آزمون: بردار و مختصات 1 (پیشرفته)

بردار و مختصات 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "بردار و مختصات" ریاضی هشتم و در سطح پیشرفته می باشد. در این آزمون آنلاین ریاضی مقطع هشتم، با یک آزمون ویژه دانش آموزان مستعد و برتر (مانند دانش آموزان مدارس سمپاد و مدارس برتر کشور) مواجه می شوید. آماده اید؟ پس خودتون رو برای این آزمون آنلاین ریاضی و یک چالش خوب دعوت کردید. شروع کنید!

راستی، سوالات آزمون به انتخاب آقای سینا رضایی زارعی دارنده مدال برنز چهانی المپیاد ریاضی بوده است.

در زیر می توانید خلاصه ای از درسنامه فصل پنجم کتاب ریاضی هشتم، بردار و مختصات را مشاهده نمایید.

جمع بردارها (برایند)

اگر دو بردار دنبال هم باشند، بردار حاصل جمع ان ها برداری است که ابتدای بردار اول را به انتهای بردار دوم وصل می کند،که بیشتر به روش مثلثی معروف است.

بردارهای مساوی

هرگاه چند بردار هم اندازه، هم جهت و هم راستا باشند، به انها بردارهای مساوی گویند.

حاصل جمع چند بردار

مساوی با هر بردار را طوری رسم می کنیم که بردارها دنبال هم باشند (یعنی ابتهای هر بردار منطبق بر انتهای بردار قبلی است)، آن گاه بردار حاصل جمع برداری است که ابتدای اولی را به انتهای اخرین بردار وصل می کند.

بردارهای قرینه

دو بردار که هم راستا، هم اندازه ودارای جهت مخالف باشند، بردارهای قرینه هستند.

تجزیه بردار

اگر بردار حاصل جمع را داشته باشیم، از انتهای ان بردار به موازات راستای داده شده رسم می کنیم هر کجا این خطوط با امتدادها برخورد کند، انتهای بردارهای تجزیه شده می باشد.

ضرب عدد در بردار

در ضرب یک عدد در بردار، ان عدد هم در طول و هم در عرض بردار ضرب می شود.

حل معادله مختصاتی

هر معادله برداری یا مختصاتی را مانند معادلات معمولی وبا مراحل زیر حل می کنیم:

  • مجهول ها را در یک طرف تساوی و مختصات ها را در طرف دیگر تساوی می نویسیم.
  • حاصل مجهول ها و حاصل عدد های معلوم را به دست می اوریم.
  • طول و عرض مختصات حاصل را بر ضریب مجهول تقسیم می کنیم.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
6 4 دارد 45 رایگان 1399/12/24