آزمون: آزمون پایان ترم هندسه یازدهم سال 1399

آزمون پایان ترم هندسه یازدهم سال 1399

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون پایانی ترم دوم هندسه یازدهم در سال 1399 می باشد. در این آزمون از تمامی فصل های کتاب هندسه 2 یازدهم سوالاتی در سطوح مختلف انتخاب شده اند. مباحث آزمون شامل:

  • مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره
  • رابطه های طولی در دایره
  • چندضلعی محاطی و چندضلعی محیطی
  • تبدیل هندسی (تجانس، دوران، انتقال، بازتاب)
  • کاربرد تبدیل ها
  • روابط طولی در مثلث
  • قضیه سینوس ها و قضیه کسینوس ها
  • قضیه نیمساز و طول نیمساز
  • قضیه هرون، ارتفاع و مساحت مثلث

می باشد.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
23 4 دارد 120 رایگان 1399/12/24