیبی با فرمول X2O3 بسازد، تمامی عنصرهای هم گروه با عنصر X نیز می توانند ترکیبی با همین فرمول با اکسیژن بسازند.

نور و نشر آن

همانطور که می دانید، دانشمندان همواره از نور به عنوان ابزاري قدرتمند براي بدست آوردن اطلاعات ارزشمندي درباره ویژگی هاي اجرام آسمانی، دماي آن ها و اجزاي سازنده آن ها استفاده می کنند. آن ها با دستگاهی به نام طیف سنج می توانند از پرتو هاي گسیل شده از مواد گوناگون، اطلاعات ارزشمندي دربارة آن ها به دست آورند. به همین دلیل شناخت نور و ویژگی هاي مربوط به آن می تواند در شناخت و کشف بسیاري از پدیده ها به ما کمک کند. نور سفید خورشید که شامل طیف وسیعی از پرتوهاي (امواج) الکترومغناطیس می باشد به هنگام عبور از یک منشور شیشه اي به اجزاي (پرتوهاي) سازنده اش تجزیه می شود که فقط گستره اي از این پرتوها را می توان با چشم مشاهده کرد. به عبارت دیگر به این گستره، گستره مرئی گفته می شود.

 • گستره مرئی نور به ترتیب رنگ هاي سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش را دربرمی گیرد.

هرکدام از پرتوها (امواج) الکترومغناطیستشکیل دهنده نور سفید خورشید داراي انرژي مشخصی می باشند که بر اساس طول موج مربوط به آن، می توان مقدار این انرژي را تعیین کرد. با توجه به شکل زیر به فاصله یک قُله تا قُله دیگر در امواج الکترومغناطیس، طول موج گفته می شود که با نماد λ  (لاندا) و بر حسب نانومتر مشخص شده است.

 • هرچه طول موج مربوط به یک پرتو بیشتر باشد، انرژي آن کمتر است.
 • با توجه به طیف مرئی و رنگ هاي مربوط به آن می توان به این نکته پی برد که نوربنفش وآبی نسبت به نور زرد و قرمز از انرژي بیشتري برخوردار می باشند، بنابراین دماي سطح اجسامی که داراي رنگ آبی یا بنفش می باشند نسبت به دماي سطح اجسامی که رنگ قرمز یا زرد از خود نشر می دهند بیشتر خواهد بود.

طیف نشري خطی

شیمی دان ها به فرایندي که در آن یک مادة شیمیایی با جذب انرژي از خود، پرتوهاي الکترومغناطیس گسیل می دارد، نشر می گویند. تجربه نشان می دهد که بسیاري از نمک ها شعلۀ رنگی دارند، به طوري که اگر مقداري از محلول یک نمک را با افشانه روي شعله بپاشیم، رنگ شعله تغییر می کند. به عنوان مثال رنگ شعله فلزهاي مس، سدیم و لیتیم و همین طور نمک هاي آن ها به ترتیب سبز، زرد و سرخ می باشد.

 • با توجه به رنگ شعله یک ترکیب شیمیایی ناشناخته می توان پی به وجود عناصر فلزي در فرمول آن ترکیب شیمیایی برد به عنوان مثال رنگ سرخ ایجاد شده در یک شعله می تواند، نشان دهندة وجود عنصر لیتیم در آن باشد.
 • اگر نور نشر شده از یک ترکیب لیتیم دار در شعله را از یک منشور عبور دهیم، الگویی مانند شکل زیر به دست می آید که به آن طیف نشري خطی لیتیم می گویند. به عبارت دیگر اگر نور نشر شده مربوط به هر عنصري را از یک منشور عبور دهیم، به اجزاي سازنده اش تجزیه می شود و یک طیف نشري خطی مشخص و منحصر به فرد را مطابق الگوي زیر بوجود می آورد. بنابراین با استفاده از طیف نشري خطی مربوط به یک ترکیب ناشناخته و مقایسه آن با طیف نشري خطی عنصرهاي مختلف ، می توان پی به وجود عناصر تشکیل دهنده آن ترکیب برد.

طیف نشری خطی لیتیم

ساختار اتم و مدل کوانتومی 

نیلز بور دانشمند دانمارکی بر این باور بود که از بررسی تعداد و جایگاه نوارهاي رنگی در طیف نشري خطی هیدروژن، می توان اطلاعات ارزشمندي از ساختار اتم هیدروژن به دست آورد. او پس از پژوهش هاي بسیار، توانست مدلی براي اتم هیدروژن ارائه کند. مدل اتمی بور با موفقیت توانست طیف نشري خطی هیدروژن را توجیه کند اما توانایی توجیه طیف نشري خطی دیگر عنصرها را نداشت. دانشمندان به دنبال توجیه و علت ایجاد طیف نشري خطی دیگر عنصرها و نیز چگونگی نشر نور از اتم ها، ساختاري لایه اي براي اتم ارائه کردند که به آن مدل کوانتومی اتم می گویند.

