آزمون: جبر و معادله 1 (پیشرفته)

جبر و معادله 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "جبر و معادله" ریاضی هشتم و در سطح پیشرفته می باشد. در این آزمون آنلاین ریاضی مقطع هشتم، با یک آزمون ویژه دانش آموزان مستعد و برتر (مانند دانش آموزان مدارس سمپاد و مدارس برتر کشور) مواجه می شوید. آماده اید؟ پس خودتون رو برای این آزمون آنلاین ریاضی و یک چالش خوب دعوت کردید. شروع کنید!

راستی، سوالات آزمون به انتخاب آقای سینا رضایی زارعی دارنده مدال برنز چهانی المپیاد ریاضی بوده است.

در زیر می توانید خلاصه ای از درسنامه فصل چهارم کتاب ریاضی هشتم، جبر و معادله را مشاهده نمایید.

جملات متشابه

جملاتی که قسمت حروفی وتوان ان ها عینا مثل هم باشد را متشابه گویند.

ساده کردن عبارت جبری

ابتدا جمله های متشابه را مشخص می کنیم، سپس ضرایب جملات متشابه را جمع یا تفریق کرده و جمله های غیر متشابه را به همان صورت می نویسیم.

4m2-5y+3my-7m2+5my=-3m2-5y+8my

ضرب دو جمله ای

در ضرب دو جمله ی جبری، ضریب های عددی در هم و متغیرها را نیز در هم ضرب می کنیم.

5a)×(7b)=35ab)

در ضرب حروف، اگر حرف ها مثل هم باشند به صورت توان دار نوشته می شوند و در غیر این صورت به دنبال هم نوشته می شوند.

ضرب تک جمله ای در چند جمله ای

تک جمله ای در هر یک از جمله های چندجمله ای ضرب می شود.

5a)×(7b+2c)=35ab+10ac)

ضرب چند جمله ای در چند جمله ای

هر یک از جمله های چند جمله ای اول را در همه ی جمله های چند جمله ای دوم ضرب می کنیم.

5a-x)×(7b+2c)=35ab+10ac-7bx-2cx)

مقدار عددی یک عبارت جبری

برای پیدا کردن مقدار عددی یک عبارت جبری،مقادیر داده شده را در عبارت جبری به جای متغیرها قرار می دهیم و با رعایت ترتیب انجام عملیات، مقدار عددی عبارت را به دست می اوریم.

تجزیه عبارت جبری (تبدیل به ضرب)
برای تبدیل یک عبارت جبری به ضرب دو عبارت طبق مراحل زیر عمل می کنیم.

  1. ب.م.م ضرایب را مشخص می کنیم.
  2. حروف مشترک را با توان کوچکتر همراه با ب.م.م ضرایب می نویسیم.
  3. هر جمله را بر جمله ی مشترک تقسیم کرده وحاصل را داخل پرانتز می نویسیم.

به عنوان مثال دقبقا برعکس عبارت جبری دوم در این توضیحات را مجدد می نویسیم:

(35ab+10ac=(5a)×(7b+2c

حل معادله

روش اول: مانند سایر معادله ها، ابتدا عدد های معلوم و جمله های مجهول را با جابه جایی مرتب کرده و سپس معادله را حل می کنیم.

روش دوم: معادله را به روش غیر کسری درمی اوریم. ابتدا همه ی جمله های دو طرف معادله را در ک.م.م مخرج ها ضرب کرده، پس از ساده کردن کسرها، معادله معمولی بدون کسر به دست می آید.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
13 4 دارد 90 رایگان 1400/01/23