در مدل کوانتومی، اتم را به صورت کره اي درنظر می گیرند که هسته در فضایی بسیار کوچک و در مرکز آن جاي دارد و الکترون ها در فضایی بسیار بزرگ تر و در لایه هایی پیرامون هسته پیوسته در حال گردش به دور هسته می باشند. در این مدل لایه ها را از هسته به سمت بیرون شماره گذاري می کنند و شمارة هر لایه را با عدد کوانتومی اصلی (n) نمایش می دهند.

در مدل کوانتومی اتم، الکترون ها امکان جابجایی از لایه اي به لایه دیگر را دارند. به عبارت دیگر یک الکترون براي انتقال از یک لایه به لایه بالاتر می بایست مقدار معینی انرژي را جذب کند و به همین ترتیب به هنگام انتقال از لایه هاي بالایی به لایه پایین تر می بایست مقدار معینی انرژي را به صورت نور نشر دهد. بنابراین این داد و ستد انرژي به هنگام انتقال الکترون ها به صورت بسته یا پیمانه هاي معینی (کوانتومی) انجام می شود که به همین دلیل، چنین ساختاري را براي اتم، مدل کوانتومی اتم نامیده اند. براي الکترون ها، نشر نور، مناسب ترین شیوه براي از دست دادن انرژي است.

براساس این مدل، الکترون ها در هر لایه، آرایش و انرژي معینی دارند و اتم از پایداري نسبی برخوردار است به طوري که گفته می شود اتم در حالت پایه(حالتی براي اتم با پایین ترین سطح انرژي) قرار دارد. حال اگر به اتم ها در حالت پایه انرژي داده شود، الکترون هاي آنها با جذب انرژي به لایه هاي بالاتر انتقال می یابد. به اتم ها در چنین حالتی، اتم هاي برانگیخته (حالتی براي اتم با سطح انرژي بالاتر از حالت پایه) می گویند. از سوي دیگر هر چه مقدار انرژي جذب شده بیشتر باشد، الکترون ها به لایه هاي بالاتري انتقال می یابند.

 • لایه اول n=1 پایدارترین لایه الکترونی در هر اتم محسوب می شود. به عبارت دیگر هرچه به لایه هاي بالاتر می رویم سطح انرژي آن لایه و الکترون هاي موجود در آن افزایش می یابد.

همانطور که گفته شد مناسب ترین روش براي یک الکترون جهت از دست دادن انرژي نشر نور می باشد، بنابراین می توان گفت هر نوار رنگی در طیف نشري خطی هر عنصر، پرتوهاي نشر شده هنگام بازگشت الکترون ها را از لایه هاي بالاتر به لایه هاي پایین تر نشان می دهد. 

 • انرژي لایه هاي الکترونی پیرامون هستۀ هر اتم و تفاوت انرژي میان آن ها، ویژة همان اتم و به عدد اتمی آن وابسته است.
 • انتقال الکترون از هر لایه اي به لایه سوم یا لایه هاي بالاتر با از دست دادن انرژي کمتري همراه می باشد، بنابراین این گونه انتقال ها در محدوده طیف فروسرخ یا کم انرژي تر (طول موج بیشتر از 700 نانومتر) قرار می گیرند.

همانطور که گفته شد در مدل کوانتومی اتم، براي اتم لایه هایی پیرامون هسته در نظر گرفته می شود که الکترون ها می توانند در این لایه ها با نظم ویژه اي حضور داشته باشند و به دور هسته گردش کنند. هر لایه از یک یا چند زیرلایه تشکیل شده است که در مدل کوانتومی اتم به هر نوع زیرلایه یک عدد کوانتومی نسبت می دهند. این عدد کوانتومی با نماد "l" نشان داده شده و عدد کوانتومی فرعی نامیده می شود. مقادیر معین و مجاز براي این  عدد به صورت زیر است:

l=1,2,3,...n-1

همانطور که گفته شد هر لایه، خود از زیرلایه هاي متفاوتی تشکیل شده است و هر زیر لایه الکترونی داراي یک نماد و عدد کوانتومی فرعی مشخصی است و ظرفیت گنجایش الکترون ویژه اي دارد که در جدول زیر براي سه لایه اول مشخصات مربوط به آن ها آورده شده است:

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
21 4 دارد 35 رایگان 1399/05/09